Skelbiama rinkimų kampanijos į VU Tarybą pradžia

2019 05 29 Skelbiama rinkimu kampanijos i VU Taryba pradzia642x410

Gegužės 21 d. posėdžiavęs Vilniaus universiteto (VU) Senatas patvirtino atnaujintą Vilniaus universiteto Tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašą  ir paskelbė kandidatų į Tarybos narius kėlimo pradžią. Tarybos nariais penkerių metų kadencijai bus renkama vienuolika asmenų, kuriuos sudarys penki Tarybos nariai, renkami iš iškeltų kandidatų – VU dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų, keturi Tarybos nariai, renkami iš iškeltų kandidatų – ne VU darbuotojų ar studentų, ir du Tarybos nariai, renkami VU Studentų atstovybės nustatyta tvarka.

Kandidatus kelti pagal šią atnaujintą tvarką bus galima iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Juos kelti ir rinkti VU turi teisę akademinės bendruomenės nariai, atitinkantys atnaujintame tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.

Naujovės kandidatų kėlimo procese

Šiame atnaujintame apraše patikslinta, kad kandidatu į Tarybos narius gali būti keliamas ir Tarybos nariu gali būti renkamas nepriekaištingos reputacijos asmuo, kurio veikla liudija, kad jis suvokia universiteto misiją, puoselėja universiteto vertybes, yra motyvuotas rūpintis universiteto veiklos kokybe ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų Tarybos nario pareigoms vykdyti. Be to, kandidatai turi atitikti VU akademinės etikos kodekso normas, jie negali turėti įsiteisėjusio teismo nuosprendžio dėl nusikalstamos veikos ir per pastaruosius penkerius metus negali būti atleisti iš tarnybos ar darbo už šiurkštų drausmės pažeidimą. Senatas, gavęs informaciją apie kandidatus, įvertins, ar jie atitinka šiuos reikalavimus.

Atnaujintame tvarkos apraše taip pat įtvirtintas lygaus lyčių atstovavimo principas.

Įgyvendinant jį, apsispręsta, kad kiekvienoje iš devynių mokslo sričių, kurioje bus renkami vidiniai ir išoriniai VU Tarybos nariai, turi būti iškelta abiejų lyčių kandidatų. Jei ši nuostata būtų pažeista, reikalavimo netenkinančių kandidatų sąrašai nebūtų tvirtinami.

Agitacinė veikla

Agitacinę veiklą galima vykdyti nuo įregistruotų kandidatų į Tarybos narius sąrašų paskelbimo dienos iki paskutinės darbo dienos prieš išankstinio balsavimo Tarybos narių rinkimuose pradžią. Tikslias datas artimiausiu metu nustatys ir paskelbs VU Centrinė rinkimų komisija.

Šiuo laikotarpiu bus sudarytos vienodos sąlygos visiems įregistruotiems kandidatams skelbti bendruomenei kandidatą pristatančią informaciją, organizuojami kandidatų į Tarybos narius debatai.

Atkreiptinas dėmesys, kad agitacine veikla negali užsiimti: universiteto rektorius, vicerektorius, prorektoriai, kancleris, kamieninių padalinių, universiteto filialų, atstovybių, įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose universitetas visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip po 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai, šakinių akademinių padalinių vadovai ar jų pavaduotojai, kamieninių akademinių padalinių tarybų pirmininkai. Pažeidimais būtų laikomas kiekvieno jų asmeninis agitavimas už konkretų kandidatą, kandidatų agitacinės medžiagos pateikimas padalinio bendruomenei nevienodomis sąlygomis, šios medžiagos rengimas, keitimas ar ribojimas padalinio administracijos iniciatyva, nevienodų sąlygų kandidatų susitikimams su padalinio bendruomene sudarymas, informacijos apie kandidatus ir susitikimus su jais pateikimas padalinio bendruomenei skirtingomis sąlygomis ir tvarka.

Rinkimų rezultatų skaičiavimas

Renkant vidinius Tarybos narius, rinkimai bus laikomi įvykusiais, jei kiekvienoje iš mokslo sričių grupių dalyvaus ne mažiau kaip pusė tai mokslo sričiai priskirtų rinkėjų. Renkant išorinius Tarybos narius, rinkimai bus laikomi įvykusiais, jei juose dalyvavo ne mažiau kaip pusė visų universiteto rinkėjų.

Iš dalies pasikeitė balsų skaičiavimas už kandidatus. Renkant vidinius Tarybos narius, išrinktais laikomi tie kandidatai, kurie surinko daugiau kaip 50 proc. rinkimuose dalyvavusių atitinkamos srities rinkėjų balsų. Renkant išorinius Tarybos narius, išrinktais laikomi tie kandidatai, kurie surinko daugiau kaip 50 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų ir daugiau kaip po 50 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų ne mažiau kaip dviejuose trečdaliuose kamieninių akademinių padalinių.

Išsamiai su atnaujinta rinkimų tvarka galite susipažinti VU tinklalapio rubrikoje „Senato sprendimai“. O apie tolesnę rinkimų eigą VU bendruomenės nariai bus informuojami reguliariai visos rinkimų kampanijos metu.