Personalui

E. paslaugos

Paskaitų tvarkaraščių sistema

 • Tvarkaraščiai (galima matyti paskaitų tvarkaraščius pagal studentų grupes, pastatus ir auditorijas).

Failų saugojimo ir dalinimosi paslauga

 • MIF Drive (prisijungti galima tik su MIF e. tapatybės duomenimis)

Darbo krūvio apskaitos informacinė sistema

 • Kruviai IS Šioje sistemoje galėsite pateikti pageidavimus paskaitų laikui ir auditorijoms planuojant rudens ir pavasario studijų semestrus

Fakultete naudojama elektroninių spynų sistema

Fakulteto Didlaukio, Naugarduko ir Šaltinių gatvės pastatuose yra naudojamos elektroninės spynos.

Norėdami atrakinti duris:
Vieną kartą prilietus kortelę prie spynos, trumpam užsidegs ir užges žalia lemputė. Spyna atsirakino. Tokiu būdu atrakinta spyna iš išorės leis duris atidaryti tik vieną kartą.
Du kartus prilietus kortelę prie spynos, žalia lemputė ims mirksėti, po kiek laiko užges. Spyna atsirakino. Tokiu būdu atrakinta spyna duris paliks atrakintas. Iš išorės duris atidaryti galimą kiek norima kartų.
Norėdami užrakinti duris:
Du kartus prilietus kortelę prie spynos užsidegus bei užgesus raudonai lemputei ir uždarius duris, durys liks užrakintos.

Pastaba. Iš patalpos vidaus duris visuomet galima atidaryti.

Daugiau informacijos šioje filmuotoje medžiagoje.

Kabinetai atvykstantiems VU darbuotojams

Akademijos g. patalpos:

Akademijos gatvės patalpose atvykstantys vesti paskaitas ar mokslo darbuotojai gali naudotis jiems skirtu 218 kabinetu. Kabinetas įrengtas pastato antrame aukšte, kabinete yra kompiuterinė darbo vieta ir galimybė skenuoti/atsispausdinti dokumentus. Raktą nuo kabineto rasite pas pastato budintįjį.

Didlaukio g. patalpos:

Didlaukio gatvės patalpose atvykstantys vesti paskaitas ar mokslo darbuotojai gali naudotis jiems skirtu 210 kabinetu. Kabinetas įrengtas pastato antrame aukšte, kabinete yra kompiuterinė darbo vieta ir galimybė skenuoti/atsispausdinti dokumentus. Visą instrukciją rasite kabinete. Raktą nuo kabineto rasite pas pastato budintįjį.

Naugarduko-Šaltinių g. patalpos:

Naugarduko gatvės patalpose atvykstantys vesti paskaitas ar mokslo darbuotojai gali naudotis jiems skirtu 115 kabinetu. Kabinetas įrengtas pirmame aukšte, kabinete yra įrengta kompiuterinė darbo vieta ir galimybė skenuoti/atsispausdinti dokumentus. Visą instrukciją rasite kabinete. Raktą nuo kabineto rasite pas pastato budintįjį.

Sutarčių rengimo tvarka

Prieš pasirašymą kiekviena sutartis turi būti suderinta su atitinkamais CA (centrinės administracijos) padaliniais remiantis Vilniaus universiteto sutarčių rengimo, sudarymo, registravimo ir saugojimo tvarka (2004-04-20 Nr. R-67). Sutartis gali būti pasirašoma tik tada, kai ji būna vizuota Avilio dokumentų valdymo sistemoje. Sutartis VU vardu gali pasirašyti tik Rektorius arba asmuo, turintis rektoriaus išduotą rašytinį įgaliojimą (prorektoriai, kancleris, dekanas ir pan.).

Sutarčių derinimas

Prieš rengiant sutartį dėl jos turinio, pavadinimo ar formos reikia kreiptis konsultacijos į VU Teisės taikymo skyrių

Sutarties vizavimas

Sutartį į Avilio dokumentų valdymo sistemą įkelia pats darbuotojas arba dekanato administratorė. Įkeltą sutartį vizuoja:

Papildomai, atskiros sutarčių rūšys taip pat derinamos (vizuojamos) su:

Sutarties pasirašymas

Skirtingų rūšių sutartis yra įgalioti pasirašyti prorektoriai arba kancleris, todėl dėl konkrečiu atveju pasirašančio asmens rekomenduojame pasitikslinti iš anksto VU Teisės taikymo skyriuje.

Sutarties tipą apsprendžia ne jos pavadinimas, bet turinys. Nepaisant to kaip vadinate sutartį (bendradarbiavimo, Memorandum of understanding, paslaugų teikimo, mokslinių tyrimų ir t.t.), apie jos rūšį bus sprendžiama iš jos turinio, t. y. šalių teisių ir pareigų ir kitų sutarties nuostatų. Sutartis gali būti pasirašoma tik tada, kai ji po suderinimo su atitinkamu CA padaliniu (žr. aukščiau) būna pavizuota Avilio dokumentų valdymo sistemoje visų ją derinusių asmenų. Pasirašius sutartį ji privalo būti iš karto užregistruota Avilyje.

Pastabos

 • Jungtinės veiklos sutartis (net jei jos vadinamos bendradarbiavimo, partnerystės, konsorciumo) pasirašo tik Rektorius ir įgaliojimai nėra išduodami.
 • Jei sutartis apima daugiau negu vieno padalinio veiklos kryptis, sutartis turi būti pasirašoma ne fakulteto, o VU lygmeniu.

Atostogų/komandiruočių prašymai

Prašymo dėl atostogų / komandiruotės pildymas: 

 •  Lauke „Dokumentą parengė“ nurodykite asmenį, prašantį atostogų ar ketinantį vykti į komandiruotę:
 • Jei prašymą pildote savo vardu, palikite įvestą savo vardą ir pavardę. Jei prašymą pildote už kitą asmenį, iš lauko „Dokumentą parengė“ panaikinkite savo vardą ir pavardę paspaudę „X“ ir įveskite asmens, už kurį pildote prašymą, vardą ir pavardę.
 •  Užpildę visus prašymo laukus spauskite „Išsaugoti“ ir nurodykite vizuojančiuosius ir pasirašantįjį („Derinimas“ -> „Nurodyti vizuojančiuosius“ / „Nurodyti pasirašančiuosius“). Prašymą pasirašo prašantis atostogų ar ketinantis vykti į komandiruote asmuo:
 • Jei pildote prašymą savo vardu, pasirašančiuoju nurodykite savo vardą ir pavardę. Jei pildote prašymą už kitą asmenį, nurodykite jį pasirašančiuoju.
 • Jei asmuo, už kurį pildomas prašymas, neturi galimybės pasirašyti DVS „Avilys“ priemonėmis, prašymą gali pasirašyti tas asmuo, kuris užpildė prašymą. Tokiu atveju dar prieš perduodami prašymo projektą vizuoti atspausdinkite išsaugotą užpildytą prašymo kortelę, pateikite pasirašyti darbuotojui ir DVS „Avilys“ prisekite skenuotą dokumentą su originaliu darbuotojo parašu („Tvarkyti“ ->„Redaguoti“).  

Prašymo dėl atostogų / komandiruotės pakeitimas ar atšaukimas: 

 • Jei prašymas dar neužregistruotas ir norima pakeisti prašymo informaciją, dokumento projekto kortelę galima redaguoti („Tvarkyti“ ->„Redaguoti“) ir siųsti iš naujo vizuoti / pasirašyti / tvirtinti („Pažymėti parengtu“). 
 • Jei prašymas dar neužregistruotas ir norima atšaukti prašymą, naikinkite dokumento projekto kortelę („Tvarkyti“ ->„Naikinti“).
 • Jei prašymas užregistruotas, pildykite naują prašymą dėl atostogų ar komandiruotės pakeitimo / atšaukimo („Projektai“ ->„Naujas vidaus dok. projektas“ ->„Prašymas dėl atostogų / Prašymas dėl komandiruotės“), antraštę papildykite žodžiu „pakeitimo / atšaukimo“ (pvz., „Prašymas dėl komandiruotės pakeitimo“, „Prašymas dėl atostogų atšaukimo“). Užpildytą prašymą susiekite su keičiamu ar atšaukiamu prašymu (rinkitės „Tvarkyti“ -> „Susieti dokumentus“, pasirinkite „Vidaus dokumentai“ ir atlikę paiešką susiekite su keičiamu / atšaukiamu prašymu): 

Instrukcijas, kaip pildyti prašymus Avilio dokumentų valdymo sistemoje rasite intranete:

Pastaba

 • Kilus klausimų dėl atostogų ar komandiruočių suteikimo tvarkos kreipkitės į Jūsų padalinį kuruojantį Žmogiškųjų išteklių skyriaus personalo specialistą
 • Kilus klausimų dėl DVS „Avilys“ naudojimo kreipkitės į Gendvilę Svirskaitę telefonu (8 5) 268 7075 arba el. paštu 

Avilys dokumentų valdymo sistemos mokymai

Kviečiame registruotis į dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ naudojimo mokymus. 

Intelektinės nuosavybės apsauga

VU Mokslo ir inovacijų departamento Inovacijų skyrius yra atsakingas už mokslininkų konsultavimą šiais klausimais:

 • išradimų atskleidimo ir registravimo;
 • intelektinės nuosavybės apsaugos ir patentavimo;
 • mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo, licencijavimo;
 • mokslinių tyrimų paslaugų teikimo, užsakomųjų tyrimų vykdymo;
 • pradedančiųjų įmonių steigimo;
 • atviros prieigos centrų (APC) steigimo ir jų paslaugų teikimo;
 • bendradarbiavimą su verslu mokslinių tyrimų, inovacijų srityje.

Daugiau informacijos rasite šiuo adresu.