Sidebar

Erasmus+ programa remia šias universiteto personalui skirtas veiklas:

 • mobilumą dėstymui;
 • mobilumą mokymams.

Daugiau informacijos apie VU tarptautinių mainų galimybes.

Pedagoginio personalo atstovai gali vykti pagal Erasmus+ programą į bendradarbiaujančiąją aukštojo mokslo instituciją. Tokio vizito metu dėstytojas užsienio aukštojo mokslo institucijoje dėsto paskaitas pagal iš anksto suderintą dėstymo programą, taip pat gali tobulinti dėstomų dalykų kokybę, kartu su partnerinėmis institucijomis aptarti ir imtis naujų akademinio bendradarbiavimo iniciatyvų.

Į vizitą gali vykti pedagoginis personalas: dėstytojai, profesoriai, docentai, lektoriai ir asistentai.

Erasmus+ dėstymo vizitui galima vykti į aukštojo mokslo instituciją, su kuria Fakultetas yra sudaręs dvišalę Erasmus+ sutartį dėl dėstytojų mainų. Esant poreikiui galima inicijuoti bendradarbiavimo sutarties pasirašymą su pasirinkta aukštojo mokslo institucija kurios sąraše nėra.

Su priimančiais padaliniais užsienio aukštojo mokslo institucijoje dėstytojas dėstymo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai. Pagal Erasmus+ programos taisykles dėstymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės dienų. Atsižvelgiant į realias finansavimo apimtis, rekomenduojama Erasmus+ dėstymo vizito trukmė – ne daugiau nei 7 dienos (5 darbo dienos + 2 dienos kelionei). Dėstytojas priimančioje aukštojo mokslo institucijoje turi skaityti ne mažiau 8 akademinių valandų kursą per savaitę ar bet kurį trumpesnį laikotarpį pagal iš anksto su priimančia institucija suderintą dėstymo programą.

Detalias finasavimo sąlygas rasite šiuo adresu.

Kandidatavimo procedūra:

 • Dėstytojas, norintis išvykti Erasmus+ dėstymo vizitui iki paskirtos datos turi užpildyti elektroninę paraiškos formą.
 • Pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, fakulteto Erasmus+ koordinatorius sudaro prioritetinį dėstytojų, pateikusių paraiškas išvykti Erasmus+ dėstymo vizitui, sąrašą.
 • Institucinis Erasmus+ koordinatorius paraiškas pateikusiems dėstytojams patvirtina jų paraiškos statusą (t.y., patvirtina finansavimą arba informuoja, kad vizitas yra "laukiančiųjų sąraše“).
 • Gavęs institucinio Erasmus+ koordinatoriaus patvirtinimą dėl finansavimo, dėstytojas savarankiškai su priimančia institucija derina konkrečias vizito datas, dėstymo programą bei tvarko kitus Erasmus+ dėstytojo dokumentus.

Kviestinio personalo dėstymo vizitas (Erasmus+ dėstymo vizitas) – tai laikotarpis, kurį kviestinis asmuo iš užsienio įmonės ar organizacijos praleidžia Universitete dėstydamas studentams, siekiant:

 • Suteikti galimybių turtinti ir plėsti Universitete dėstomų kursų turinį;
 • Prisidėti prie bendradarbiavimo stiprinimo, įskaitant ir studentų Erasmus+ praktiką.

Įmonių atstovus dėstymo vizitui Universitete kviestis gali:

 • Akademiniai kamieniniai ir jiems prilyginami padaliniai;
 • Akademinių kamieninių padalinių statusą turintys centrai;
 • Mokslo institutai;
 • Kiti kamieniniai padaliniai, tinkamai pagrindę poreikį.

