Taryba

Tarybos nariai

 

Pirmininkas

Pirmininko pavaduotoja

Sekretorė

         Prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius

         Assist. dr. Agnė Brilingaitė

         Laima Paliulionienė

Nariai
 •  Prof. dr. Romas Baronas (Informatikos institutas)
 •  Assist. dr. Agnė Brilingaitė (Informatikos institutas)
 •  Jonas Brusokas (studentų atstovas)
 •  Doc. dr. Paulius Drungilas (Matematikos institutas)
 •  Prof. habil. dr. Artūras Dubickas (Matematikos institutas)
 •  Doc. dr. Arvydas Kregždė (Taikomosios matematikos institutas)
 •  Prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius (Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas)
 •  Assist. dr. Jurgita Markevičiūtė (Taikomosios matematikos institutas)
 •  Oleg Mirzianov (studentų atstovas)
 •  Prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas (Taikomosios matematikos institutas)
 •  Doc. dr. Saulius Ragaišis (Informatikos institutas)
 •  Mantautas Rimkus (studentų atstovas)
 •  Dominykas Stankevičius (studentų atstovas)
 •  Prof. dr. Gediminas Stepanauskas (fakulteto dekanas)
 •  Prof. dr. Jonas Šiaulys (Matematikos institutas)
 •  Doc dr. Povilas Treigys (Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas)
 •  Romualdas Zovė (socialinių partnerių atstovas)
 •  Prof. dr. Julius Žilinskas (Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas)

 

 

<p><strong>2015-11-17 Taryboje nutarta:</strong></p>
<p>Teikti VU senatui iškelti į LMA tikrųjų narių vietas šiuos kandidatus:</p>
<ul>
<li>Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje: matematika – Alfredą Račkauską, Artūrą Dubicką, Artūrą Štikoną, Mindaugą Bloznelį, Ramūną Garunkštį (vardų abėcėlės tvarka);</li>
<li>Technikos mokslų skyriuje: informatika – Romą Baroną.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2015-11-09 Taryboje nutarta:</strong></p>
<p>Metinio pedagoginio auditorinio darbo normos 2015-2016 m.m. 1 etatui nekeičiamos:</p>
<ul>
<li>profesoriams, docentams - 320 val.;</li>
<li>lektoriams, asistentams - 360 val.;</li>
<li>mokslo darbuotojams - 130 val.</li>
</ul>
<p>Darbuotojams už pedagoginį auditorinį darbą, viršijantį nustatytą normą mokama priemoka, kurios dydis yra proporcingas darbuotojo tarnybiniam atlyginimui ir sudaro:</p>
<ul>
<li>pedagoginiam personalui - 85% apskaičiuotos sumos;</li>
<li>mokslo personalui - 43% apskaičiuotos sumos.</li>
</ul>
<p>Nustatyti priemokų dydžiai gali būti keičiami gavus 2016 metų biudžetinį finansavimą.</p>
<p>Teikti Rektoriui skirti fakulteto dekanui vienkartinę piniginę išmoką už 2015 metų veiklos rezultatus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2015-09-22 Taryboje nutarta:</strong></p>
<p>Siūlyti teikti prof. Jono Šiaulio darbą „TIKIMYBINIAI METODAI SKAIČIAMS IR RIZIKOMS TIRTI (2002-2015)“ Lietuvos mokslo premijai.</p>
<p>Teikti VU Senatui prof. habil. dr. Felikso Ivanausko kandidatūrą Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardui (statusui).</p>
<p>Patvirtinti atnaujintą magistrantūros studijų programos Ekonometrija komitetą šios sudėties:</p>
<ul>
<li>prof. habil. dr. Remigijus Leipus– pirmininkas,</li>
<li><span style="line-height: 1.7em; background-color: initial;">prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius,</span></li>
<li>prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas,</li>
<li>doc. dr. Virmantas Kvedaras,</li>
<li>lekt. dr. Jurgita Markevičiūtė,</li>
<li>dr. Marius Dundulis – socialinis partneris (Euromonitor International),</li>
<li>studentų atstovas.</li>
</ul>
<p>Vietoje nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus universitete nedirbančios prof. Vidos Kirvelienės į pirmosios pakopos studijų programos Bioinformatika komiteto sudėtį įtraukti Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir molekulinės biologijos katedros vedėją prof.
dr. Editą Sužiedėlienę.</p>
<p>Patvirtinti atnaujintą pirmosios pakopos studijų programos Informatika komitetą šios sudėties:</p>
<ul>
<li>prof. dr. Rimantas Vaicekauskas – pirmininkas,</li>
<li>doc. dr. Vilius Stakėnas,</li>
<li>doc. dr. Rimvydas Krasauskas,</li>
<li>doc. dr. Karolis Petrauskas,</li>
<li>lekt. dr. Adomas Birštunas,</li>
<li>Giedrius Daugiala - socialinis partneris − UAB „Asseco Lietuva“,</li>
<li>Vytautas Kaminskas, socialinis partneris - UAB „Baltic Amadeus“,</li>
<li>studentų atstovas.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pakeisti VU MIF Tarybos nutarimo punktą (priimtą 2014 m. vasario 18 d., protokolo Nr. 3, punktas „4.4 Dėl studijų įmokos sumažinimo“), o vietoj jo patvirtinti naują redakciją: VU MIF studentams studijų įmoka gali būti sumažinta, jei jie studijuoja pirmos
arba antros pakopos studijose ir turi negalią arba yra našlaičiai, neturintys abiejų tėvų. Įmoka gali būti sumažinta vienam semestrui. Įmoka gali būti sumažinta nuo 30% iki 90%. Sprendimą dėl įmokos sumažinimo priima fakulteto dekanas.</p>
<p style="text-align: justify;">Tvirtinti dr. Mindaugą Skujų prodekanu nuo 2016 metų.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2015-06-23 Taryboje nutarta:</strong></p>
<p>Teikti Rektoriui prof. A. Laurinčiko kandidatūrą laikinuoju Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros vedėju vieniems metams.</p>
<p>Biudžeto komiteto pavadinimą keisti į „Biudžeto ir finansų komitetas“. Patvirtinti biudžeto ir finansų komitetą šios sudėties:</p>
<ul>
<li>prof. Rimantas Vaicekauskas – pirmininkas,</li>
<li>prof. Mindaugas Bloznelis,</li>
<li>doc. Edmundas Gaigalas,</li>
<li>doc. Martynas Manstavičius,</li>
<li>doc. Antanas Mitašiūnas,</li>
<li>studentas Emilis Armonas.</li>
</ul>
<p>Tvirtinti UAB „Baltic Amadeus“ vardinės stipendijos skyrimo nuostatus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2015-06-09 Taryboje nutarta:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sudaryti Mokslo komitetą, komiteto pirmininku išrinkti prof. Remigijų Leipų. Fizinių mokslų srities Informatikos krypties mokslininkų kvalifikacinių reikalavimų klausimą perduoti Mokslo komitetui išnagrinėti.</p>
<p style="text-align: justify;">Sudaryti Biudžeto komitetą, komiteto pirmininku išrinkti prof. Rimantą Vaicekauską.</p>
<p style="text-align: justify;">Tvirtinti pirmosios pakopos studijų programos Finansų ir draudimo matematika pakeitimus.</p>
<p style="text-align: justify;">Skirti vienkartines stipendijas (po 550 €) studentams, dalyvavusiems Erasmus profesinėje praktikoje CERN’e ir deramai reprezentavusiems Vilniaus universitetą, kaip dalykinėje srityje, taip ir kultūriniame kontekste.</p>
<p style="text-align: justify;">Rekomenduoti spausdinti docento Stanislovo Leono Norgėlos mokomąją knygą „Matematinė logika informatikams“ Vilniaus universiteto leidykloje.</p>
<p style="text-align: justify;">Rekomenduoti VU Senatui suteikti prof. M. Bloznelio vadovėliui „Kombinatorikos ir grafų teorijos paskaitos“ VU universiteto vadovėlio statusą. Taip pat publikuoti VU leidykloje.</p>
<p style="text-align: justify;">Remiantis VU Statuto 38 straipsnio 1 dalies 21 punktu bei VU Darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų 21 punktu, teikti Rektoriui skirti fakulteto dekanui ir prodekanams priemoką už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą nuo 2015-07-01 iki 2015-12-31 iš Matematikos
ir informatikos fakultetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2015-05-29 Taryboje nutarta:</strong></p>
<p>Siūlyti VU Senatui išduoti MAGNA CUM LAUDE diplomus Matematikos ir informatikos fakulteto magistrantūros studijų absolventams, pasižymėjusiems brandžia bei originalia moksline veikla, jei apgins baigiamąjį darbą įvertinimu 10 (puikiai):</p>
<ul>
<li>programų sistemų magistrantūros studijų absolventui Aurimui Šimkui,</li>
<li>kompiuterinio modeliavimo magistrantūros studijų absolventui Viliui Okockiui,</li>
<li>informatikos magistrantūros studijų absolventui Antanui Vaitkui.</li>
</ul>
<p><strong>2015-05-25 Taryboje nutarta:</strong></p>
<p>Teikti Vilniaus universiteto Senatui sudaryti darbo sutartį su Matematinės analizės katedros profesoriumi Vigirdu Mackevičiumi 2015-09-01 – 2018-08-31 laikotarpiui.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2015-05-05 Taryboje nutarta:</strong></p>
<p>Sudaryti Akademinės etikos komisiją ir tvirtinti jos sudėtį:</p>
<ul>
<li>pirmininkas – doc. dr. Algirdas Mačiulis;</li>
<li>lekt. dr. Julius Andrikonis;</li>
<li>lekt. dr. Kęstutis Liubinskas;</li>
<li>Irmantas Mikulėnas (studentų atstovas);</li>
<li>Mantautas Rimkus (studentų atstovas);</li>
<li>lekt. dr. Aldona Skučaitė.</li>
</ul>
<p>Patvirtinti Ginčų (apeliacijų) komisiją šios sudėties:</p>
<ul>
<li>pirmininkas – prof. dr. Ramūnas Garunkštis.</li>
<li>Emilis Armonas (studentų atstovas);</li>
<li>doc. dr. Gintautas Bareikis;</li>
<li>lekt. dr. Jurgita Markevičiūtė;</li>
<li>Irmantas Mikulėnas (studentų atstovas);</li>
<li>Mantautas Rimkus (studentų atstovas).</li>
</ul>
<p>Patvirtintas MIF Tarybos darbo <a href="/lt3/dokumentai/dokumentai/Tarybos/MIF_TARYBOS_Darbo_reglamentas_versija2015-05-11.pdf" class="wf_file"><span class="wf_file_text">reglamentą.</span></a></p>
<p>Rita Ragaišienė išrinkta Fakulteto Tarybos sekretore.</p>
<p>Rekomenduoti VU Senatui profesorės Marie-Claude Viano kandidatūrą Vilniaus universiteto Garbės daktaro vardui.</p>
<p>Suteikti profesoriui Vladui Skakauskui Vilniaus universiteto afiliuotojo akademinės bendruomenės nario statusą trejiems metams.</p>
<p>Patvirtinti gretutinių studijų pirmosios pakopos programą Matematika.</p>
<p>Doc. S. Norgėlos vadovėlio „Matematinė logika informatikams“ recenzentais skirti prof. habil. dr. Henriką Pranevičių (KTU) ir dr. Julių Andrikonį (VU).</p>
<p>Prof. M. Bloznelio vadovėlio „Kombinatorikos ir grafų teorijos paskaitos“ recenzentais skirti prof. Eugenijų Manstavičių (VU) ir prof. Aleksandrą Krylovą (MRU).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2015-04-14 Taryboje nutarta:</strong></p>
<p>Prof. Mindaugas Bloznelis išrinktas Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos pirmininku.</p>
<p>Tvirtinti pirmosios pakopos studijų programų Ekonometrija, Informatika, Finansų ir draudimo matematika, Programų sistemos ir magistrantūros studijų programų Ekonometrija, Informatika pakeitimus.</p>
<p>Patvirtinti atnaujintą magistrantūros studijų programos Ekonometrija komitetą šios sudėties:</p>
<ul>
<li>doc. dr. Virmantas Kvedaras – pirmininkas,</li>
<li>prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius,</li>
<li>dr. Marius Dundulis – socialinis partneris (Euromonitor International),</li>
<li>prof. habil. dr. Remigijus Leipus,</li>
<li>lekt. dr. Jurgita Markevičiūtė,</li>
<li>prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas,</li>
<li>studentų atstovas.</li>
</ul>
<p>Patvirtinti atnaujintą pirmosios pakopos studijų programos Finansų ir draudimo matematika komitetą šios sudėties:</p>
<ul>
<li>doc. Martynas Manstavičius – pirmininkas,</li>
<li>prof. habil. dr. Remigijus Leipus,</li>
<li>prof. Jonas Šiaulys,</li>
<li>doc. Gintaras Bakštys – socialinis partneris (ERGO Life Insurance SE),</li>
<li>doc. Sigitas Dapkūnas,</li>
<li>dr. Aldona Skučaitė,</li>
<li>Raimonda Staniūtė – studentų atstovė.</li>
</ul>
<p>Patvirtinti atnaujintą magistrantūros studijų programos Finansų ir draudimo matematika komitetą šios sudėties:</p>
<ul>
<li>prof. Vigirdas Mackevičius – pirmininkas,</li>
<li>prof. habil. dr. Remigijus Leipus,</li>
<li>prof. Jonas Šiaulys,</li>
<li>doc. Gintaras Bakštys – socialinis partneris (ERGO Life Insurance SE),</li>
<li>dr. Donata Puplinskaitė,</li>
<li>studentų atstovas.</li>
</ul>
<p>Prof. M.Bloznelio mokymo knygos, skirtos pirmųjų metų studentams, klausantiems kombinatorikos ir grafų teorijos kursą, recenzentais skirti prof. Eugenijų Manstavičių (VU) ir prof. Aleksandrą Krylovą (MRU).</p>