Dažnai užduodami klausimai

Studijos

Svarbi studijų informacija

Kas yra Studijų programos komitetas?

Studijų programos komitetas (SPK) yra studijų programą (-as) koordinuojantis ir jos (-ų) vykdymą prižiūrintis darinys.

SPK tikslas – užtikrinti studijų programos siekinių aktualumą, jų pasiekiamumą bei studijų programos konkurencingumą, derinant suinteresuotųjų šalių nuomonę, jų poreikius ir gerąją praktiką.

Bakalauro studijų programų komitetai
Magistro studijų programų komitetai

Kur rasti studijų kalendorių?

Studijų kalendorių rasite čia.

Ką daryti susirgus per egzaminą?

Pasveikus privalai nedelsiant apsilankyti studijų skyriuje ir pateikti gydytojo pažymą bei prašymą pratęsti sesijos laikotarpį. Egzaminų sesija pratęsiama gydymo įstaigos išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytam laikui, bet ne daugiau kaip vienam mėnesiui, skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.

SVARBU! Jeigu studentas sirgdamas laikė egzaminą (įskaitą) ir jam nepasisekė išlaikyti, egzaminas (įskaita) nebus atidedamas (bus įrašytas studento gautas įvertinimas į VU IS).

Buvau pašalintas, ką daryti?

Po pašalinimo asmuo turi teisę atnaujinti ir tęsti studijas.

Asmenys, atnaujinantys studijas Universitete, priimami į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

 1. Atnaujinant studijas galima turėti ne daugiau kaip 15 kreditų dalykų skirtumus, kurie turi būti likviduojami per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo. Dalyko skirtumo likvidavimui yra sudaroma klausytojo sutartis. Jei asmuo turi daugiau kaip 15 kreditų  dalykų skirtumus, jis privalo šiuos skirtumus likviduoti prieš nuosekliųjų studijų atnaujinimą, sudaręs klausytojo sutartį. Klausytojo sutartis sudaroma ne ilgiau kaip vienam semestrui ir pagal ją studijuojami dalykai neturi viršyti 30 kreditų.
 2. Atnaujinti studijas [...] gali būti leidžiama tik asmeniui, kuris yra visiškai įvykdęs Universiteto [...] studijų programos pirmojo semestro studijų planą.
 3. Jei asmuo buvo pašalintas iš universiteto už nesąžiningą elgesį, nuosekliąsias studijas atnaujinti galima po vienerių metų po pašalinimo, panaikinus visus skirtumus pagal laisvojo klausytojo sutartį.
 4. Asmenys gali teikti prašymus sudaryti klausytojo sutartį arba atnaujinti studijas rudens semestrui iki rugpjūčio 31 d., pavasario – iki  vasario 3 d.

Daugiau informacijos VU Studijų nuostatuose.

Kaip panaikinti skolą, akademinę skolą?

Studijuojančiajam, neišlaikius dalyko egzamino perlaikymo (t. y. gavus žemesnį nei 5 balai įvertinimą), yra fiksuojama skola. Skolą panaikinti galima 3 variantais:

1. DALYKO KARTOJIMAS. Studentas lanko dalyko užsiėmimus kartu su žemesnio kurso studentais, individualiai susiderinus tvarkaraštį. Kad dalyko kartojimas būtų įskaitytas, reikia pateikti kartojimo prašymą (VU IS/eprašymai/prašymas dėl dalyko kartojimo) ir nurodyti prašyme dalyką, kurį kartosite. Prašymo teikimo terminai.
Kai prašymas bus įvykdytas, Jūsų studento paskyroje matysis įsakymas dėl dalyko kartojimo ir nurodyta mokėtina suma už dalyko kartojimą. Ją turėtumėte sumokėti per pirmą mėnesį nuo semestro pradžios.

2. DALYKO LAIKYMAS EKSTERNU (tik su dėstytojo sutikimu). Studentas savarankiškai mokosi dalyką ir atvyksta tik į dalyko egzaminą ir perlaikymą. Kad dalykas būtų įskaitytas, reikėtų pasiteirauti dėstytojo dėl galimybės dalyką atsiskaityti atvykus tik į egzaminą ir dėstytojo patvirtinimą el. paštu persiųsti . Taip pat reikia pateikti dalyko kartojimo eksternu prašymą (VU IS/eprašymai/prašymas dėl dalyko kartojimo eksternu) ir nurodyti prašyme dalyką, kurį laikysite eksternu. Prašymo teikimo terminai.
Kai prašymas bus įvykdytas, Jūsų studento paskyroje matysis įsakymas dėl dalyko kartojimo ir nurodyta mokėtina suma už dalyko kartojimą. Ją turėtumėte sumokėti per pirmą mėnesį nuo semestro pradžios.