Kviesti personalą dėstymo vizitui galima iš bet kurių įmonių ar organizacijų, įsteigtų Erasmus+ programoje dalyvaujančioje šalyje, nepriklausomai nuo jų dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos, pvz.:

 • Valstybinių ar privačių įmonių (įskaitant ir socialines įmones);
 • Vietos, regiono ar nacionalinio lygmens viešųjų įstaigų;
 • LR diplomatinių atstovybių;
 • ES institucijų;
 • Mokslinių tyrimų institutų/centrų, besiverčiančių privačia praktika;
 • Švietimo įstaigų (nuo ikimokyklinio ugdymo iki vidurinio ugdymo, įskaitant ir profesinį rengimą bei suaugusiųjų švietimą);
 • Ne pelno organizacijų, asociacijų, nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir kt.

Galima veikla dėstymo vizito Universitete metu:

 • Paskaitos;
 • Seminarai.

Dėstymo vizitas vyksta pagal iš anksto suderintą ir Universiteto bei kviestinio asmens patvirtintą dėstymo Universitete programą, kurioje nurodomas dėstymo vizito tikslas ir programos turinys. Dėstymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko. Tačiau atsižvelgiant į Universitetui skirtą finansavimą, rekomenduojama Erasmus+ kviestinio personalo iš įmonių dėstymo vizito Universitete trukmė 2–5 darbo dienos +2 dienos kelionei. Dėstymui turi būti skiriamos bent 8 valandos per savaitę (arba trumpesnį vizito laiką).

Finansavimo sąlygas rasite šiuo adresu.

Kandidatavimo procedūra: padaliniai (katedros / klinikos / institutai / centrai), norintys pasikviesti užsienio įmonės atstovą dėstyti Universitete, turi:

 • Kreiptis į savo padalinio Erasmus bendradarbiavimo su įmonėmis koordinatorių ir aptarti planuojamo dėstymo vizito tikslus bei finansavimo galimybes;
 • Gavus patvirtinimą, kad vizitas bus finansuojamas, pateikti savo padalinio vadovui vizuoti su kviestiniu asmeniu suderintą ir jo pasirašytą dėstymo programą anglų kalba (faksimilę/skanuotą dokumentą);
 • Pateikti pasirašytą dėstymo programą savo padalinio Erasmus+ bendradarbiavimo su įmonėmis koordinatoriui;
 • Kai padalinio Erasmus+ bendradarbiavimo su įmonėmis koordinatorius patvirtina kviestinio asmens dėstymo programą, institucinis Erasmus+ bendradarbiavimo su įmonėmis koordinatorius Studijų direkcijoje susisieks su kviestiniu asmeniu dėl finansinės sutarties dėstymo vizitui Universitete ir kitų su vizitu susijusių dokumentų parengimo.

Erasmus+ personalo mokymosi vizitas į aukštojo mokslo instituciją tai laikotarpis, kurį universiteto darbuotojai gali praleisti Erasmus+ programoje dalyvaujančioje užsienio aukštojo mokslo institucijoje mokymosi tikslais. Veikla gali būti įvairi: seminarai, dalyvavimas mokymų savaitėje, praktinis stebėjimas, praktinių užsiėmimų laikotarpiai ir pan., išskyrus dalyvavimą konferencijose.

Mokymosi vizitas vyksta pagal iš anksto suderintą ir siunčiančiosios bei priimančiosios institucijos patvirtintą darbo planą, kuriame nurodomas bendras mokymosi vizito tikslas ir užduotys, numatomi planuojamos mokymosi veiklos rezultatai ir mokymosi laikotarpio programa.

Erasmus+ mokymosi vizitams užsienio aukštojo mokslo institucijose gali vykti:

 • Pedagoginis personalas (dėstytojai – profesoriai, docentai, lektoriai, asistentai);
 • Mokslo personalas;
 • Neakademinis personalas (administracijos darbuotojai, mokslą ir studijas aptarnaujantis personalas ir ūkio darbuotojai).

Erasmus+ mokymosi vizitui galima vykti į užsienio aukštojo mokslo instituciją, turinčią Erasmus+ Chartiją. Priimančios institucijos galima ieškoti savarankiškai arba tinklapyje, kuriame skelbiama informacija apie organizuojamas mokymų savaites. Su priimančiais padaliniais užsienio aukštojo mokslo institucijoje personalo atstovas darbo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai. Pagal Erasmus+ programos taisykles mokymosi vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko. Atsižvelgiant į realias finansavimo apimtis, rekomenduojama Erasmus+ mokymosi vizito trukmė – 1 savaitė (2–5 darbo dienos ir 2 dienos kelionei). Detalias finansavimo sąlygas rasite šiuo adresu.

Kandidatavimo procedūra yra ši:

 • Personalo atstovas, norintis išvykti Erasmus+ mokymosi vizitui, turi kreiptis į savo fakulteto Erasmus+ koordinatorių arba administracijos padalinio vadovą ir nurodyti preliminarų vizito laiką, instituciją, į kurią ketina vykti, bei savo el. pašto adresą;
 • Fakulteto Erasmus+ koordinatorius arba administracijos padalinio vadovas instituciniam Erasmus+ koordinatoriui nominuoja personalą, norintį išvykti mokymosi vizitui;
 • Institucinis Erasmus+ koordinatorius nominuotiems personalo atstovams patvirtina, ar jų vizitas bus finansuotas;
 • Gavęs institucinio Erasmus+ koordinatoriaus patvirtinimą dėl finansavimo, personalo darbuotojas savarankiškai su priimančia institucija derina konkrečias vizito datas, darbo programą bei tvarko kitus Erasmus+ mokymosi vizito dokumentus.

Erasmus+ mokymosi vizitas – tai laikotarpis, kurį Universiteto personalas praleidžia užsienio įmonėje ar organizacijoje, siekiant:

 • atnaujinti arba parengti naują mokomąją medžiagą studentams;
 • tobulinti profesines kompetencijas;
 • sustiprinti ir išplėsti bendradarbiavimo ryšius bei aptarti būsimo bendradarbiavimo galimybes, projektus, įskaitant ir studentų Erasmus+ praktiką.

Erasmus+ mokymosi vizito galima vykti į bet kurią įmonę ar organizaciją, įsteigtą Erasmus+ programoje dalyvaujančioje šalyje, nepriklausomai nuo jų dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos, pvz.:

 • Valstybinės ar privačios įmonės (įskaitant ir socialines įmones);
 • Vietos, regiono ar nacionalinio lygmens viešosios įstaigos;
 • LR diplomatinės atstovybės;
 • ES institucijos;
 • Mokslinių tyrimų institutai / centrai, besiverčiantys privačia praktika;
 • Švietimo įstaigos (nuo ikimokyklinio ugdymo iki vidurinio ugdymo, įskaitant ir profesinį rengimą bei suaugusiųjų švietimą);
 • Ne pelno organizacijos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir kt.

Galimos veiklos Erasmus+ mokymosi vizito metu:

 • Dalyvavimas mokymo kursuose, seminaruose ar darbo grupėse;
 • Profesinės dalykinės kalbos mokymasis;
 • Organizacijos darbo stebėjimas;
 • Mokomosios medžiagos rinkimas;
 • Dalyvavimas konferencijose negalimas.

Mokymosi vizitas vyksta pagal iš anksto suderintą ir Universiteto bei priimančios organizacijos patvirtintą mokymų programą, kurioje nurodomas mokymosi vizito tikslas, veikla ir jos rezultatai. Erasmus+ mokymosi vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko. Atsižvelgiant į Universitetui skirtą finansavimą, rekomenduojama Erasmus+ mokymosi vizito įmonėje trukmė – 5 darbo dienos + 2 dienos kelionei.

Į Erasmus+ mokymosi vizitą gali vykti:

 • Akademinis personalas (profesoriai, docentai, lektoriai, asistentai);
 • Mokslo personalas (vyriausieji mokslo darbuotojai, vyresnieji mokslo darbuotojai, mokslo darbuotojai, jaunesnieji mokslo darbuotojai);
 • Neakademinis personalas (administracijos darbuotojai, mokslą ir studijas aptarnaujantis personalas, ūkio darbuotojai).

Finansavimo sąlygas rasite šiuo adresu.

Kandidatavimo procedūra yra ši:

 • Susisiekite su savo padalinio Erasmus+ bendradarbiavimo su įmonėmis koordinatoriumi ir aptarkite planuojamo mokymosi vizito tikslus bei finansavimo galimybes;
 • Gavę patvirtinimą, kad Jūsų vizitas bus finansuojamas, pasirašykite ir pateikite vizuoti savo padalinio vadovui su priimančia organizacija suderintą ir priimančios organizacijos atstovo pasirašytą mokymų programą anglų kalba (faksimilę/skanuotą dokumentą);
 • Pateikite parengtus dokumentus savo padalinio Erasmus+ bendradarbiavimo su įmonėmis koordinatoriui;
 • Kai padalinio Erasmus+ bendradarbiavimo su įmonėmis koordinatorius patvirtins mokymų programą, institucinis Erasmus+ bendradarbiavimo su įmonėmis koordinatorius Studijų direkcijoje susisieks su išvykstančiu asmeniu dėl finansinės sutarties ir kitų su vizitu susijusių dokumentų parengimo.

Tvarka apibrėžia atvykstančių iš užsienio dėstytojų/mokslininkų priėmimą į VU trumpalaikiams arba ilgalaikiams vizitams (išskyrus ERASMUS+ vizitus)

 1. Užsienio personalo priėmimo tvarka: 
 • priimantysis fakulteto institutas arba dėstytojas/mokslininkas informuoja fakulteto koordinatorių apie užsienio dėstytojo/mokslo darbuotojo atvykimą į fakultetą trumpalaikiam/ ilgalaikiam vizitui;
 • fakulteto koordinatorius informuoja VU CR Tarptautinių ryšių skyrių, kad ketina priimti tam tikrai veiklai kolegą iš užsienio. Atsižvelgiant į priėmimo sąlygas, veiklą, rengiama atitinkama sutartis (darbo sutartis, autorinė sutartis ar adjunkto sutartis). Visos sutartys derinamos su Teisės taikymo skyriumi ir registruojamos DVS (Avilyje);
 • sutartis rengia VU CR Tarptautinių ryšių skyrius ir persiunčia padaliniams tik pasirašymui;
 • sutartys registruojamos DVS (Avilyje);
 • rengiami įsakymai vizito išlaidoms padengti (jei yra tokių išlaidų);
 • užsienio personalui pagal poreikį ar būtinybę suteikiama prieiga prie VU resursų;
 • VU CR Tarptautinių ryšių skyrius ilgalaikį personalą supažindina su užsieniečių teisėmis Lietuvoje (sveikatos sistema, darbo kodeksu, migracijos niuansais ir kt.).
 1. Adjunktai
 • Visi dėstytojai, mokslo darbuotojai, atvykstantys į VU trumpalaikiams ar ilgalaikiams vizitams pagal įvairias programas, jei nėra jiems mokamas atlygis iš VU, turėtų pasirašyti su VU adjunkto sutartį. Adjunktus apima stažuotojai, moksliniams tyrimams, dėstymo vizitams atvykstantys užsieniečiai (jei jie iš savo pusės nepateikia kitos su jų veikla, susijusios sutarties);
 • Sutarties forma tipinė (EN + LT);
 • Sutarties registracija:
  • parengiama sutartis;
  • įkeliama į Avilį;
  • pridedami vizuotojai (dekanas, instituto direktorius, finansininkas, jei yra kompensuojama kokios nors išlaidos);
  • pasirašo Avilyje Rektorius;
  • atspausdinami 2 egz. (fiziniams parašams, nes adjunktas neturi prieigos Avilyje);
  • perduodama  adjunktui;
  • grąžinama su parašais registruoti į DVS (raštinę);
  • sutartis užregistruojama sutarčių registre;
  • padalinio koordinatorius/administratorius pridedamas susipažinti.

Kontaktiniai fakultetų koordinatoriai 

Skiltis su praktine informacija užsienio personalui skirta užsieniečiams, norintiems atvykti į VU akademinei mokslinei veiklai.

Turite klausimų? Susisiekite:

 • El. paštu erasmus@mif.vu.lt
 • Telefonu (8 5) 219 3057
 • Adresu Naugarduko g. 24, 218 kab.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos