Visuotinis Lietuvos mokslininkų suvažiavimas

Data: gruodžio 13 d. 13 val.

Vieta: Lietuvos Respublikos Seimo istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje (Vilnius, Gedimino pr, 53).

Lietuvos mokslininkų sąjunga (LMS) ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS) rengia Antrąjį Visuotinį Lietuvos mokslininkų suvažiavimą strateginiams mokslo ir studijų sistemos klausimams aptarti.

Primename, kad suvažiavimas vyks po 30 metų pertraukos – š. m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje (Vilnius, Gedimino prospektas, 53). Suvažiavimo pradžia – 10.00 val. Įėjimas į Seimą – pro III rūmų apsaugos punktą. Reikia turėti asmens dokumentą.

Kviečiame suvažiavimo dalyvius iš anksto užsiregistruoti internetu adresu: https://www3.lrs.lt/pls/inter/renginiai_registracija.registruotis?p_registracijos_id=2610&p_forma=1

Registracija vyks iki gruodžio 11 d. 17 val.

 

Suvažiavime numatoma aptarti šias temas:

1) Lietuvos mokslininkų potencialo išsaugojimas ir sutelkimas, kuriant ir įgyvendinant valstybės strategiją. Jaunųjų mokslininkų potencialo ugdymas. Mokslininkų veiklos prestižo atkūrimas visuomenėje;

2) mokslinių tyrimų tęstinumas mokslo ir studijų institucijų tinklo optimizavimo bei kitų reformų kontekste;

3) mokslininkų bei mokslo ir studijų institucijų veiklos vertinimo sistemos ir ją reglamentuojančios teisinės bazės tobulinimas;

4) mokslo finansavimo ir mokslininkų darbo užmokesčio sistemos tobulinimas;

5) mokslo draugijų, mokslininkų ir dėstytojų profesinių sąjungų ir kitų asociacijų telkimas į bendrą sambūrį. Mokslininkų savivaldos atkūrimas;

6) pasaulio lietuvių mokslininkų potencialo panaudojimas valstybės ūkiui stiprinti ir kultūrai plėtoti;

7) visuomenės informavimo apie mokslo ir studijų institucijas ir mokslininkus sistemos atkūrimas.

Mokslo populiarinimas bei visuomenės įtraukimas į mokslinių tyrimų programų kūrimą.

Suvažiavimo darbotvarkėje taip pat numatyta:

- suvažiavimo rezoliucijų svarstymas ir priėmimas;

- kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą:

- dėl mokslininkų ekspertų tinklo suformavimo ir ilgalaikės strategijos, apimančios mokslo, švietimo, ekonomikos ir kultūros sistemų plėtrą, kūrimo;

- mokslinės veiklos vertinimo kriterijų ir efektyvesnio mokslininkų indėlio valstybės ūkio ir kultūros pažangai spartinti;

- mokslo finansavimo ir mokslininkų atlyginimų.

Renginio globėjas – Laikinosios Lietuvos Respublikos Seimo ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo grupės pirmininkas, Seimo narys Lauras Stacevičius.