3. DALYKO KEITIMAS KITU (tik bendrųjų universitetinių studijų/ pasirenkamojo dalyko atveju). Jeigu dalykas nebevykdomas ar yra kitų svarbių priežasčių, dalyką galima keisti kitu. Studentas lanko dalyko užsiėmimus kartu su žemesnio kurso studentais, individualiai susiderinus tvarkaraštį. Kad dalyko kartojimas būtų įskaitytas, reikia pateikti kartojimo prašymą (VU IS/eprašymai/prašymas dėl dalyko kartojimo) ir nurodyti prašyme, kurį dalyką vietoje kurio dalyko norėsite kartoti. Prašymo teikimo terminai.
Kai prašymas bus įvykdytas, Jūsų studento paskyroje matysis įsakymas dėl dalyko kartojimo ir nurodyta mokėtina suma už dalyko kartojimą. Ją turėtumėte sumokėti per pirmą mėnesį nuo semestro pradžios.

Studijuojančiajam, pakartojus iš naujo dalyką (modulį), perlaikius pirmą kartą dalyką (modulį) eksternu po savarankiško kartojimo ar dalyką (modulį) pakeitus kitu dalyku, ir neišlaikius dalyko (modulio), o vėliau neišlaikius ir perlaikymo, yra fiksuojama akademinė skola, kuri yra likviduojama analogiškais skolos likvidavimo būdais. 

Kaip atnaujinti MIF studijas?

Jeigu anksčiau studijavai MIF, tačiau studijų neužbaigei, gali atnaujinti savo studijas valstybės nefinansuojamoje vietoje ir sėkmingai užbaigus gauti diplomą. Norint atnaujinti studijas, reikėtų pateikti studijų atnaujinimo prašymą – Studijų atnaujinimas po pašalinimo el. paštu . Prašymai teikiami iki vasario 3 d. pavasario sem. studijų dalykams arba iki rugpjūčio 31 d. rudens sem. studijų dalykams. Pateikus prašymą, studentui sudaromas individualus studijų planas, kurį patvirtina studijų prodekanas ir studijų programos komitetas.

Kas yra akademinės atostogos / studijų stabdymas?

Studijų sustabdymas ar akademinės atostogos – tai būdai nenutraukti studijų Universitete, o laikinai jas pristabdyti. Studijų stabdymo galimybė yra suteikiama išskirtiniais atvejais dėl svarbių priežasčių. Studijų stabdymo galimybę suteikia studijų prodekanas. Studentas turi pateikti prašymą pagal nurodytus terminus. Teikiant prašymą dėl studijų stabdymo reikia susisiekti su studijų prodekanu telefonu ir gavus jo leidimą pranešti el. paštu (CC ).

2021 02 18 Studiju stabdymas

Akademinių atostogų metu Jūs esate studentas, tačiau negalite studijuoti ir laikyti egzaminų.

Kaip nutraukti studijas?

Dažnai noras nutraukti studijas yra susijęs ne tik su studijų procesu, bet ir socialine aplinka, gebėjimu derinti studijas ir asmeninį gyvenimą ar darbą. Matematikos ir informatikos fakultetas suteikia galimybes, kurios gali pagelbėti skirtingose situacijose. Prieš nusprendžiant, paskambink ar parašyk mums arba 85 219 3055.

Apsisprendus nutraukti studijas, reikėtų užpildyti prašymą (VU IS/eprašymai/laisvos formos prašymas). Prašyme reikėtų nurodyti datą, nuo kurios dienos norėtumėte nutraukti studijas ir studijų nutraukimo priežastį.

Primename, kad studentams, nutraukusiems studijas savo noru arba pašalintiems iš aukštosios mokyklos valstybės biudžeto, lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą. Plačiau rasite čia.

Nutraukus studijas universitete reikėtų nepamiršti atsiskaityti su universitetu. Atsiskaitymo su universitetu tvarka.

Kas yra individualus studijų planas?

Individualus studijų planas – iš anksto nustatytas studijuojamų dalykų (modulių) ir jų atsiskaitymo individualus išdėstymas semestro (metu). Į individualų studijų planą taip pat gali būti įtraukti studento poreikius atitinkantys nauji studijų dalykai (moduliai) keičiant studijų programoje numatytus studijų dalykus (modulius). Individualus studijų planas gali būti ilgesnis nei numatyta studijų programos trukmė, tačiau privalo atitikti Lietuvos Respublikos ŠMSM numatytus reikalavimus.

Studentas teikia prašymą studijų skyriui pagal nustatytus terminus. Studijų skyrius sudaro preliminarų individualų studijų planą, kurį teikia studijų programos komitetui. SPK svarsto ir priima sprendimą dėl individualaus studijų plano. Vėliau šį planą tvirtina studentas, studijų prodekanas ir SPK pirmininkas. Šis procesas gali trukti nuo 1 iki 4 savaičių, todėl prašymą reikėtų pateikti kuo anksčiau.

Kaip pereiti į ištęstinę studijų formą?

Ištęstines studijas siūlo šios magistrantūros programos:

1. Modeliavimas ir duomenų analizė (2,5 metų)
2. Programų sistemos (3 metai)

Įstojus į nuolatinę studijų programos formą ir norint pereiti į ištęstinę formą, reikia pateikti prašymą. Prašymo teikimo terminai.

Kaip gauti pažymą apie studijas/studijų rezultatus?

Pažymos apie studijas / studijų rezultatus / užsienio kalbą lietuvių arba anglų kalba yra išduodamos studijų skyriuje. Užsisakyti pažymą turėtumėte iš anksto užpildydamas formą eStudentas paskyroje. Pažymą galite atsiimti kitą dieną po užsakymo studijų skyriuje 106 k. arba 108 k. (Naugarduko g. 24).

! Prašome nurodyti pastabose, jeigu:

1. norėtumėte pažymą gauti el. formatu el. paštu.
2. norėtumėte pažymoje papildomos informacijos (pvz.: egzaminų datų; atostogų datų ir pan.).

Kas yra eksternas?

Eksternas – studentas ar klausytojas, savarankiškai studijuojantis atskirus studijų dalykus (modulius) ir kamieninio akademinio padalinio nustatyta tvarka laikantis šių studijų dalykų (modulių) egzaminus (įskaitas). (VU Studijų nuostatai)

Eksternas neturi teisės lankyti paskaitų, pratybų, laboratorinių ir kitų praktinių užsiėmimų.

Esminiai aspektai:

 • Prašymą egzaminą laikyti eksternu privaloma pateikti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo naujo semestro pradžios per VU MIF IS;
 • Įmoka privalo būti sumokėta iki spalio 1 d. (rudens sem.) / kovo 1 d. (pavasario sem.);
 • Studentas turėtų atvykti į pirmą dalyko kontaktinį užsiėmimą ir jo metu išsiaiškinti visą reikalingą informaciją sėkmingam dalyko atsiskaitymui, taip pat būtina vadovautis dalyko aprašu;
 • Studentui ar klausytojui eksterno statusu egzaminą / įskaitą leidžiama laikyti du kartus (egzaminas ir perlaikymas).

Daugiau informacijos Dalykų/modulių/modulio dalių atsiskaitymo eksterno būdu tvarkoje.

Kas yra pasienkamieji dalykai (BUS)?

Bendrosios universitetinės studijos (BUS) – bakalauro ar vientisųjų studijų dalykai, kurie nepriklauso jokiai programai ir yra skirti ugdyti veiklius, kūrybingus, atvirus ir tolerantiškus, plataus akiračio ir atsakingus savo šalies ir šiuolaikinės visuomenės narius, suprantančius praeities pasiekimus, šiuolaikinio pasaulio problemas bei kuriančius galimas ateities perspektyvas.

Ar mano studijų programoje yra numatytas BUS dalykas?
Jeigu tu studijuoji bakalauro ar vientisųjų studijų programoje, BUS dalykai yra tavo programos dalis. Jie turi sudaryti ne mažiau kaip 15 kreditų tavo programos apimties.

Ar galima vietoj BUS dalyko rinktis pasirenkamąjį dalyką?
Jeigu tavo studijų programoje nėra numatyta daugiau nei 15 kreditų BUS dalykų, nei vieno BUS dalyko kitu dalyku pakeisti negalima.

Kada reikia pasirinkti BUS?
Jei BUS dalykas numatytas rudens semestre – registracija prasideda gegužės mėnesio pirmomis dienomis ir vyksta iki gegužės 15 d. Papildoma registracija vyksta rugsėjo mėn. pirmas dvi savaites.
Jei BUS dalykas numatytas pavasario semestre – registracija prasideda gruodžio mėnesio pirmomis dienomis ir vyksta iki gruodžio 15 d. Papildoma registracija vyksta vasario mėn. pirmas dvi savaites.

Kur reikia registruotis į BUS?
Registracija į BUS dalykus vyksta VU IS (registracijos/BUS registracija).

Kokie BUS dalykai bus siūlomi kitame semestre?
Kiekvienam semestrui sudaromas naujas BUS dalykų sąrašas. Patikrinti, kurie dalykai bus siūlomi kito semestro metu gali BUS tinklapyje.

Ką daryti, jei nepasirinkau BUS?
Užsiregistruoti į BUS dalyką galima per papildomą registracijos terminą – pirmas dvi semestro savaites. Pasibaigus papildomai registracijai – reikia kreiptis į MIF Studijų skyrių el. paštu
Nepasirinkus BUS dalyko iki galutinio BUS dalyko atsiskaitymo (egzamino), semestro pabaigoje studijų rezultatuose bus automatiškai įrašoma atitinkamų kreditų skola.

Ką daryti, jeigu negaliu užsiregistruoti į BUS, nes jame jau užpildytos visos vietos? Ar dalyko dėstytojui sutikus, galima bus užsiregistruoti?
Jeigu kvota užpildyta, reikėtų užsiregistruoti į kitą BUS, kuriame dar yra vietų. Semestro pradžioje įprastai kelios vietos atsilaisvina, todėl galima persiregistruoti.
Dalyko dėstytojo leidimas nesuteikia teisės užsiregistruoti dalyke, kuriame jau užpildyta kvota. Kvotos yra nustatomos atsižvelgiant į Fakulteto išteklius ir dėstytojų darbo krūvį, todėl keičiamos gali būti tik studijų prodekano, institutų direktorių ir studijų programų komitetų sutarimu.

Ar galima kartoti kitą BUS, jeigu neišlaikytas BUS neatrodo tinkamas?
Taip, neišlaikytą BUS galima keisti kitu, jeigu kitame BUS yra likusių laisvų vietų. Reikia pateikti kartojimo prašymą (VU IS/eprašymai/prašymas dėl dalyko kartojimo) ir nurodyti, kurį dalyką vietoje kurio dalyko norėsite kartoti. Prašymo teikimo terminai.

Ar prarasiu finansavimą per rotaciją?

Schema sudaryta remiantis 2018 m. duomenimis.

2018 09 25 Rotacijos schema

Studijų programos keitimo galimybės išsaugant VF vietą

Toje pačioje studijų krypčių grupėje galima keisti studijų programą, išsaugant VF vietą.

 • Studijų programą keisti galima ne anksčiau nei po pirmojo pusmečio;
 • Asmuo turi būti įvykdęs studijuojamos studijų programos pirmojo semestro reikalavimus;
 • Skirtumas tarp studijuojamos ir naujos studijų programos negali būti didesnis nei 15 kreditų;
 • Negali turėti akademinių skolų;
 • Galutinį sprendimą priima fakultetas.

Dėl programos keitimo galimybių kreipkitės į Studijų skyrių.

Kada įteikiami diplomai?

Kiekvieną semestrą vasario ir birželio mėnesiais MIF absolventams yra įteikiami bakalauro ir magistrantūros studijų diplomai. Tiksli diplomų teikimo ceremonijos data, laikas ir vieta skelbiami svetainėje fakulteto Naujienose prieš diplomų teikimus.

Ką turėčiau žinoti apie studijų kokybę?

Studijų kokybė priklauso nuo kiekvieno dalininko:

1. Studentas – motyvuotai mokosi, domisi studijomis, teiraujasi apie studijų galimybes, išsako savo nuomonę, pasiūlymus, pastebėjus pažeidimus teikia skundus Ginčų nagrinėjimo komisijai arba Akademinės etikos komisijai.
2. Dėstytojas – atsakingai rūpinasi studijų procesu, supažindina studentus su vertinimo ir atsiskaitymo tvarka ir t.t.
3. Studentų atstovybė – atstovauja, gina ir remia studentų interesus, susijusius su studijų kokybe fakulteto bei universiteto taryboje, studijų programų komitetuose ir kituose padaliniuose. Jeigu norite pateikti skundą dėl įvertinimo ar procedūrinių vertinimo pažeidimų, ginčo atveju, turėtumėte užpildyti formą, esančią eStudentas paskyroje.
4. Studijų programos komitetas – rūpinasi kiekvienos studijų programos turinio kokybe, siekia užtikrinti studijų programos siekinių aktualumą, jų pasiekiamumą bei studijų programos konkurencingumą, derinant suinteresuotųjų šalių nuomonę, jų poreikius ir gerąją praktiką.
5. Studijų skyrius – kokybiškai organizuoja ir efektyviai administruoja studijų procesą.
6. Fakulteto ir universiteto vadovybė – rūpinasi studijoms reikalingais ištekliais, rengia Fakulteto veiklos planus, atsako už skirtingų grupių darbo procesų vienovę.

Daugiau informacijos apie studijų kokybę galite rasti čia.

Jei turite nusiskundimų dėl akademinės bendruomenės narių, dirbančių ar studijuojančių padalinyje, ar padalinio administracijos darbuotojų veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką, reikėtų kreiptis į akademinės etikos komisiją.

Jeigu norite pateikti skundą dėl įvertinimo ar procedūrinių vertinimo pažeidimų, ginčo atveju, turėtumėte užpildyti formą, esančią eStudentas paskyroje (is.vu.lt/e-prašymai/ Skundas). Daugiau informacijos rasite čia.

E. paslaugos

Kas yra VU IS?

VU IS – Vilniaus universiteto Informacinė sistema. Jei jūsų ten nėra, jūsų nėra VU. Kiekvienas VU studentas pirmiausia privalo užsiregistruoti VU tapatybių valdymo sistemoje  adresu https://id.vu.lt.

Pirmakursiams IDM registracija

Tolesnius regitracijos žingsnius rasite čia.

MIF IT resursų naudotojas

Pirmakursiams stalas

Visi MIF studentai privalo susitvarkyti MIF naudotojo prisijungimą. Kitaip negalėsite naudotis MIF IT ištekliais paskaitų metu ar savarankiškam darbui.

Kaip tai atlikti rasite čia.

Jeigu pamiršote MIF naudotojo slaptažodį, jį galite pasikeisti čia (tam reikės naudoti VU IS prisijungimą).

Jeigu pamiršote VU IS naudotojo slaptažodį, jį galite pasikeisti tik per VU IS adresu  https://id.vu.lt.

VU el. paštas

Pašto dėžutė pasiekiama adresu https://office365.vu.lt. Pašto dėžutė pasiekima tik tada jei esi užsiregistravęs VU IS. Atmink – pasirašydamas studijų sutartį, įsipareigojai naudoti universiteto pašto dėžutę! Kitu atveju fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos asmenims nenaudojantiems VU pašto.

Wi-Fi

Visuose universiteto ir fakulteto pastatuose veikia bevielis ryšys (Wi-Fi):

 • Autorizacija prie bevielio tinklo "MIF-Open" vyksta naršyklėje su MIF IT naudotojo prisijungimo duomenimis.
 • Vilniaus universitete taip pat veikia ir Eduroam tinklas, prie jo galite prisijungti, jeigu užsisakėte paslaugą per VU IS adresu https://id.vu.lt. Kaip prisijungti prie Eduroam tinklo instrukcijas rasite čia.

Kur rasti paskaitų ir atsiskaitymų tvarkaraščius?

Paskaitų tvarkaraščių sistema

 • Tvarkaraščiai (galima matyti paskaitų tvarkaraščius pagal studentų grupes, pastatus ir auditorijas)

Kur rasti virtualią mokymosi aplinką?

Kas yra Iaas, OpenNebula, uosis , Git ir kt?

Kur rasti detalesnę informaciją apie MIF IT

Išsami informacija apie VU MIF IT infrastruktūrą

 • IT wiki MIF infrastruktūra ir atsakymai į dažniausius IT klausimus

Kur yra praktikos sistema?

Studentų ir darbdavių registravimosi praktikai sistema

 • MIF praktikų sistema (darbdaviai gali siūlyti praktikos vietas, studentai gali registruotis praktikai bei pildyti praktikų sutartis)

Tarptautiniai mainai

Kokie yra mainų programų dalyvių atsiliepimai?

Prieš nusprendžiant, kurį užsienio universitetą rinktis, rekomenduojame ne tik susipažinti su užsienio universiteto skelbiama informacija atvykstantiems, bet ir perskaityti dalyvavusiųjų mainuose studentų atsiliepimus.

Kokie yra MIF užsienio partneriai?

Atnaujintą partnerių sąrašą galite rasti šioje VU tarptautinių ryšių  svetainėje.

Kada pateikti paraišką?

Programos konkursas skelbiamas du kartus per metus:

 • vasario mėnesį – rudens semestrui arba kitiems mokslo metams;
 • rugsėjo mėnesį – pavasario semestrui.

Kvietimas teikti paraiškas atrankai ir tikslios atrankos konkurso datos skelbiamos fakulteto naujenose ir VU Tarptautinių ryšių skyriaus naujienose. ERASMUS+ paraiškos teikiamos per VU informacinę sistemą

Kaip sužinoti atrankos rezultatus?

Pasibaigus elektroninei registracijai, fakulteto atrankos komisija vertina studentų motyvaciją, studijų rezultatus, vykdo atrankos pokalbius (jei reikia) ir ne vėliau kaip po dviejų savaičių skelbia konkurso rezultatus el. paštu ir/arba atrankos svetainėje.

Praktika

Kur galiu rasti naudingą informaciją apie praktiką studentams?

Informaciją apie praktiką ir naudingas nuorodas rasite svetainės skiltyje Studijos->Praktika.

Kur galiu rasti mano studijų programai numatytą praktikos laikotarpį?

Laikotarpio datas rasite svetainės skiltyje Studijos -> jūsų pakopa -> studijų programos pavadinimas.

Studentų ir darbdavių registravimosi praktikai sistema

 • MIF praktikų sistema (darbdaviai gali siūlyti praktikos vietas, studentai gali registruotis praktikai bei pildyti praktikų sutartis)

Kur galiu rasti praktikos dokumentų pildymo ir pateikimo datas?

Laikotarpio datas rasite svetainės skiltyje Studijos -> jūsų pakopa -> studijų programos pavadinimas.

Studentų ir darbdavių registravimosi praktikai sistema

 • MIF praktikų sistema (darbdaviai gali siūlyti praktikos vietas, studentai gali registruotis praktikai bei pildyti praktikų sutartis)

Kur galiu rasti praktikos sistemos instrukciją?

Studentų ir darbdavių registravimosi praktikai sistema

 • MIF praktikų sistema (darbdaviai gali siūlyti praktikos vietas, studentai gali registruotis praktikai bei pildyti praktikų sutartis)

Kaip prisijungti prie praktikos sistemos?

Praktikos sistemos viršutiniame dešiniajame kampe spaudžiate Prisijungti->VU SSO prisijungimas->VU STUDENTAI ir jungiatės su savo VUIS prisijungimo duomenimis.
Pastaba: jei sistema atsidaro anglų kalba, prašome pasikeisti į lietuvių kalbą.

Ką daryti, jeigu manau, kad nespėsiu laiku susirasti praktikos?

Ar galiu praktiką pradėti anksčiau (vėliau)?

Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais dėl svarių priežasčių ir leidus SPK pirmininkui bei Akademinių reikalų prodekanui.

Ar galiu praktiką atlikti po daugiau (mažiau) valandų per savaitę arba daugiau valandų nei numatyta studijų programoje?

Ne. Bendras praktikos valandų skaičius ir valandų skaičius per savaitę yra nekeičiamas.
Pastaba: praktiką atliekant ne tam numatytu laikotarpiu studijų metu, ją atlikti galima tik po ne daugiau nei 20 valandų per savaitę.

Šiuo metu dirbu, ar galiu praktiką atlikti savo darbo vietoje?

Taip, jeigu darbas atitinka studijų programą, įmonė sutinka, kad joje atliksite praktiką darbo metu, bei gali Jums paskirti reikalavimus atitinkantį praktikos vadovą.

Jau turiu darbo patirties, ar galiu ją užskaityti kaip privalomą praktiką?

Studentai, turintys ne mažiau nei 1 metus studijų programos reikalavimus atitinkančios darbo patirties, gali prašyti leisti ataskaitą pateikti ir apsiginti už įgytą patirtį. Tokiu atveju, gavęs reikiamus leidimus, studentas privalo parašyti ataskaitą ir ją pristatyti į Studijų skyrių su dėstytojo įvertinimu ne mažiau nei likus 2 savaitėms iki numatytos praktikos pradžios jo kurso studentams.
Leidimas gintis ataskaitą už įgytą patirtį negarantuoja, kad praktika bus užskaityta – viskas priklausys nuo ataskaitos ir gynimų.