Skelbiamas Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų konkursas

Skelbiamas Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų konkursas.

Studentai, pretenduojantys gauti stipendiją, kamieniniam akademiniam padaliniui iki balandžio 9 d. turės pateikti prašymą skirti vardinę stipendiją, mokslo, visuomeninę ir meninę veiklą įrodančių dokumentų kopijas ir užpildytą kandidato LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos formą. Studentai apie šią galimybę bus informuoti Vilniaus universiteto suteiktu elektroninio pašto adresu.

Kamieninis akademinis padalinys Studijų administravimo skyriui iki balandžio 15 d. gali teikti po 4 kandidatus kiekvienai stipendijai. Kiekvienu atveju iš keturių kandidatų du turi būti bakalauro arba vientisųjų studijų būsimųjų III-IV kursų studijų programų studentai, bei du magistro būsimojo II kurso arba vientisųjų studijų programų būsimųjų V-VI kursų studentai:

  • Prezidento A. Smetonos vardo stipendijai kiekvienas padalinys gali siūlyti po keturis kandidatus iš humanitarinių mokslų studijų srities arba humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės.
  • Prezidento K. Griniaus vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš biomedicinos mokslų studijų srities arba gyvybės mokslų ir sveikatos mokslų krypčių grupių.
  • Prezidento A. Stulginskio vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš fizinių mokslų studijų srities arba matematikos, informatikos ir fizinių mokslų krypčių grupių.
  • Prezidento A. Brazausko vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš socialinių mokslų studijų srities arba ugdymo, socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos krypčių grupių.
  • Prezidento J. Žemaičio vardo stipendijai – po keturis kandidatus iš technologijų mokslų studijų srities arba inžinerijos ir technologijos krypčių grupių.

Vilniaus universitetas iki balandžio 19 d. Lietuvos mokslų akademijai turi pateikti galutinį, kandidatų stipendijoms gauti, sąrašą. Galutinį kandidatų sąrašą tvirtina Universiteto komisija, sudaryta iš kamieninių akademinių padalinių atstovų.

Siūlant kandidatą, Studijų administravimo skyriui elektroniniu paštu pateikiami šie dokumentai:

  1. Studento prašymo skirti vardinę stipendiją kopija.
  2. Studento studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimas, parengtas atsižvelgus į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus, pasirašytas padalinio vadovo.
  3. Kandidato mokslo darbų, pranešimų kopijos.
  4. Studento užpildyta „Kandidatų, LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti, studijų rezultatų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos paraiškos forma“.

Vilniaus universiteto atrinkti kandidatai nuo balandžio 23 d. iki gegužės 1 d. 15 val. skaitmeniniu pavidalu turės pateikti paraiškas ir dokumentus Lietuvos mokslo akademijos nurodytu adresu: http://www.lma.lt/Paraiskos/2019-m-lietuvos-respublikos-prezidentu-vardiniu-stipendiju-konkursas.

Prezidentų vardinių stipendijų nuostatus galima rasti adresu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.420727.  

Turint klausimų dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų, maloniai prašome kreiptis į Studijų administravimo skyriaus Finansinės paramos studentams koordinatorę Jurgitą Alonderytę-Venckienę telefonu (8 5) 219 3235 ir/ar el. paštu .