Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Teisės fakultetas
Ieškoti

A

Administracinė atsakomybė
Administracinė atsakomybė
Administracinė teisė
Administracinio proceso teisė
Aplinkos teisė
Arbitražas
Asmens duomenų teisinė apsauga
Asmens teisių apsauga baudžiamajame procese
Asocialaus elgesio psichologija
Atsakomybė už aplinkos teisės pažeidimus

B

Baigiamasis darbas
Baigiamasis egzaminas
Baudžiamoji atsakomybė už atskiras nusikaltimų rūšis
Baudžiamoji atsakomybė už atskiras nusikaltimų rūšis
Baudžiamoji justicija konstitucinėje jurisprudencijoje
Baudžiamoji politika
Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas
Baudžiamoji teisė ir kriminologija
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis I/II d.
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis II/II d.
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis I/II d.
Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis II/II d.
Baudžiamojo proceso teisė I/II d.
Baudžiamojo proceso teisė II/II d.
Baudžiamosios atsakomybės realizavimo problemos
Bausmių skyrimo problemos
Bausmių skyrimo problemos
Bausmių vykdymo problemos (resocializacijos aspektai)
Bausmių vykdymo teisė
Bausmių vykdymo teisė
Bendrovių teisė
Bendrovių teisė
BUS dalykas (modulis)

C

Civilinė teisė ir civilinis procesas
Civilinė teisė. Bendroji dalis
Civilinė teisė. Daiktinė teisė
Civilinė teisė. Prievolių teisė I/II d.
Civilinė teisė. Prievolių teisė II/II d.
Civilinė teisė. Šeimos ir paveldėjimo teisė
Civilinio proceso teisė I/II d.
Civilinio proceso teisė II/II d.

D

Daiktinės teisės teorinės ir praktinės problemos
Darbo ginčai
Darbo ginčai
Darbo ir socialinės apsaugos teisė
Darbo sutartis
Darbo teisė I
Darbo teisė II
Darbo teisė. Bendroji dalis ir kolektyviniai darbo santykiai
Darbo teisė. Individualūs darbo santykiai
Deliktų teisė
Deviacijų sociologinės problemos
Diplomatinė ir konsulinė teisė

E

Ekonomikos įvadas (mikro- ir makroekonomika)
Europos įmonių teisė
Europos ir bendroji žmogaus teisių apsaugos teisė
Europos ius commune Lietuvos teisinėje sistemoje
Europos miestų teisės istorija
Europos prievolių teisė
Europos privatinė teisė
Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisė
Europos Sąjungos baudžiamasis procesas
Europos Sąjungos bendrovių teisė
Europos Sąjungos civilinio proceso teisė
Europos Sąjungos civilinis procesas
Europos Sąjungos finansų teisė
Europos Sąjungos finansų teisė
Europos Sąjungos išorinių santykių teisė
Europos Sąjungos konstitucinė teisė
Europos Sąjungos konstitucinė teisė
Europos Sąjungos materialinė teisė
Europos Sąjungos materialinė teisė
Europos Sąjungos sąžiningos prekybos teisė
Europos Sąjungos teisės pagrindai
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika
Europos Sąjungos vidaus rinkos teisė

F

Filosofija
Finansinių paslaugų teisinis reguliavimas
Finansinių paslaugų teisinis reguliavimas
Finansų ir mokesčių teisė
Finansų įstaigos: statutinė teisė ir jurisprudencija

G

Gyventojų užimtumo teisinis reguliavimas
Globali maisto teisė

H

Humanitarinės teisės ir humanitarinės veiklos problemos

I

Intelektinės nuosavybės teisė
Intelektinės nuosavybės teisė

Į

Įrodymai ir įrodinėjimas baudžiamajame procese
Įrodymai ir įrodinėjimas baudžiamajame procese

J

Jurisprudencijos problemos
Jurisprudencijos problemos

K

Kaltinimas
Kaltinimas
Kaltinimas ir gynyba
Kokybinių tyrimų metodologija: biografinis metodas
Kolektyvinė sutartis
Kolektyvinė sutartis
Konkurencijos teisė
Konkurencijos teisė
Konstitucinė ir administracinė teisė
Konstitucinė priežiūra
Konstitucinė priežiūra
Konstitucinė teisė
Konstitucinis asmens statusas
Kriminalistika
Kriminalistikos taktika
Kriminologija
Kriminologijos teorijos
Kriminologijos teorijos
Kriminologiniai diskursai
Kursinis darbas

L

Lietuvos mokesčių sistema
Lietuvos mokesčių sistema
Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė
Logikos įvadas
Lotynų kalbos pagrindai

M

Magistro darbo praktikumas
Magistro seminaras
Marginalinių grupių sociologija
Materialinė atsakomybė pagal darbo teisę
Materialinė atsakomybė pagal darbo teisę
Mokesčių administravimas: statutinė teisė ir jurisprudencija
Mokesčių administravimas: statutinė teisė ir jurisprudencija
Mokesčių teisė
Mokesčių teisė Europoje
Mokesčių teisės bendrosios dalies problemos
Mokesčių teisės bendrosios dalies problemos
Moksliniai įrodymai baudžiamajame procese
Mokslinio tiriamojo darbo praktika
Mokslo tiriamasis darbas
Mokslo, švietimo ir kultūros administravimas: statutinė teisė ir jurisprudencija
Muitų teisė

N

Nejurisdikciniai ginčų sprendimo būdai
Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai
Notariatas
Nusikalstamumo prevencijos problemos
Nusikalstamumo prevencijos problemos
Nusikaltimų kvalifikavimo problemos
Nusikaltimų kvalifikavimo problemos
Nusikaltimų tyrimo metodika

P

Pagrindinės šiuolaikinio pasaulio teisinės sistemos
Pervežimų teisė
Politikos teorija ir politinės sistemos
Politinių ir teisinių teorijų istorija
Prieglobsčio teisė
Priklausomybių psichologija
Procesinė prievarta baudžiamajame procese
Procesinių dokumentų rengimas
Profesinė praktika

R

Retorika ir teisinė kalba
Romėnų privatinė teisė

S

Savivaldos teisė
Savivaldos teisė
Socialinės apsaugos teisė
Socialinio draudimo teisė
Socialinio tyrimo metodai kriminologijoje
Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai
Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai
Sutartys su viešuoju elementu
Sveikatos teisė: statutinis reguliavimas ir jurisprudencija

T

Taikytinos teisės ir jurisdikcijų kolizijos
Taikytinos teisės ir jurisdikcijų kolizijos
Tarptautinė ir Europos Sąjungos baudžiamoji teisė
Tarptautinė ir Europos Sąjungos baudžiamoji teisė (materiali)
Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė
Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė
Tarptautinė ir Europos Sąjungos konkurencijos teisė
Tarptautinė ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisė
Tarptautinė jūrų teisė
Tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose
Tarptautinė viešoji teisė
Tarptautinė viešoji, tarptautinė privatinė ir ES teisė
Tarptautinės baudžiamosios teisės problemos
Tarptautinės ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės teisė
Tarptautinis komercinis arbitražas
Tarptautinių organizacijų teisė
Tarptautinių santykių istorija
Tarptautinių sutarčių teisė
Tarpvyriausybinės ir viršnacionalinės institucijos pagal tarptautinę ir Europos Sąjungos teisę
Teisėkūros problemos
Teisės istorija
Teisės metodų teorija
Teisės metodų teorija
Teisės sociologija
Teisės teorija
Teisingumo vykdymo institucinis mechanizmas
Teisininko profesija
Teisinio argumentavimo teorija
Teisinis argumentavimas
Teisinis argumentavimas
Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio reguliavimo problemos
Teisinių sociologinių tyrimų praktikumas
Teisminė apsauga Europos Sąjungoje
Teismo ar arbitražo proceso inscenizacija
Teritorijų planavimo ir statybos teisė

U

Užsienio kalba (anglų) I/II d. (profesinė)
Užsienio kalba (anglų) II/II d. (profesinė)
Užsienio kalba (lietuvių) I/II d. (profesinė)
Užsienio kalba (lietuvių) II/II d. (profesinė)
Užsienio kalba (prancūzų) I/II d. (profesinė)
Užsienio kalba (prancūzų) II/II d. (profesinė)
Užsienio kalba (rusų) I/II d. (profesinė)
Užsienio kalba (rusų) II/II d. (profesinė)
Užsienio kalba (vokiečių) I/II d. (profesinė)
Užsienio kalba (vokiečių) II/II d. (profesinė)

V

Valstybinis ūkio reguliavimas
Vartotojų teisių apsauga
Vartotojų teisių apsauga Europos Sąjungoje
Viešasis administravimas ir viešojo intereso teisinė apsauga
Viešoji tarnyba
Viešoji tarnyba
Viešoji teisė
Viešojo administravimo jurisprudencija
Viešosios paslaugos
Viešųjų finansų teisė
Viešųjų funkcijų finansavimo teisinio reguliavimo problemos
Viešųjų funkcijų finansavimo teisinio reguliavimo problemos
Viešųjų pirkimų teisė
Viešųjų pirkimų teisė Europos Sąjungoje
Vietos savivalda ir regionų valdymas: statutinė teisė ir jurisprudencija
Vykdymas ir bankrotas civiliniame procese
Viktimologija
Viktimologija

Ž

Žiniasklaidos teisė
Žiniasklaidos teisė
Žmogaus teisės Europoje ir Europos Sąjungoje
Žmogaus teisės Europoje ir Europos Sąjungoje