Sidebar

Studijos

Studijų programos komitetas (SPK) yra studijų programą (-as) koordinuojantis ir jos (-ų) vykdymą prižiūrintis darinys.

SPK tikslas – užtikrinti studijų programos siekinių aktualumą, jų pasiekiamumą bei studijų programos konkurencingumą, derinant suinteresuotųjų šalių nuomonę, jų poreikius ir gerąją praktiką.

Bakalauro studijų programų komitetai
Magistro studijų programų komitetai

Studijų kalendorių rasite čia.

Jeigu studentas negali dalyvauti tvarkaraštyje nurodytu laiku dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, jis turėtų pateikti prašymą eStudento paskyroje atidėti egzamino laikymą ir pridėti įrodymą.

Jeigu studentas negali dalyvauti tarpiniame dalyko atsiskaityme (kontrolinis darbas, projekto pristatymas ir pan.) numatytu laiku dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, jis turėtų informuoti dėstytoją ir sutarti dėl atsiskaitymo kitu laiku.

Jeigu galutinis pasiekimų įvertinimas nesiekia slenkstinio studijų pasiekimų lygmens, studentas gali vieną kartą jį perlaikyti per pirmąsias dvi naujo semestro savaites. Perlaikymų tvarkaraščiai yra skelbiami VU MIF tvarkaraščių portale (būtina pasirinkti praeito semestro tvarkaraščius). Jeigu dalyko atsiskaitymas nėra paskelbtas, studentas turėtų pranešti studijų skyriui (studijos@mif.vu.lt) iki semestro pradžios.

Po pašalinimo asmuo turi teisę atnaujinti ir tęsti studijas.

Asmenys, atnaujinantys studijas Universitete, priimami į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

 1. Atnaujinant studijas galima turėti ne daugiau kaip 15 kreditų dalykų skirtumus, kurie turi būti likviduojami per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo. Dalyko skirtumo likvidavimui yra sudaroma klausytojo sutartis. Jei asmuo turi daugiau kaip 15 kreditų  dalykų skirtumus, jis privalo šiuos skirtumus likviduoti prieš nuosekliųjų studijų atnaujinimą, sudaręs klausytojo sutartį. Klausytojo sutartis sudaroma ne ilgiau kaip vienam semestrui ir pagal ją studijuojami dalykai neturi viršyti 30 kreditų.
 2. Atnaujinti studijas [...] gali būti leidžiama tik asmeniui, kuris yra visiškai įvykdęs Universiteto [...] studijų programos pirmojo semestro studijų planą.
 3. Jei asmuo buvo pašalintas iš universiteto už nesąžiningą elgesį, nuosekliąsias studijas atnaujinti galima po vienerių metų po pašalinimo, panaikinus visus skirtumus pagal laisvojo klausytojo sutartį.
 4. Asmenys gali teikti prašymus sudaryti klausytojo sutartį arba atnaujinti studijas rudens semestrui iki rugpjūčio 31 d., pavasario – iki  vasario 3 d.

Daugiau informacijos VU Studijų nuostatuose.

Studijuojančiajam, neišlaikius dalyko egzamino perlaikymo (t. y. gavus žemesnį nei 5 balai įvertinimą), yra fiksuojama skola. Skolą panaikinti galima 3 variantais:

1. DALYKO KARTOJIMAS. Studentas lanko dalyko užsiėmimus kartu su žemesnio kurso studentais, individualiai susiderinus tvarkaraštį. Kad dalyko kartojimas būtų įskaitytas, reikia pateikti kartojimo prašymą (VU IS/eprašymai/prašymas dėl dalyko kartojimo) ir nurodyti prašyme dalyką, kurį kartosite. Prašymo teikimo terminai.
Kai prašymas bus įvykdytas, Jūsų studento paskyroje matysis įsakymas dėl dalyko kartojimo ir nurodyta mokėtina suma už dalyko kartojimą. Ją turėtumėte sumokėti per pirmą mėnesį nuo semestro pradžios.

