User Tools

Site Tools


en:cloud:lamp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:cloud:lamp [2022/02/11 17:05]
grikiete created
en:cloud:lamp [2022/07/22 14:02] (current)
grikiete
Line 1: Line 1:
-==== Debian 10 LAMP (Linux Apache MySQL PHP) ====+==== Debian 10 LAMP (LinuxApacheMySQLPHP) ====
    
-To create and use a LAMP MIF in a cloud computing environment, you need to create your own VM and install the necessary packages. The debian10-lamp templatecreated for the convenience of users, allows you to do this without major configuration work. With such VM, you can use apache2/mysql(mariadb)/php/adminer.+To create and use a //LAMP// MIF in a cloud computing environment, you need to create your own VM and install the necessary packages. This //debian10-lamp// template is created for the convenience, that allows users to do that without high effort work of configuration. With such VM, you can use apache2/mysql(mariadb)/php/adminer.
  
-Norint sukurti mašiną reikia prisijungti prie MIF debesų kompiuterijos ir susikurti VM +To create a VM connect to the MIF cloud computing and press the plus symbol. 
 {{ :cloud:lamp01.png |}} {{ :cloud:lamp01.png |}}
  
-pasirenkant "debian10-lamp" šabloną.+Choose //debian10-lamp// template.
 {{ :cloud:lamp02.png |}} {{ :cloud:lamp02.png |}}
  
-Kuriant VM šablonas reikalauja įrašyti mysql root user slaptažodį ir jį pirmą kartą startuodamas sukonfigūruoja.+When creating a VM, the template requires the mysql root user password and configures it on the first start.
 {{ :cloud:lamp03.png |}} {{ :cloud:lamp03.png |}}
  
-Suvedus slaptažodį nuspauskite "Create", kad sukurtumėte VM. Pirmą kartą VM startavimo metu instaliuoja ir konfigūruoja visą reikalingą programinę įrangątad gali tekti palaukti kol tai paruošiama.+Insert the password and press "Create" for new VM. Start this VM for the first timeit will install and configure all the necessary software. You may have to wait until this is ready.
  
 {{ :cloud:lamp04.png |}} {{ :cloud:lamp04.png |}}
-Raudonai ir pažymėta kaip galima prisijungti prie sukurtos VM SSH protokolu, jungtis reikia ne standartiniu 22 prievadu, o peradresuotukuris nurodytas punktePrisijungus savo puslapius galima tvarkyti /var/www/html ir/arba ~/public_html kataloguoseSavo failus ten galima įkelti su winscp ar kitokia programine įranga, kuri palaiko SFTP/SSH protokolą+The red marks and indicate how to connect to the created VM with SSH protocol. The connection should be made with a redirected port instead of the standard port 22, which is indicated in point 3. Once connected, you can manage your pages in the /var/www/html and/or ~/public_html directoriesYou can upload your files there with //winscp// or other software that supports the SFTP/SSH protocol
-Jeigu reikia kitokios programinės įrangostą galite instaliuoti patys.+If you need other softwareyou can install it yourself. 
 + 
 +The WWW page can be accessed using the IP address specified in point 1 and the port specified in point 4, in the following example http://193.219.91.103:14125/. You can connect to the DB management interface http://193.219.91.103:14125/adminer
  
-Prie WWW puslapio prisijungti galima 1 punkte nurodytu IP adresu ir 4 punkte nurodytu prievadu, šiame pavyzdyje http://193.219.91.103:14125/. Prie DB valdymo interfeiso galima prisijungti http://193.219.91.103:14125/adminer 
 {{ :cloud:lamp05.png |}} {{ :cloud:lamp05.png |}}
-Primą karta naudokite naudotojo vardą "root", DB "mysql" ir tą slaptažodį, kurį įvedėte kurdami VM. Vėliau susikurkite reikiamą DB ir naudotoją.+ 
 +For the first time, use the username "root", the DB "mysql" and the password you entered when creating the VM. Then create the required DB and user.
en/cloud/lamp.1644591922.txt.gz · Last modified: 2022/02/11 17:05 by grikiete