Sidebar

VU MIF Matematikos instituto direktoriaus rinkimų rezultatai

MIF rinkimų komisija informuoja, kad iš 19 balsavimo teisę turinčių rinkėjų, balsavo 17 ir visi vienbalsiai palaikė prof. dr. Jono Šiaulio kandidatūrą į VU MIF Matematikos instituto direktoriaus pareigas.

MIF rinkimų komisija

Rinkimai į laisvą MIF Tarybos vietą 2018 spalio 16 d.

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto (toliau – MIF) rinkimų komisija informuoja, jog 2018 spalio 16 dieną vyks rinkimai į laisvą MIF Tarybos vietą (į Matematikos instituto atstovo dr. Pauliaus Drungilo vietą, kuris iki 2018 m. rugsėjo mėn. atstovavo Matematikos institutą MIF Taryboje docento pareigose, o nuo 2018 m. rugsėjo mėn. prof. dr. Paulius Drungilas į Tarybos sudėtį įeina kaip MIF Dekanas).

MIF rinkimų komisija spalio 11 dieną, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, kandidatais į VU MIF tarybą įregistravo:

 • Doc. dr. Andrių Grigutį
 • Doc. dr. Martyną Manstavičių.

Rinkimai vyks 2018 spalio 16 d. (išankstinis balsavimas vyks spalio 15 d.). Balsuojama bus MIF padaliniuose, nurodytose patalpose.

Savo balsą išreikšti galima nuo 9.00 iki 16.00 valandos.

Balsavimo vietos:

Matematikos ir informatikos fakultetas

208 kabinetas, Naugarduko g. 24, Vilnius;

507A kabinetas, Didlaukio g. 47, Vilnius;

207 kabinetas, Akademijos g. 4, Vilnius.

Rinkti MIF tarybos narius turi teisę Vilniaus universiteto statuto (toliau – Statutas) 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys MIF dėstytojai ir mokslo darbuotojai.

Rinkėjų sąrašas.

MIF rinkimų komisija

Vyksta kibernetinio saugumo ir gynybos pratybos „Kibernetinis skydas 2018“ ir „Gintarinė migla 2018“

Spalio 8-12 dienomis Lietuvoje vyksta kibernetinio saugumo ir gynybos pratybos „Kibernetinis skydas 2018“ ir „Gintarinė migla 2018“, kuriose bendrai treniruojasi valstybės viešojo ir privataus sektorių institucijos bei įmonės, Lietuvos kariuomenė ir sąjungininkų atstovai.

„Pastaraisiais metais situacija kibernetinėje erdvėje ėmė sparčiai keistis. Kibernetinės atakos tapo nauju, moderniu pavojingu ginklu, galinčiu suparalyžiuoti ne tik atskirų įstaigų, gamybos, prekybos, transporto, ryšių, elektros energijos, vandens tiekimo įmonių, bet ir valstybės ginkluotos gynybos operacijas“, – sako krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza.

Vienu metu organizuojamose Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ir Lietuvos kariuomenės pratybose užduotys yra skirtingos, tačiau pagrindinis dėmesys bus skiriamas visų dalyvaujančių institucijų veiksmų koordinacijai ir kuo efektyvesniems sprendimams, siekiant sustiprinti Lietuvos kibernetinį saugumą ir gynybą.

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) rengiamos pratybos „Kibernetinis skydas 2018“ orientuotos į valstybės lygmens pasirengimą kibernetinėms grėsmėms, jose tikrinamos Nacionalinio kibernetinių incidentų valdymo plano procedūros. Šiemet pratybose dalyvaus apie 140 atstovų iš daugiau nei 30 Lietuvos viešojo ir privataus sektoriaus institucijų bei įmonių, valdančių valstybės informacinius išteklius ir ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą.

Lietuvos kariuomenės pratybose „Gintarinė migla 2018“ dalyviai vykdys kibernetinės gynybos užduotis pagal konkretų scenarijų, akcentuojant karinių kibernetinių pajėgumų rengimą. Pratybose treniruosis Gynybos štabo Ryšių ir informacinių sistemų valdybos kariai, LDK Gedimino štabo bataliono Tinklų valdymo ir kibernetinės gynybos moduliai, komplektuojami profesinės karo tarnybos ir aktyvaus rezervo kariais, taip pat Vilniaus universiteto ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ reagavimo į kompiuterinius incidentus komandos.

Pratybose „Kibernetinis skydas“ ir „Gintarinė migla“ šiais metais perėjo į tarptautinį lygmenį – į pratybas „Kibernetinis skydas 2018“ įtraukiamos Lietuvos inicijuoto ES Nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) rėmuose vystomo kibernetinių greitojo reagavimo pajėgų projekto komanda, o „Gintarinė migla 2018“ – JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos ir JAV Karinių oro pajėgų kibernetinės gynybos komponento jungtinė greito reagavimo į kibernetinius incidentus komanda.

Abiejų pratybų treniruojamos komandos veiks tiek iš mokymų vietų Vilniuje ir Kaune, tiek ir nuotoliniu būdu iš savo institucijų bei įmonių.

Pratybose jau trečius metus vyksta glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos mokslo institucijomis – mokymams skirtą virtualią informacinę ir kitą infrastruktūrą suteikia Kauno technologijos ir Vilniaus universitetai. Lietuvos kariuomenė stiprindama bendradarbiavimą su Vilniaus universitetu 2018 m. rugsėjį pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Kandidato į VU MIF Matematikos instituto direktoriaus pareigas prisistatymas

Spalio 8 d. VU Matematikos ir informatikos fakulteto (MIF) rinkimų komisija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, kandidatu į VU MIF Matematikos instituto direktoriaus pareigas įregistravo prof. dr. Joną Šiaulį bei skelbia kandidato siūlomą Matematikos instituto raidos planą.

Kandidato programos pristatymas ir debatai vyks:

Matematikos institute, 313 aud., Naugarduko g. 24, Vilnius, spalio 12 d., 13 val.

MIF Matematikos instituto direktoriaus rinkimų balsavimo data ir laikas:

2018 m. spalio 15 d. 9–16 val. – išankstinis Matematikos instituto direktoriaus rinkimų balsavimas.

2018 m. spalio 16 d. 9–16 val. – Matematikos instituto direktoriaus rinkimai.

Rinkėjai – VU Statuto 12 str. 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys institutų mokslo darbuotojai ir dėstytojai.

MIF Matematikos instituto direktoriaus rinkimų balsavimo vieta:

Matematikos institutas, Naugarduko g. 24, Vilnius, 308 kab.

Matematikos instituto rinkėjų sąrašas.

Kontaktai pasiteirauti:

Rinkimai į laisvą MIF Tarybos vietą

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto (toliau – MIF) rinkimų komisija informuoja, jog 2018 spalio 16 dieną vyks rinkimai į laisvą MIF Tarybos vietą (į Matematikos instituto atstovo dr. Pauliaus Drungilo vietą, kuris iki 2018 m. rugsėjo mėn. atstovavo Matematikos institutą MIF Taryboje docento pareigose, o nuo 2018 m. rugsėjo mėn. prof. dr. Paulius Drungilas į Tarybos sudėtį įeina kaip MIF Dekanas).

Nuo rugsėjo 25 dienos iki spalio 10 dienos 16 val. vyksta kandidatų kėlimas. Kandidatais gali būti MIF Matematikos institute dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys docentai ir/ar vyresnieji mokslo darbuotojai.

 

Rinkimai vyks 2018 spalio 16 d. (išankstinis balsavimas vyks spalio 15 d.). Balsuojama bus MIF padaliniuose, nurodytose patalpose (apie jas artimiausiu metu informuosime Vilniaus universiteto MIF interneto puslapyje bei elektroniniu paštu).

Papildoma informacija:

Remiantis Vilniaus Universiteto kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos aprašu:

„15. Teisę kelti kandidatus ar išsikelti į Padalinio tarybos narius turi kiekvienas Padalinio rinkėjas. Tuo tikslu Padalinio rinkėjas ar Padalinio rinkėjų grupė teikia raštišką pasiūlymą Padalinio rinkimų komisijai (rinkimų komisijos pastaba: el. pašto adresais  ; arba ). Kiekvieną keliamą kandidatą, atitinkantį Apraše ir Padalinio nuostatuose nustatytus reikalavimus, registruoja Padalinio rinkimų komisija ir įtraukia į vieną iš kandidatų sąrašų...“

Remiantis Vilniaus Universiteto Matematikos ir Informatikos fakulteto nuostatais (2017 m. birželio 13d.):

„17. Kiekvienam Fakulteto šakiniam akademiniam padaliniui turi atstovauti po 3 atitinkamame padalinyje dirbančius Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančius akademinės bendruomenės narius, iš kurių bent vienas yra profesorius ar vyriausiasis mokslo darbuotojas ir bent vienas docentas ar vyresnysis mokslo darbuotojas.“

Pagarbiai,

Matematikos ir Informatikos fakulteto rinkimų komisija

MIF Matematikos instituto Direktoriaus rinkimai

Remiantis Vilniaus universiteto statutu, Vilniaus universiteto Matematikos ir Informatikos fakulteto (toliau – MIF) nuostatais bei MIF Tarybos patvirtintais MIF šakinių akademinių padalinių (toliau – ŠAP) nuostatais bei ŠAP direktorių rinkimų aprašu, VU MIF rinkimų komisija skelbia MIF Matematikos instituto Direktoriaus rinkimus.