2. DALYKO LAIKYMAS EKSTERNU (tik su dėstytojo sutikimu). Studentas savarankiškai mokosi dalyką ir atvyksta tik į dalyko egzaminą ir perlaikymą. Kad dalykas būtų įskaitytas, reikėtų pasiteirauti dėstytojo dėl galimybės dalyką atsiskaityti atvykus tik į egzaminą ir dėstytojo patvirtinimą el. paštu persiųsti studijos@mif.vu.lt. Taip pat reikia pateikti dalyko kartojimo eksternu prašymą (VU IS/eprašymai/prašymas dėl dalyko kartojimo eksternu) ir nurodyti prašyme dalyką, kurį laikysite eksternu. Prašymo teikimo terminai.
Kai prašymas bus įvykdytas, Jūsų studento paskyroje matysis įsakymas dėl dalyko kartojimo ir nurodyta mokėtina suma už dalyko kartojimą. Ją turėtumėte sumokėti per pirmą mėnesį nuo semestro pradžios.

3. DALYKO KEITIMAS KITU (tik bendrųjų universitetinių studijų/ pasirenkamojo dalyko atveju). Jeigu dalykas nebevykdomas ar yra kitų svarbių priežasčių, dalyką galima keisti kitu. Studentas lanko dalyko užsiėmimus kartu su žemesnio kurso studentais, individualiai susiderinus tvarkaraštį. Kad dalyko kartojimas būtų įskaitytas, reikia pateikti kartojimo prašymą (VU IS/eprašymai/prašymas dėl dalyko kartojimo) ir nurodyti prašyme, kurį dalyką vietoje kurio dalyko norėsite kartoti. Prašymo teikimo terminai.
Kai prašymas bus įvykdytas, Jūsų studento paskyroje matysis įsakymas dėl dalyko kartojimo ir nurodyta mokėtina suma už dalyko kartojimą. Ją turėtumėte sumokėti per pirmą mėnesį nuo semestro pradžios.

Studijuojančiajam, pakartojus iš naujo dalyką (modulį), perlaikius pirmą kartą dalyką (modulį) eksternu po savarankiško kartojimo ar dalyką (modulį) pakeitus kitu dalyku, ir neišlaikius dalyko (modulio), o vėliau neišlaikius ir perlaikymo, yra fiksuojama akademinė skola, kuri yra likviduojama analogiškais skolos likvidavimo būdais. 

Baigiamųjų kursų studentams gali būti organizuojama paguodos sesija. Tai studentų galimybė perlaikyti egzaminą dar vieną kartą iki baigiamojo darbo pateikimo, kad studentai galėtų sėkmingai užbaigti studijas. Semestro pradžioje studentai turėtų susisiekti su dėstytoju, suderinti galimą laiką ir pranešti apie tai studijų skyriui (studijos@mif.vu.lt).

Paguodos sesija kiekvienai metais vyksta: rudens semestro metu per pirmas dvi gruodžio savaites, pavasario semestro metu per pirmas dvi gegužės savaites.

Jeigu anksčiau studijavai MIF, tačiau studijų neužbaigei, gali atnaujinti savo studijas valstybės nefinansuojamoje vietoje ir sėkmingai užbaigus gauti diplomą. Norint atnaujinti studijas, reikėtų pateikti studijų atnaujinimo prašymą – Studijų atnaujinimas po pašalinimo el. paštu studijos@mif.vu.lt. Prašymai teikiami iki vasario 3 d. pavasario sem. studijų dalykams arba iki rugpjūčio 31 d. rudens sem. studijų dalykams. Pateikus prašymą, studentui sudaromas individualus studijų planas, kurį patvirtina studijų prodekanas ir studijų programos komitetas.

Studijų sustabdymas ar akademinės atostogos – tai būdai nenutraukti studijų Universitete, o laikinai jas pristabdyti. Studijų stabdymo galimybė yra suteikiama išskirtiniais atvejais dėl svarbių priežasčių. Studijų stabdymo galimybę suteikia studijų prodekanas. Studentas turi pateikti prašymą pagal nurodytus terminus. Teikiant prašymą dėl studijų stabdymo reikia susisiekti su studijų prodekanu telefonu ir gavus jo leidimą pranešti el. paštu studijos@mif.vu.lt (CC studiju.prodekanas@mif.vu.lt).

2021 02 18 Studiju stabdymas

Akademinių atostogų metu Jūs esate studentas, tačiau negalite studijuoti ir laikyti egzaminų.

Dažnai noras nutraukti studijas yra susijęs ne tik su studijų procesu, bet ir socialine aplinka, gebėjimu derinti studijas ir asmeninį gyvenimą ar darbą. Matematikos ir informatikos fakultetas suteikia galimybes, kurios gali pagelbėti skirtingose situacijose. Prieš nusprendžiant, paskambink ar parašyk mums studijos@mif.vu.lt arba 85 219 3055.

Apsisprendus nutraukti studijas, reikėtų užpildyti prašymą (VU IS/eprašymai/laisvos formos prašymas). Prašyme reikėtų nurodyti datą, nuo kurios dienos norėtumėte nutraukti studijas ir studijų nutraukimo priežastį.

Primename, kad studentams, nutraukusiems studijas savo noru arba pašalintiems iš aukštosios mokyklos valstybės biudžeto, lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą. Plačiau rasite čia.

Nutraukus studijas universitete reikėtų nepamiršti atsiskaityti su universitetu. Atsiskaitymo su universitetu tvarka.

Į ką svarbu atkreipti dėmesį?

 • Tvarkaraštį – pasitikrinkite, ar pasirinktas dalykas yra suderinamas su jūsų privalomųjų dalykų tvarkaraščiu. Jei individualiųjų studijų dalyko tvarkaraštis dar nėra nurodytas – pasižvalgykite ir kitų dalykų. Paaiškėjus pasirinkto IND dalyko tvarkaraščio nesuderinamumui, dalyką galėsite pakeisti kitu, kai atsidarys registracija antrą kartą jau prasidėjus semestrui (sekite terminus VU studijų kalendoriuje).
 • Lokaciją – atsakingai įvertinkite, kur reikės lankyti paskaitas (dalykai gali būti siūlomi ir iš Šiaulių akademijos bei Kauno fakulteto). O gal paskaitos bus vykdomos nuotoliniu būdu?
 • Dėstymo kalbą – lietuvių k. ar anglų k.
 • Savo turimas žinias, gebėjimus – vienus dalykus studijuoti galės visi, kitiems dalykams reikės turėti ankščiau savarankiškai arba studijų metu įgytų žinių bei atitikti išankstinius reikalavimus sėkmingoms dalyko studijoms (tikrinkite dalyko apraše VU IS).
 • Jūsų studijų programos privalomuosius dalykus – negalite rinktis IND dalyko, kuriuo ugdomos kompetencijos jau yra arba bus įgytos studijuojant savo studijų programos privalomąjį dalyką. Pasitikrinkite savo studijų planą VU IS.
 • Instrukciją, kaip sėkmingai užsiregistruoti į individualiųjų studijų dalykus / modulius „eStudentas“ aplinkoje.

 

Renkatės MIF‘o IND dalyką ateinančiam semestrui? Atkreipkite dėmesį į:

 • Lokaciją – fakultetas yra trijose Vilniaus vietose. Kuriam pastate vyks dalykas, matysis tvarkaraštyje, pavyzdžiui:
  • 101 (MIF-Didl.) – Didlaukio g. 47, 101 aud.;
  • 116 (MIF-Naug.) – Naugarduko g. 24, 116 aud.;
  • S-101 (MIF-Šalt.) – Šaltinių g. 1A, 101 aud.
 • Dėstymo būdą – ar dalykas vyks kontaktiniu, ar nuotoliniu būdu;
 • Dėstymo kalbą – lietuvių k. ar anglų k.

 

MIF siūlomų IND dalykų sąrašas prieš kiekvieną semestrą yra atnaujinamas bei papildomas. Pasirinkite būsimą rudens arba pavasario semestrą, laukelyje „Studijų programa, kuriai yra skirtas dalykas (modulis)“ pasirinkite savo studijų programą, nes ne visi dalykai, kurie matomi sąraše, yra siūlomi jūsų studijų programai.

O gal domina gretutinės studijos MIF'e (60 kreditų)?

 • Bioinformatika – matematikos, informatikos, fizinių, gyvybės ir sveikatos mokslų studijų krypčių grupių programų studentams;
 • Matematika – visų studijų programų studentams, išlaikiusiems matematikos valstybinį brandos egzaminą.

 

Esate MIF'o studentas ir nežinote ką rinktis?

Jūsų studijų programos komitetas pateikia rekomenduojamų IND dalykų sąrašą MIF svetainėje. Šis sąrašas VU IS jums bus matomas kaip "Studijų programos siūlomi individualieji dalykai" prasidėjus IND dalykų registracijai. Dažniausiai tai yra buvę privalomieji ar pasirenkamieji dalykai jūsų studijų programoje iki 2023 m. stojimo.

Sąrašą rasite, paspaudę ant savo studijų programos, skiltyje REKOMENDUOJAMI IND DALYKAI.

 

Norite asmeniškai pasikonsultuoti?

Rašykite el. paštu studijos@mif.vu.lt.

Individualus studijų planas – iš anksto nustatytas studijuojamų dalykų (modulių) ir jų atsiskaitymo individualus išdėstymas semestro (metu). Į individualų studijų planą taip pat gali būti įtraukti studento poreikius atitinkantys nauji studijų dalykai (moduliai) keičiant studijų programoje numatytus studijų dalykus (modulius). Individualus studijų planas gali būti ilgesnis nei numatyta studijų programos trukmė, tačiau privalo atitikti Lietuvos Respublikos ŠMSM numatytus reikalavimus.

Studentas teikia prašymą studijų skyriui pagal nustatytus terminus. Studijų skyrius sudaro preliminarų individualų studijų planą, kurį teikia studijų programos komitetui. SPK svarsto ir priima sprendimą dėl individualaus studijų plano. Vėliau šį planą tvirtina studentas, studijų prodekanas ir SPK pirmininkas. Šis procesas gali trukti nuo 1 iki 4 savaičių, todėl prašymą reikėtų pateikti kuo anksčiau.

Ištęstines studijas siūlo šios magistrantūros programos:

1. Modeliavimas ir duomenų analizė (2,5 metų)
2. Programų sistemos (3 metai)

Įstojus į nuolatinę studijų programos formą ir norint pereiti į ištęstinę formą, reikia pateikti prašymą. Prašymo teikimo terminai.

Pažymos apie studijas / studijų rezultatus / užsienio kalbą lietuvių arba anglų kalba yra išduodamos studijų skyriuje. Užsisakyti pažymą turėtumėte iš anksto užpildydamas formą eStudentas paskyroje. Pažymą galite atsiimti kitą dieną po užsakymo studijų skyriuje 106 k. arba 108 k. (Naugarduko g. 24).

! Prašome nurodyti pastabose, jeigu:

1. norėtumėte pažymą gauti el. formatu el. paštu.
2. norėtumėte pažymoje papildomos informacijos (pvz.: egzaminų datų; atostogų datų ir pan.).

Eksternas – studentas ar klausytojas, savarankiškai studijuojantis atskirus studijų dalykus (modulius) ir kamieninio akademinio padalinio nustatyta tvarka laikantis šių studijų dalykų (modulių) egzaminus (įskaitas). (VU Studijų nuostatai)

Eksternas neturi teisės lankyti paskaitų, pratybų, laboratorinių ir kitų praktinių užsiėmimų.

Esminiai aspektai:

 • Prašymą egzaminą laikyti eksternu privaloma pateikti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo naujo semestro pradžios per VU MIF IS;
 • Įmoka privalo būti sumokėta iki spalio 1 d. (rudens sem.) / kovo 1 d. (pavasario sem.);
 • Studentas turėtų atvykti į pirmą dalyko kontaktinį užsiėmimą ir jo metu išsiaiškinti visą reikalingą informaciją sėkmingam dalyko atsiskaitymui, taip pat būtina vadovautis dalyko aprašu;
 • Studentui ar klausytojui eksterno statusu egzaminą / įskaitą leidžiama laikyti du kartus (egzaminas ir perlaikymas).

Daugiau informacijos Dalykų/modulių/modulio dalių atsiskaitymo eksterno būdu tvarkoje.

Bendrosios universitetinės studijos (BUS) – bakalauro ar vientisųjų studijų dalykai, kurie nepriklauso jokiai programai ir yra skirti ugdyti veiklius, kūrybingus, atvirus ir tolerantiškus, plataus akiračio ir atsakingus savo šalies ir šiuolaikinės visuomenės narius, suprantančius praeities pasiekimus, šiuolaikinio pasaulio problemas bei kuriančius galimas ateities perspektyvas.

Ar mano studijų programoje yra numatytas BUS dalykas?
Jeigu tu studijuoji bakalauro ar vientisųjų studijų programoje, BUS dalykai yra tavo programos dalis. Jie turi sudaryti ne mažiau kaip 15 kreditų tavo programos apimties.

Ar galima vietoj BUS dalyko rinktis pasirenkamąjį dalyką?
Jeigu tavo studijų programoje nėra numatyta daugiau nei 15 kreditų BUS dalykų, nei vieno BUS dalyko kitu dalyku pakeisti negalima.

Kada reikia pasirinkti BUS?
Jei BUS dalykas numatytas rudens semestre – registracija prasideda gegužės mėnesio pirmomis dienomis ir vyksta iki gegužės 15 d. Papildoma registracija vyksta rugsėjo mėn. pirmas dvi savaites.
Jei BUS dalykas numatytas pavasario semestre – registracija prasideda gruodžio mėnesio pirmomis dienomis ir vyksta iki gruodžio 15 d. Papildoma registracija vyksta vasario mėn. pirmas dvi savaites.

Kur reikia registruotis į BUS?
Registracija į BUS dalykus vyksta VU IS (registracijos/BUS registracija).

Kokie BUS dalykai bus siūlomi kitame semestre?
Kiekvienam semestrui sudaromas naujas BUS dalykų sąrašas. Patikrinti, kurie dalykai bus siūlomi kito semestro metu gali BUS tinklapyje.

Ką daryti, jei nepasirinkau BUS?
Užsiregistruoti į BUS dalyką galima per papildomą registracijos terminą – pirmas dvi semestro savaites. Pasibaigus papildomai registracijai – reikia kreiptis į MIF Studijų skyrių el. paštu studijos@mif.vu.lt
Nepasirinkus BUS dalyko iki galutinio BUS dalyko atsiskaitymo (egzamino), semestro pabaigoje studijų rezultatuose bus automatiškai įrašoma atitinkamų kreditų skola.

Ką daryti, jeigu negaliu užsiregistruoti į BUS, nes jame jau užpildytos visos vietos? Ar dalyko dėstytojui sutikus, galima bus užsiregistruoti?
Jeigu kvota užpildyta, reikėtų užsiregistruoti į kitą BUS, kuriame dar yra vietų. Semestro pradžioje įprastai kelios vietos atsilaisvina, todėl galima persiregistruoti.
Dalyko dėstytojo leidimas nesuteikia teisės užsiregistruoti dalyke, kuriame jau užpildyta kvota. Kvotos yra nustatomos atsižvelgiant į Fakulteto išteklius ir dėstytojų darbo krūvį, todėl keičiamos gali būti tik studijų prodekano, institutų direktorių ir studijų programų komitetų sutarimu.

Ar galima kartoti kitą BUS, jeigu neišlaikytas BUS neatrodo tinkamas?
Taip, neišlaikytą BUS galima keisti kitu, jeigu kitame BUS yra likusių laisvų vietų. Reikia pateikti kartojimo prašymą (VU IS/eprašymai/prašymas dėl dalyko kartojimo) ir nurodyti, kurį dalyką vietoje kurio dalyko norėsite kartoti. Prašymo teikimo terminai.

Schema sudaryta remiantis 2023 m. duomenimis.

2018 09 25 Rotacijos schema

Toje pačioje studijų krypčių grupėje galima keisti studijų programą, išsaugant VF vietą.

 • Studijų programą keisti galima ne anksčiau nei po pirmojo pusmečio;
 • Asmuo turi būti įvykdęs studijuojamos studijų programos pirmojo semestro reikalavimus;
 • Skirtumas tarp studijuojamos ir naujos studijų programos negali būti didesnis nei 15 kreditų;
 • Negali turėti akademinių skolų;
 • Galutinį sprendimą priima fakultetas.

Dėl programos keitimo galimybių kreipkitės į Studijų skyrių.

Kiekvieną semestrą vasario ir birželio mėnesiais MIF absolventams yra įteikiami bakalauro ir magistrantūros studijų diplomai. Tiksli diplomų teikimo ceremonijos data, laikas ir vieta skelbiami svetainėje fakulteto Naujienose prieš diplomų teikimus.

Studijų kokybė priklauso nuo kiekvieno dalininko:

1. Studentas – motyvuotai mokosi, domisi studijomis, teiraujasi apie studijų galimybes, išsako savo nuomonę, pasiūlymus, pastebėjus pažeidimus teikia skundus Ginčų nagrinėjimo komisijai arba Akademinės etikos komisijai.
2. Dėstytojas – atsakingai rūpinasi studijų procesu, supažindina studentus su vertinimo ir atsiskaitymo tvarka ir t.t.
3. Studentų atstovybė – atstovauja, gina ir remia studentų interesus, susijusius su studijų kokybe fakulteto bei universiteto taryboje, studijų programų komitetuose ir kituose padaliniuose. Jeigu norite pateikti skundą dėl įvertinimo ar procedūrinių vertinimo pažeidimų, ginčo atveju, turėtumėte užpildyti formą, esančią eStudentas paskyroje.
4. Studijų programos komitetas – rūpinasi kiekvienos studijų programos turinio kokybe, siekia užtikrinti studijų programos siekinių aktualumą, jų pasiekiamumą bei studijų programos konkurencingumą, derinant suinteresuotųjų šalių nuomonę, jų poreikius ir gerąją praktiką.
5. Studijų skyrius – kokybiškai organizuoja ir efektyviai administruoja studijų procesą.
6. Fakulteto ir universiteto vadovybė – rūpinasi studijoms reikalingais ištekliais, rengia Fakulteto veiklos planus, atsako už skirtingų grupių darbo procesų vienovę.

Daugiau informacijos apie studijų kokybę galite rasti čia.

Jei turite nusiskundimų dėl akademinės bendruomenės narių, dirbančių ar studijuojančių padalinyje, ar padalinio administracijos darbuotojų veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką, reikėtų kreiptis į akademinės etikos komisiją.

Jeigu norite pateikti skundą dėl įvertinimo ar procedūrinių vertinimo pažeidimų, ginčo atveju, turėtumėte užpildyti formą, esančią eStudentas paskyroje (is.vu.lt/e-prašymai/ Skundas). Daugiau informacijos rasite čia.

Kviečiame dalyvauti studijų mainų programos konkursuose. Daugiau informacijos rasite čia.

Stipendijos skirstomos spalio arba kovo viduryje pagal sudarytą pažangumo eilę. Kiekvienais metais gaunančiųjų stipendiją skaičius svyruoja pagal studentų skaičių programoje ir kurse. Jeigu Jums buvo skirta skatinamoji stipendija, tai galėsite matyti savo eStudentas paskyroje (is.vu.lt)-> finansai->išmokos.

Studentas registruojasi į gretutines studijas likus vienam semestrui iki jų pradžios: jeigu gretutinės studijos prasideda pavasario semestre – registracija vyksta rugsėjo, jeigu rudens semestre – vasario mėnesiais.

1. Studentas registruojasi į gretutines studijas VU IS;
2. Jeigu studentas buvo priimtas į gretutines studijas, jis turi pasirašyti gretutinių studijų sutartį tame fakultete, kuriame tos studijos yra vykdomos.

Dėl papildomos informacijos apie gretutines studijas kurios vykdomos kituose fakultetuose reikia kreiptis į fakultetą, kuriame yra organizuojama konkreti gretutinių studijų programa.

Studentas, turintis daugiau nei 15 kreditų skolų, tęsti studijų negali. Jeigu nenorite studijų nutraukti, galite sustabdyti studijas metams ir studijų stabdymo metu kartoti neišlaikytus dalykus. Tokiu būdu, sugrįžus po metų, Jūs toliau galėsite tęsti studijas be skolų.

Studentas gali kartoti dalyką tik tame semestre, kuriame dalykas vyko. Kad dalyko kartojimas būtų įskaitytas, reikia pateikti kartojimo prašymą (VU IS/eprašymai/prašymas dėl dalyko kartojimo) ir nurodyti prašyme dalyką, kurį kartosite. Prašymo teikimo terminai.
Kai prašymas bus įvykdytas, Jūsų studento paskyroje matysis įsakymas dėl dalyko kartojimo ir nurodyta mokėtina suma už dalyko kartojimą. Ją turėtumėte sumokėti per pirmą mėnesį nuo semestro pradžios.

I. Studentas per ePrašymai (is.vu.lt) turi užpildyti laisvos formos prašymą, pavadinimu "MIF Fondo lėšoms gauti", kuriame:

 1. nurodytas prašomų skirti Fondo lėšų panaudojimo tikslas,
 2. trumpa prašymo motyvacija ir argumentai,
 3. prašoma Fondo lėšų suma,
 4. kiti numatomi ir (ar) turimi finansavimo šaltiniai;

Prie šio e-prašymo studentas turi pridėti:

 • papildomų dokumentų (kvietimas, renginio pavadinimas ir kt.);
 • kitų numatomų ir (ar) turimų finansavimo šaltinių įrodymų.

II. Fakulteto Tarybos Finansų ir strategijos komitetui paskyrus Fondo lėšas, studentas turi užpildyti prašymą dėl siuntimo (reikia nuodyti ne renginio, o išvykimo ir grįžimo datas) ir pristatyti į MIF Studijų skyrių arba atsiųsti skenuotą el. paštu studijos@mif.vu.lt.

III. Grįžus iš kelionės reikia per 3 darbo dienas kreiptis į VU Finansų departamentą (249 kab., VU Centriniai rūmai, Universiteto g. 3) pateikiant originalius finansinius dokumentus apie išvykos metu patirtas išlaidas.

Daugiau informacijos apie studentų išvykų į olimpiadas ir konkursus kompensavimo tvarką.

VU IS – Vilniaus universiteto Informacinė sistema. Jei jūsų ten nėra, jūsų nėra VU. Kiekvienas VU studentas pirmiausia privalo užsiregistruoti VU tapatybių valdymo sistemoje  adresu https://id.vu.lt.

Pirmakursiams IDM registracija

Tolesnius regitracijos žingsnius rasite čia.

Pirmakursiams stalas

Visi MIF studentai privalo susitvarkyti MIF naudotojo prisijungimą. Kitaip negalėsite naudotis MIF IT ištekliais paskaitų metu ar savarankiškam darbui.

Kaip tai atlikti rasite čia.

Jeigu pamiršote MIF naudotojo slaptažodį, jį galite pasikeisti čia (tam reikės naudoti VU IS prisijungimą).

Jeigu pamiršote VU IS naudotojo slaptažodį, jį galite pasikeisti tik per VU IS adresu  https://id.vu.lt.

Pašto dėžutė pasiekiama adresu https://office365.vu.lt. Pašto dėžutė pasiekima tik tada jei esi užsiregistravęs VU IS. Atmink – pasirašydamas studijų sutartį, įsipareigojai naudoti universiteto pašto dėžutę! Kitu atveju fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos asmenims nenaudojantiems VU pašto.

Visuose universiteto ir fakulteto pastatuose veikia bevielis ryšys (Wi-Fi):

 • Autorizacija prie bevielio tinklo "MIF-Open" vyksta naršyklėje su MIF IT naudotojo prisijungimo duomenimis.
 • Vilniaus universitete taip pat veikia ir Eduroam tinklas, prie jo galite prisijungti, jeigu užsisakėte paslaugą per VU IS adresu https://id.vu.lt. Kaip prisijungti prie Eduroam tinklo instrukcijas rasite čia.

Paskaitų tvarkaraščių sistema

 • Tvarkaraščiai (galima matyti paskaitų tvarkaraščius pagal studentų grupes, pastatus ir auditorijas)

Išsami informacija apie VU MIF IT infrastruktūrą

 • IT wiki MIF infrastruktūra ir atsakymai į dažniausius IT klausimus

Studentų ir darbdavių registravimosi praktikai sistema

 • Praktika IS (darbdaviai gali siūlyti praktikos vietas, studentai gali registruotis praktikai bei pildyti praktikų sutartis)

Prieš nusprendžiant, kurį užsienio universitetą rinktis, rekomenduojame ne tik susipažinti su užsienio universiteto skelbiama informacija atvykstantiems, bet ir perskaityti dalyvavusiųjų mainuose studentų atsiliepimus.

Atnaujintą partnerių sąrašą galite rasti šioje VU tarptautinių ryšių  svetainėje.

Programos konkursas skelbiamas du kartus per metus:

 • vasario mėnesį – rudens semestrui arba kitiems mokslo metams;
 • rugsėjo mėnesį – pavasario semestrui.

Kvietimas teikti paraiškas atrankai ir tikslios atrankos konkurso datos skelbiamos fakulteto naujenose ir VU Tarptautinių ryšių skyriaus naujienose. ERASMUS+ paraiškos teikiamos per VU informacinę sistemą

Pasibaigus elektroninei registracijai, fakulteto atrankos komisija vertina studentų motyvaciją, studijų rezultatus, vykdo atrankos pokalbius (jei reikia) ir ne vėliau kaip po dviejų savaičių skelbia konkurso rezultatus el. paštu ir/arba atrankos svetainėje.

Informaciją apie praktiką ir naudingas nuorodas rasite svetainės skiltyje Studijos->Praktika.

Laikotarpio datas rasite svetainės skiltyje Studijos -> jūsų pakopa -> studijų programos pavadinimas.

Studentų ir darbdavių registravimosi praktikai sistema

 • Praktika IS (darbdaviai gali siūlyti praktikos vietas, studentai gali registruotis praktikai bei pildyti praktikų sutartis)

Laikotarpio datas rasite svetainės skiltyje Studijos -> jūsų pakopa -> studijų programos pavadinimas.

Studentų ir darbdavių registravimosi praktikai sistema

 • Praktika IS (darbdaviai gali siūlyti praktikos vietas, studentai gali registruotis praktikai bei pildyti praktikų sutartis)

Studentų ir darbdavių registravimosi praktikai sistema

 • Praktika IS (darbdaviai gali siūlyti praktikos vietas, studentai gali registruotis praktikai bei pildyti praktikų sutartis)

Praktikos sistemos viršutiniame dešiniajame kampe spaudžiate Prisijungti->VU SSO prisijungimas->VU STUDENTAI ir jungiatės su savo VUIS prisijungimo duomenimis.
Pastaba: jei sistema atsidaro anglų kalba, prašome pasikeisti į lietuvių kalbą.

Turite klausimų? Susisiekite:

Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais dėl svarių priežasčių ir leidus SPK pirmininkui bei Akademinių reikalų prodekanui.

Turite klausimų? Susisiekite:

Ne. Bendras praktikos valandų skaičius ir valandų skaičius per savaitę yra nekeičiamas.
Pastaba: praktiką atliekant ne tam numatytu laikotarpiu studijų metu, ją atlikti galima tik po ne daugiau nei 20 valandų per savaitę.

Taip, jeigu darbas atitinka studijų programą, įmonė sutinka, kad joje atliksite praktiką darbo metu, bei gali Jums paskirti reikalavimus atitinkantį praktikos vadovą.

Studentai, turintys ne mažiau nei 1 metus studijų programos reikalavimus atitinkančios darbo patirties, gali prašyti leisti ataskaitą pateikti ir apsiginti už įgytą patirtį. Tokiu atveju, gavęs reikiamus leidimus, studentas privalo parašyti ataskaitą ir ją pristatyti į Studijų skyrių su dėstytojo įvertinimu ne mažiau nei likus 2 savaitėms iki numatytos praktikos pradžios jo kurso studentams.
Leidimas gintis ataskaitą už įgytą patirtį negarantuoja, kad praktika bus užskaityta – viskas priklausys nuo ataskaitos ir gynimų.

Turite klausimų? Susisiekite:

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos