2020 08 07 Informaciniu sistemu inzinerijaB

Apie programą

Padalinys Matematikos ir informatikos fakultetas Trukmė 4 metai
Krypčių grupė Informatikos mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės
Studijų kryptis (šaka) Informatikos inžinerija Studijų programos kreditai 240
Kvalifikacinis laipsnis Informatikos mokslų bakalauras 2021-2022 m. metinė studijų kaina 3500 EUR

 

Informacinių sistemų inžinerija – matematikos, verslo, programų sistemų, duomenų bazių, duomenų analitikos kartu su šiuolaikinėmis technologijomis, tokiomis kaip virtualizacija, debesų kompiuterija, socialiniai tinklai ir saugumas, kompetencijų rinkinys. Informacinių sistemų inžinerija – tai ne tik skambus trijų žodžių rinkinys, tai galimybė valdyti pasaulį. Sistema pasižymi savybėmis, kurių atskiri ją sudarantys elementai neturi. Inžinerija – tai disciplina, praktiškai pritaikanti fizikos, chemijos, matematikos, medžiagos mokslo, matematinio modeliavimo, ekonomikos bei praktinės veiklos žinias įvairiose technikos sferose – įrengimų, mašinų ir kitokių įtaisų, technologinių sistemų ir procesų projektavime, kūrime ir jų derinime. Informacinių sistemų inžinerija – tai platesni žinių, gebėjimų ir tyrimų horizontai mėgstantiems informatiką ir norintiems aktyviai dalyvauti pasauliniuose technologijų pažangos procesuose.

Šios programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų inžinerijos specialistus, gebančius nustatyti informacinių sistemų kūrimo ir atnaujinimo tikslus, projektuoti ir kurti šiuolaikines informacines sistemas, taikyti įgytas sprendimų analizės, inovatyvių technologijų panaudojimo, integracijos, tyrimų vykdymo ir duomenų analitikos kompetencijas. Įgytos žinios, gebėjimai ir kompetencijos leis lengvai prisitaikyti prie nuolatinės technologijų pažangos, sėkmingai įsidarbinti ir siekti profesinės karjeros arba tęsti studijas magistrantūroje.

Dalis mokomųjų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

 Informacinių sistemų inžineriją studijuoti Vilniaus universitete verta: Absolventai dirba:
 •  programa išskirtinė – orientuota į pažintį su verslo procesais, analitika, programų kūrimu ir technologijų taikymu sprendžiant verslo įmonėms kylančius uždavinius;
 • dirbti programinės įrangos kūrėjais (JS, Java, C++, C# ir kt.);
 •  unikalus programos turinys – dvi praktikos po 10 ir 15 kreditų studijų pabaigoje; net 65 kreditai pasirenkamųjų, gilinančių žinias verslo, duomenų bazių, duomenų analitikos ir progamavimo srityse; išskirtiniai blokų grandinių technologijų, verslo procesų robotizavimo dalykai;
 • verslo procesų, procesų robotizavimo ir verslo sistemų architektais (Blue- Prism, AutomationAnywhhere, BPMN, RoboTask ir kt.);
 • programos dėstytojai – nuolat tobulėjantys, dirbantys pedagoginį ir praktinį darbą projektuose, atliekantys tyrimus verslo ir projektų valdymo, multimedijos, dirbtinio intelekto, optimizavimo, našių skaičiavimų, vaizdų ir garso signalų atpažinimo srityse;
 •  dirbtinio intelekto sprendimų ir didžiųjų duomenų analitikos specialistais (Hadoop, Amazon ir kt.);
 •  iki 50 proc. studijų trukmės galėsi studijuoti užsienio universitetuose.
 • vaizdo ir garso (multimedijos) signalų apdorojimo specialistais (OpenCv, Smile, Google Cloud ir kt.);
 
 •  programėlių išmaniesiems įrenginiams kūrėjais (Android, iOS, Windows);
 
 •  Western Union Processing Lithuania;
 
 •  BAIP grupėje.

 

Studijų turinys

Studijų programos planas

DalykaiKreditai
1 rudens semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Informacinės ir grupinio darbo sistemos 5.0
Kompiuterių architektūra 5.0
Matematika informacinėms sistemoms 10.0
Procedūrinis programavimas 5.0
Užsienio kalba C1 5.0
2 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 25.0
Algoritmai ir duomenų struktūros 5.0
Diskrečioji matematika informacinėms sistemoms 5.0
Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0
Objektinis programavimas 10.0
Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) 5.0
3 rudens semestras
Privalomieji dalykai 20.0
Naudotojo sąsajos kūrimas 10.0
Reikalavimų inžinerijos pagrindai 5.0
Verslo procesų modeliavimas 5.0
Pasirenkamieji dalykai 10.0
Grupė Duomenų bazės 10.0
Duomenų bazių projektavimas 5.0
Duomenų bazių užklausų kalbos 5.0
Blokų grandinių technologijos 5.0
4 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 15.0
Operacinės sistemos 5.0
Optimizavimo metodai 5.0
Statistiniai duomenų analizės metodai 5.0
Pasirenkamieji dalykai 10.0
Grupė Verslas 10.0
Projektų valdymas 5.0
Rinkodara 5.0
Vadybos pagrindai 5.0
Verslo analitika 5.0
Verslo procesų robotizavimas 5.0
Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) 5.0
5 rudens semestras
Privalomieji dalykai 10.0
Informacinių sistemų kūrimo projektų valdymo metodikos 5.0
Kompiuterių tinklai ir našieji skaičiavimai 5.0
Pasirenkamieji dalykai 20.0
Grupė Duomenų analitika 10.0
Dirbtinio intelekto pagrindai 5.0
Įvadas į duomenų tyrybą ir mašininį mokymąsi 5.0
Finansų inžinerija ir modeliavimas 5.0
Natūralios kalbos apdorojimas 5.0
Grupė Duomenų bazės 5.0
Darbu grįstos blokų grandinių technologijos 5.0
Nereliacinės duomenų bazės 5.0
Grupė Sistemų kūrimas, programavimas 5.0
Informacijos teorija 5.0
Įvadas į robotiką 5.0
.NET platforma informacinėms sistemoms 5.0
Humanoidų robotikos pagrindai 5.0
6 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 10.0
Informacinių sistemų testavimas ir priežiūra 5.0
Virtualizacija ir debesų kompiuterija 5.0
Pasirenkamieji dalykai 15.0
Grupė Duomenų analitika 5.0
Didžiųjų duomenų analitika 5.0
Dirbtinio intelekto pagrindai 5.0
Grupė Sistemų kūrimas, programavimas 10.0
Architektūriniai programų sistemų stiliai 5.0
Skriptinis programavimas 5.0
Humanoidų robotikos pagrindai 5.0
Išmaniųjų įrenginių programavimas 5.0
Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) 5.0
7 rudens semestras
Privalomieji dalykai 20.0
Informacinės saugos pagrindai 5.0
Mokomoji praktika (Informacinių sistemų inžinerija) 10.0
Programų sistemų kokybė 5.0
Pasirenkamieji dalykai 10.0
Grupė Duomenų analitika 5.0
Garso signalų apdorojimas 5.0
Natūralios kalbos apdorojimas 5.0
Vaizdo signalų apdorojimas 5.0
Grupė Sistemų kūrimas, programavimas 5.0
Įterptinių sistemų programavimas 5.0
Duomenų saugyklų architektūra 5.0
Projektavimo šablonai 5.0
8 pavasario semestras
Privalomieji dalykai 30.0
Bakalauro baigiamasis darbas 15.0
Profesinė praktika (Informacinių sistemų inžinerija) 15.0


Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) 

Studijų programos aprašas

Numatomi studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas

 • Gebėti atlikti literatūros paiešką ir analizę, įsisavinti naujas žinias ir jas taikyti praktikoje.
 • Gebėti paaiškinti esmines informatikos inžinerijos ir matematikos sąvokas, išmanyti jų taikymo sritis.
 • Gebėti parinkti ir pritaikyti tinkamą programinės įrangos kūrimo metodiką.
 • Gebėti parinkti ir pritaikyti tinkamus programų sistemų integravimo būdus ir technologijas.
 • Įgytas žinias gebėti pritaikyti mašinų virtualizacijos ir debesų kompiuterijos srityse.
 • Gebėti sudaryti dalykinės srities modelius, atlikti jų analizę, parinkti tinkamus įgyvendinimo sprendimus.
 • Gebėti projektuoti ir įgyvendinti programinius sprendimus, parinkti optimalias programines įgyvendinimo priemones.

Gebėjimai vykdyti tyrimus

 • Gebėti planuoti ir atlikti tyrimus, vertinti rezultatus, formuluoti išvadas.
 • Gebėti atlikti didžiųjų duomenų analizę, spręsti duomenų tyrybos uždavinius.

Specialieji gebėjimai

 • Gebėti analizuoti dalykinės veiklos sritį, nustatyti programinės įrangos kūrimo, atnaujinimo tikslus, rengti dokumentaciją.
 • Gebėti aprašyti ir kurti duomenų struktūras, duomenų bazes, jas administruoti bei tobulinti.
 • Gebėti parinkti ir pritaikyti tinkamus programinės įrangos testavimo metodus ir priemones.
 • Gebėti taikyti programinės įrangos atvirkštinės inžinerijos (angl. re-engineering) metodus.

Socialiniai gebėjimai

 • Gebėti užduotis atlikti savarankiškai ir komandoje, žinoti verslo ir projektų administravimo pagrindus.
 • Gebėti bendrauti su inžinerijos, technologijų bendruomenės atstovais ir ne IT srities ekspertais valstybine bei užsienio kalbomis.

Asmeniniai gebėjimai

 • Suprasti priimamų sprendimų poveikį.
 • Gebėti naudoti kolektyvinio darbo sistemų sprendimus.
 • Gebėti savarankiškai spręsti dalykinėje srityje kylančias problemas, organizuoti ir planuoti darbus.

Bendradarbiavimas

Dėl studijų turinio ir reikiamų kompetencijų ugdymo jau dabar yra užmegzti kontaktai su įmonėmis „Visma“, „Tieto“, „Adform“, vyksta glaudus bendradarbiavimas su „Western Union“ ir „BAIP“ grupės įmonių atstovais. Studijų metu įmonių atstovai (socialiniai partneriai) bus aktyviai įtraukiami į aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo procesą, o VU dėstytojų kompetencija ir turima techninė bazė užtikrins reikalingą sinergiją Studijų programos tikslams pasiekti.

Studentai galės dalį savo studijų praleisti užsienio universitetuose, jei užsienio universitete studijuojami dalykai dera su studijuojamos programos tikslais ir gali būti į ją integruoti. Studentams bus sudaromos galimybės naudotis tokiomis judumo programomis kaip Erasmus+ bei VU dvišalių sutarčių siūlomomis galimybėmis. Taip pat bus skatinama laisvai judančių studentų iniciatyva, kai studentai patys susiranda dalinėms studijoms priimantį universitetą bei reikiamą finansavimą.

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

 • El. paštu
 • Telefonu (8 5) 219 5027

Studijų programos komitetas

Gintautas Tamulevicius

Doc. dr. Gintautas Tamulevičius komiteto pirmininkas;

 • Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda;
 • Prof. dr. Olga Kurasova;
 • Prof. dr. (HP) Gediminas Stepanauskas;
 • Doc. dr. Povilas Treigys;
 • Gintautas Jonutis, socialinis partneris, Western Union Processing Lithuania;
 • Augustina Šareikaitė, studentų atstovė.

Klausk studento

Užduok klausimą studentui!

2020 06 19 Agne Griniute1580x2106 Agnė Griniūtė   III kursas

Nuo pat mažų dienų mėgau skaičius ir įvairias logines užduotis, todėl priimti sprendimą studijuoti Matematikos ir informatikos fakultete, nebuvo sunku. Džiaugiuosi savo pasirinkta Informacinių sistemų inžinerijos programa, nes jos turinys suteikia ne tik esmines matematikos ir informatikos žinias, bet ir tokias kaip verslo, rinkodaros, projektų valdymo kompetencijas, kurios šių dienų pasaulyje yra labai reikalingos.

Susisiekti