Iš MIF Tarybos patvirtinto MIF instituto direktoriaus rinkimų tvarkos aprašo:

„KANDIDATŲ EITI INSTITUTO DIREKTORIAUS PAREIGAS KĖLIMAS IR REGISTRAVIMAS“

 1. Direktoriumi gali būti asmuo, turintis mokslo laipsnį ir vadybinės patirties bei vadovo pareigų pirmą kadencijos dieną nepasiekęs įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos. Matematikos instituto direktoriui keliamas papildomas reikalavimas – turėti pedagoginės patirties.
 2. Direktoriaus kadencija – 3 metai. Tas pats asmuo Direktoriumi gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai Direktoriumi buvo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų).
 3. Direktoriaus rinkimus skelbia Rektorius Fakulteto dekano (toliau – Dekanas) teikimu likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki kadenciją baigiančio Direktoriaus įgaliojimų pabaigos. Ši nuostata netaikoma Direktorių renkant pirmą kartą ar Direktoriaus įgaliojimams nutrūkus dėl kitos priežasties.
 4. Direktoriaus rinkimus organizuoja, kandidatus registruoja ir rezultatus nustato Fakulteto rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatais į Instituto direktoriaus pareigas.
 5. Kandidatai į Direktorius pareigas pateikia šiuos dokumentus:
  • prašymą dalyvauti konkurse;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • mokslo laipsnį nurodančio dokumento kopiją;
  • Instituto, į kurio direktoriaus pareigas pretenduoja, raidos planą (iki 2 psl.).
 6. Direktorių iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Fakulteto nuostatų, Instituto nuostatų ir šio Aprašo numatyta tvarka slaptu balsavimu renka Instituto Rinkėjai. Išrinktą direktorių Dekanas teikia tvirtinti Fakulteto tarybai.
 7. Likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki Direktoriaus rinkimų pradžios, Fakulteto rinkimų komisija organizuoja kandidatų prisistatymą ir debatus, kuriuose kandidatai pristato Instituto raidos planą Instituto bendruomenei.“

Rinkimai bus organizuojami pagal šį MIF rinkimų komisijos patvirtintą Matematikos instituto direktoriaus rinkimų organizavimo grafiką:

Data

Veiksmai

2018 m. rugsėjo 25 d.

Fakulteto svetainėje skelbiama Matematikos institutų direktorių rinkimų data ir vieta.

2018 m. rugsėjo 25 d. - spalio 5 d.

Kandidatų į Matematikos instituto direktorius kėlimo laikotarpis.

Kandidatai į Matematikos instituto direktorius Fakulteto rinkimų komisijai pateikia šiuos dokumentus:

1)  prašymą dalyvauti konkurse;

2)   asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3)   gyvenimo aprašymą (CV);

4)   mokslo laipsnį nurodančio dokumento kopiją;

5)  Instituto raidos planą (iki 2 psl.).

2018 m. spalio 8 d.

Fakulteto rinkimų komisija sudaro išsikėlusių kandidatų į Matematikos instituto direktorius sąrašą ir Fakulteto svetainėje skelbia jų siūlomus Instituto raidos planus.

2018 m. spalio 9- spalio 12 d.

Kandidatų prisistatymai ir debatai Matematikos Institute.

Jei į instituto direktoriaus pareigas kandidatuoja ne vienas asmuo, visi kandidatai prisistato tą pačią dieną.

2018 m. spalio 15 d.

Išankstinis Matematikos instituto direktoriaus rinkimų balsavimas.

2018 m. spalio 16 d.

Matematikos instituto direktoriaus rinkimai.

2018 m. spalio 17 d.

Padalinio rinkimų komisija skaičiuoja ir skelbia rinkimų rezultatus.

2018 m. spalio 23 d.

Pakartotinis balsavimas (antrasis rinkimų turas), jei reikės.

Reikalingus kandidatų dokumentus (kopijas ir / arba originalus) užklijuotame voke pristatyti į MIF dekanatą, 208 kab., adresu Naugarduko g. 24, LT-03225, Vilnius, iki 2018 m. spalio 5 d. 16 val. Vėliau pateikti dokumentai nebus priimami.

Instituto raidos plano kopija atsiunčiama rinkimų komisijai ir el. paštu  . Kandidatų pateikti Matematikos instituto raidos planai 2018 m. spalio 8 d. bus paskelbti Fakulteto interneto svetainėje.

MIF ŠAP Direktoriaus rinkimų balsavimo data ir laikas:

2018 m. spalio 15 d. 9–16 val. – išankstinis Matematikos instituto direktoriaus rinkimų balsavimas.

2018 m. spalio 16 d. 9–16 val. – Matematikos instituto direktoriaus rinkimai.

MIF ŠAP Direktoriaus rinkimų balsavimo vieta:

Naugarduko g. 24, 308 kabinetas.

Matematikos instituto balsuotojų sąrašas,

Kontaktai pasiteirauti:

Kviečiame į papildomą nekreditinį matematinės analizės kursą

Nuo spalio 1 d. (pirmadienio) vyks nekreditinis, nevertinamas papildomas matematinės analizės kursas pirmakursiams (bei tiems, kam sunkiau sekasi matematinės analizės dalykai).

Kurso metu nebus jokių kontrolinių darbų, atsiskaitymų, įskaitų ar egzamino.

Kurso metu vyksta teorijos aiškinimas bei uždavinių sprendimas su konsultacijomis.

Pradžia: 2018 m. spalio 1 d., pirmadienis, 16:00 val.

Vyks: kiekvieną pirmadienį, 16:00- 18:00 val.  arba kitu sutartu metu.

Vieta: Naugarduko g. 24, 103 a.

Trukmė: apie 10 paskaitų (=10 savaičių)

Kurso turinys:

- Funkcijos. Ribos ir jų taikymas.

- Išvestinė ir jos taikymas.

Kviečiame dalyvauti!

Vilniaus universitetas ir Lietuvos kariuomenė bendradarbiaus kibernetinio saugumo srityje

Rugsėjo 14 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras ir Vilniaus universiteto (VU) rektorius prof. Artūras Žukauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama sutelkti žmogiškuosius ir materialiuosius pajėgumus kibernetinio saugumo srityje.

VU ir Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimo sutartis leis plėtoti ilgalaikes, nuoseklias bendras veiklas, kurių metu VU Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos instituto Kibernetinio saugumo laboratorijos mokslininkai kartu su Lietuvos kariuomenės atstovais tiria, testuoja ir modeliuoja kibernetinių atakų modelius.

„Šiandien pasirašyta sutartis yra abipusiškai naudinga – tiek tobulinant į šią sritį įsitraukusių bendruomenės narių kompetencijas, tiek saugant ir puoselėjant mūsų valstybę naujausių geopolitinių iššūkių akivaizdoje. Universiteto mokslininkų ir Lietuvos kariuomenės specialistų bendradarbiavimas leis kurti išmaniosios gynybos sistemas ir mokymosi platformas, stiprinti mokslo ir Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, žmogiškųjų išteklių gebėjimų ir kompetencijų tobulinimo srityje“, – pasirašant sutartį kalbėjo VU rektorius.

VU Kibernetinio saugumo laboratorijoje yra sukurtas virtualus poligonas, kuriame įdiegtos kibernetinių incidentų valdymo ir komandinio treniravimo ekspertinės platformos. Tokia mokslininkų sukurta infrastruktūra yra patraukli erdvė Lietuvos kariuomenės kibernetinės srities specialistams praktikuotis.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis sudarys sąlygas Lietuvos kariuomenės greitojo reagavimo į kibernetinius incidentus specialistams naudotis VU mokomąja baze ir treniruotis mokomojoje kibernetinio saugumo laboratorijoje, pasinaudoti mokslininkų žiniomis bei patirtimi.

Be to, tikimasi, kad ši bendradarbiavimo kryptis skatins VU mokslininkų, ekspertų ir dėstytojų bendradarbiavimą su Lietuvos kariuomene mokslo ir karinių technologijų taikymo srityje, padės tobulinti kibernetinio saugumo mokomojoje laboratorijoje įdiegtas kibernetinio saugumo operacijų, kibernetinių incidentų valdymo, kolektyvinio rengimo ekspertines platformas.

NATO aukščiausio lygmens susitikime, vykusiame 2016 m. Varšuvoje, kibernetinė erdvė buvo pripažinta penktąja karinių konfliktų erdve greta tradicinių oro, sausumos, jūrų ir kosmoso erdvių. Kibernetinės atakos tapo nauju, moderniu pavojingu ginklu, galinčiu paralyžiuoti ne tik atskirų įstaigų, gamybos, prekybos, transporto, ryšių, elektros energijos, vandens tiekimo įmonių veiklą, bet ir valstybės ginkluotos gynybos operacijas.

Šaltinis: VU Naujienos

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos