Priėmimas į doktorantūros studijas

Doktorantūra apima studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą. Doktorantūros studijų pradžioje doktorantas kartu su vadovu parengia individualią doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, rezultatų publikavimo ir daktaro disertacijos rengimo programą, kurioje nurodomi visų užduočių atlikimo terminai. Doktorantūros studijas sudaro dalykai, kurių bendra studijų apimtis yra ne mažesnė nei 30 kreditų. Studijuojančiam doktorantūroje išugdomi gebėjimai vykdyti mokslinius tyrimus, savarankiškai dirbti mokslinį ir kūrybinį darbą. Nuolatinės studijų formos doktorantūros trukmė yra 4 metai. Universitete doktorantūrą studijuoti galima ir ištęstine forma. Apgynusiems daktaro disertaciją suteikiamas mokslo daktaro laipsnis.

Doktorantūros studijas reglamentuojantys dokumentai VU tinklapyje.

VU Matematikos ir informatikos fakultete yra vykdomos doktorantūros studijos dviejose gamtos ir technologijos mokslų sričių informatikos, informatikos inžinerijos ir matematikos kryptyse.

Papildomas priėmimas į doktorantūros studijas 2019 m.

Papildomas priėmimas į doktorantūros studijas 2019 m.

VU Matematikos ir informatikos fakultetas skelbia papildomą priėmimą doktorantūros studijoms GAMTOS bei TECHNOLOGIJOS mokslų krypčių tematikas.

Priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją (žr. „Papildomo priėmimo į doktorantūros studijas Vilniaus universitete 2019 m. taisykles“).

Stojantys į doktorantūrą Vilniaus universiteto Doktorantūros ir rezidentūros skyriui pateikia nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus.

Prašymas ir būtinų dokumentų kopijos (PDF formatu) pateikiami internetu nuo rugsėjo 3 d. iki rugsėjo 16 d. 00:00 val.

Prašymas laikomas užregistruotu, kai yra užpildytos visos Priėmimo į trečiosios pakopos studijas internetinės stojančiųjų aptarnavimo sistemos (ISAS)  dalys, t.y. stojančiojo asmens duomenys, informacija apie įgytą išsilavinimą, kiti būtini duomenys; ir yra prikabintos priedų kopijos:
1. Gyvenimo aprašymo;
2. Asmens dokumento;
3. Magistro arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomo ir jo priedo (jeigu ISAS) nėra duomenų apie jūsų pažymių vidurkį);
4. Dviejų mokslininkų rekomendacijos tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduojama, iš kurių bent vienas yra Doktorantūros komiteto narys;
5. Sąrašo savo mokslo darbų ir/arba konferencijoje skaitytų pranešimų (neprivaloma). [Darbų ir/ar pranešimų atspaudus stojantieji turi atsinešti į pokalbį. Jei stojantysis neturi darbų ir/ar pranešimų, į pokalbį privalo atsinešti referatą];
6. Stojamosios įmokos kvito;
7. Studijų kokybės vertinimo centro išduotos pažymos apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą (jeigu kvalifikacija įgyta užsienio aukštojoje mokykloje);
8. Pavardės keitimo liudijančio dokumento.

Rugsėjo 17 d. 9 val. stojančiųjų į informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių doktorantūrą pokalbis vyks VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institute, Akademijos g. 4, 203 kab.

Stojant yra sudaroma konkursinė eilė į kiekvieną mokslo kryptį konkursinio balo mažėjimo tvarka. Pirmumo teisę užimti pasirinktą tematiką turi stojantieji su didesniu konkursiniu balu.

Doktorantūros studijų pradžia – spalio mėn. 1 d. Su priimtaisiais į doktorantūrą sudaromos sutartys su Universitetu. Pakviestųjų studijuoti sutartys pasirašomos Doktorantūros ir rezidentūros skyriuje.

Stojamojo į doktorantūrą formos:
GAMTOS mokslai:
matematikos kryptis – pokalbis;
informatikos kryptis – pokalbis.
TECHNOLOGIJOS mokslai:
informatikos inžinerijos kryptis – pokalbis.

Pokalbio metu stojantysis į informatikos ar informatikos inžinerijos krypčių doktorantūrą:
1. Pristato savo atliktus tyrimus (publikacijos, referatas, magistro darbas);
2. Pasirinktos doktorantūros tematikos motyvaciją;
3. Motyvaciją studijuoti doktorantūroje.

Išsamesnė informacija teikiama VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direkcijoje, Akademijos g. 4, 207 kab., tel. (8 5) 2109 300.

Atrankos kriterijai priimant į informatikos ir informatikos inžinerijos doktorantūros studijas

Priimant į informatikos ir informatikos inžinerijos studijas yra taikomi šie atrankos kriterijai:

Atrankos procedūra Pokalbis
Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai
Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV), iki 10 balų Pokalbio įvertinimas (PĮ), iki 10 balų Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD), iki 10 balų
1x (SV) 1x (PĮ) 1x (MD)
Minimalus balas: 22

 

Turite klausimų? Susisiekite:

  • El. paštu:
  • Telefonu: (8 5) 210 9300
  • Adresu: Akademijos g. 4, 208 kab.

Atrankos kriterijai priimant į matematikos doktorantūros studijas

Priimant į matematikos studijas yra taikomi šie atrankos kriterijai:

Atrankos procedūra Pokalbis Pokalbio klausimus rasite čia.
Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai
Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV), iki 10 balų Pokalbio įvertinimas (PĮ), iki 10 balų Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD), iki 10 balų
0,5x (SV) 1x (PĮ) 0,5x (MD)
Minimalus balas: 6

 

Turite klausimų? Susisiekite:

  • El. paštu:
  • Telefonu: (8 5) 219 3094
  • Adresu: Naugarduko g. 24, 207 kab.

Stojamųjų pokalbių į doktorantūros studijas tvarkaraštis

Studijų kryptis
Vieta            
Data             
Data             
Informatika Akademijos g. 4,    
Informatikos inžinerija Akademijos g. 4,    
Matematika Naugarduko g. 24,    

 

Daugiau informacijos apie priėmimą į doktorantūros studijas rasite VU svetainėje.