Bendra informacija

Studijų programos aprašas įstojusiems 2023 m.

Studijų programos aprašas įstojusiems 2022 m. ir anksčiau.

Rašto darbai

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

 • Kursinio darbo-projekto temos ir vadovai yra derinami su projektą kuruojančiu dėstytoju paskaitų metu.
 • Bakalauro baigiamojo darbo tema yra derinama su praktikos vietos siūlomu uždaviniu, praktikos vietos vadovu ir fakultete paskirtu baigiamojo darbo vadovu.
 • Baigiamojo darbo vadovus paskiria Studijų programos komitetas, atsižvelgdamas į praktikos vietą bei joje siūlomus uždavinius.
 • BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.

Kita informacija:

Atsiskaitymų datos

Rašto darbas

Pateikti VMA ir VU IS iki:

Gynimas

     

 

Egzaminų ir egzaminų perlaikymų datas galite rasti čia

Praktika

Praktika šiuo metu nevyksta.

PRAKTIKOS ATASKAITOS REIKALAVIMAI

Praktikos ataskaitos struktūra

Darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba[1]
Darbas turi atitikti raštvedybos taisyklių ir bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodikos reikalavimus[2]
Darbo turinys: praktikos vietos aprašymas, įvadas, teorinis–metodinis skyrius, tiriamasis–analitinis skyrius, išvadų ir pasiūlymų skyrius, priedai.
Darbo apimtis: 5-15 psl.

[1] išskyrus atvejus, kai studijų programa vykdoma ir darbas rašomas ne lietuvių kalba arba Darbo vadovas – užsienio dėstytojas / užsienio mokslo darbuotojas.

[2] VU Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas.

Praktikos ataskaitos pateikiamos nepasirašytos. Parašų rinkti nereikia (įskaitant ir Jūsų).

PRAKTIKOS ATASKAITOS PATEIKIMAS

Ataskaita teikiama virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) praktikos darbams skirtame kurse tam tikslui suformuotoje užduotyje:

 • Ataskaitos failas yra teikiamas PDF formatu.
 • Failo pavadinimas turi būti PavardėVardasPA2020.pdf .

SVARBU: Jeigu ataskaitą jau pateikėte PDF formatu el. paštu studijų administratorei arba spausdintą pristatėte į MIF Studijų skyrių dėl praktikos laiko ankstinimo, ją reikia pateikti iš naujo per VMA PDF formatu.

PRAKTIKOS ATASKAITOS GYNIMAS

Gynimai vyksta nuotoliniu būdu, naudojant MS Teams programą su vaizdu (galima naudoti kamerą mobiliajame telefone). Gynimo metu komisija užduoda klausimus studentams. Gynimo trukmė - apie 5 min.

Rekomenduojame prieš gynimus išbandyti technines prisijungimo MS Teams galimybes. Informacija dėl testavimo laiko ir prisijungimo nuoroda bus atsiųsta vėliau.

PROFESINĖS PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS

Profesinės praktikos vertinimas susideda iš šių dalių:

 1. Įmonės vadovo praktikos vertinimas – 50 %;
 2. Komisijos narių praktikos vertinimo vidurkio – 50 %
  Komisija vertindama atsižvelgs į Įmonės vadovo praktikos vertinimą Jeigu turėsite dėl to ar dėl praktikos vietos pastabų, jas per praktikos gynimą galėsite išsakyti.
 3. Universiteto vadovas praktikos ataskaitą įvertina leidimu/neleidimu gintis, VMA suteikdamas žymą „Tvirtinu“/“Netvirtinu“.

Galutinį pažymį galima bus matyti VMA praktikos darbams skirtame kurse skiltyje „Įverčiai“.

Detalesnę informaciją dėl praktikos ataskaitų pateikimo ir gynimo el. paštu jums atsiųs studijų administratorė Rūta Šlaustienė.

 • El. paštu
 • Telefonu (8 5) 219 5027
 • Adresu Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

SPK

Studijų programos komitetas

2022 01 10 Ruta Levuliene

Doc. dr. Rūta Levulienė – komiteto pirmininkė;

 • Vyresn. m. darb. dr. Jolita Bernatavičienė;
 • Asist. dr. Andrius Buteikis;
 • Prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius;
 • Partnerystės doc. Petras Dubinskas (Vilniaus universiteto Verslo mokykla);
 • Prof. habil. dr. Remigijus Leipus;
 • Doc. dr. Jurgita Markevičiūtė;
 • Asist. dr. Tomas Plankis;
 • Prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas;
 • Doc. dr. Viktor Skorniakov;
 • Ramunė Šabanienė (socialinių partnerių atstovas, If P&C Insurance AS);
 • Dominykas Venclovas, studentų atstovas,
 • Živilė Talutytė, studentų atstovė.

SPK posėdžiai

2023-05-18 svarstyta:

 • Trečiame bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas” semestre sumažinti Matematinės analizės II dalykui skiriamų kreditų skaičių (vietoje 10 kreditų nustatyti 5 kreditų apimtį skiriant 64 kontaktines valandas (32 val. paskaitoms ir 32 val. pratyboms) ir šiame semestre papildomai siūlyti 5 kreditų apimties individualiųjų studijų dalyką.).
 • Ieškoti galimybių bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ 3 semestre siūlyti matematinį dalyką, pvz. Papildomi matematiniai skyriai. (SPK nariai mano, kad sumažinus Matematinei analizei II skirtus kreditus, būtų tikslinga studentams kaip individualiųjų studijų dalyką siūlyti šį nuostolį kompensuojantį matematinį dalyką, pvz. Papildomi matematiniai skyriai.).

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-37.

2023-03-08 svarstyta:

 • Dėl prievolės vykdyti VU Senato sprendimą dėl individualiųjų studijų, priimtą 2022 m. birželio 21 d., pakeisti bakalauro studijų programų „Duomenų mokslas“ ir „Verslo duomenų analitika“ programų struktūrą.
 • Patvirtinti bendram individualiųjų studijų dalykų rinkimuisi VU lygmeniu skirtą bakalauro studijų programų „Duomenų mokslas“ ir „Verslo duomenų analitika“ studijų dalykų sąrašą*.
  *Siūlomi bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ dalykai bendram rinkimuisi VU individualiosioms studijoms (po 5 kreditus): Objektinis programavimas (3 sem.), Imčių metodai (4, 6 sem.), Algoritmų teorija (3 sem.), Optimizavimo metodai (5, 7 sem.), Skaitiniai metodai (5, 7 sem.), Papildomi duomenų vizualizavimo skyriai (6 sem.), Bajeso statistika (7 sem.), Cenzūruotų imčių analizė (7 sem.). Siūlomi bakalauro studijų programos „Verslo duomenų analitika“ dalykai bendram rinkimuisi VU individualiosioms studijoms (po 5 kreditus): Praktinė duomenų analizė su R ir Python I (4 sem.), Praktinė duomenų analizė su R ir Python II (5 sem.), Duomenų vizualizavimas (4 sem.), Duomenų tvarkyba ir transformavimas R aplinkoje (5, 7 sem.).

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-21.

2023-02-26 svarstyta:

 • Atlikti šiuos pakeitimus bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ studijų plane:
 • Panaikinti pasirenkamąjį dalyką „Statistinių sprendimų teorija“ iš pasirinktinių dalykų sąrašo 4 semestre.
 • Įtraukti naują pasirenkamąjį dalyką „Programavimas PYTHON kalba“ (dėst. Tomas Plankis) 4 semestre.
 • Panaikinti pasirenkamąjį dalyką „Kategorinių duomenų analizė“ iš pasirinktinių dalykų sąrašo 7 semestre.
 • Privalomąjį dalyką „Laiko eilutės“ 6 semestre perkelti į pasirenkamuosius dalykus ir pakeisti studijų planą taip, kad 6 semestre studentai rinktųsi ne vieną, o du dalykus.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-20.

2022-11-24 svarstyta:

 • Duomenų mokslo 7 semestre siūlyti pasirenkamąjį dalyką „Nereliacinės duomenų bazės“. Pakeitimas įsigalioja nuo 2023/2024 m. m. rudens semestro.
 • Padidinti bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ 6 semestre dalyko „Projektinis darbas“ kontaktinių valandų skaičių keturiomis valandomis (viso 36 val.), kurių metu studentai būtų skatinami naudotis MIF superkompiuteriu, būtų suteikiami naudojimosi pagrindai. Pakeitimas įsigalioja nuo 2022/2023 m. m. pavasario semestro.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-72.

2022-11-03 svarstyta:

 • Atsižvelgiant į praplėstą dalyko turinį, pakeisti dalyko „Duomenų bazių valdymo sistemų pagrindai“ pavadinimą į „Duomenų bazių valdymo sistemos“ ir padidinti kontaktinių valandų skaičių nuo 45 val. iki 60 val. (28 val. paskaitų ir 32 val. pratybų) paliekant tą patį bendrą dalyko valandų skaičių pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“ ir „Verslo duomenų analitika“ antrajame semestre.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-67.

2022-04-22 svarstyta:

 • Nebesiūlyti pasirinktinio dalyko „Finansų ekonometrijos modeliai“ 7 semestre.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-19.

2022-03-25 svarstyta:

 • Patvirtinti naują bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų įvertinimo apskaičiavimo būdą, t.y. skaičiuoti baigiamųjų darbų gynimo komisijos narių siūlomų vertinimų vidurkį.
 • Atnaujinti bakalauro ir magistrantūros studijų programų baigiamųjų darbų rengimo metodinius nurodymus, įtraukiant į juos sakinius: „Baigiamajame darbe įvardijama naudota programinė įranga. Prieduose turi būti pateiktas programinis kodas, kad būtų galima įvertinti atlikto darbo sudėtingumą.“
 • Naikinti šiuos pasirenkamuosius dalykus studijų programos plane:
  1. „Funkcinių duomenų statistika“ 7 semestre.
  2. „Statistiniai modeliai medicinoje“ 6 semestre.
  3. „Kategorinių duomenų analizė“ 5 semestre.
 • Įtraukti į bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ studijų planą 7 semestre pasirenkamąjį dalyką „Skaitiniai metodai“.

Jungtinio pirmosios pakopos studijų programų „Duomenų mokslas“, „Ekonometrija“, „Verslo duomenų analitika“ ir antrosios pakopos studijų programos „Duomenų mokslas“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-18.

2021-09-07 svarstyta:

 • Patvirtinti naują „Duomenų mokslo“ bakalauro studijų programos antro kurso trečio semestro dalyko „Algoritmų teorija“ aprašą, pakeičiant dalyko kontaktines valandas iš 32 val. skirtų teorijai + 16 val. skirtų pratyboms į 16 val. teorijai + 32 pratyboms, kadangi studentams šiame dalyke reikia daugiau praktinių užsiėmimų.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-89.

2021-04-30 svarstyta:

 • Skaitinių metodų pasirenkamojo kurso siūlymas Duomenų mokslo bakalauro studijų programos 5 semestre ir Ekonometrijos bakalauro studijų programos 5 ir 7 semestruose.
 • Pasirenkamojo dalyko „Duomenų bazių valdymo sistemų papildomi skyriai“ pavadinimo keitimas į „Nereliacinės duomenų bazės“, siekiant tiksliau atspindėti dėstomą dalyką Duomenų mokslo bakalauro studijų programos 5 semestre ir Ekonometrijos bakalauro studijų programos 7 semestre.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-29.

2021-01-26 svarstyta:

 • Skaitinių metodų pasirenkamojo kurso naikinimas Duomenų mokslo bakalauro studijų programos 5 semestre.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-15.

2020-10-26 svarstyta:

 • Bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ dalyko „Finansinis intelektas“ naikinimas studijų plane ketvirtame semestre.
 • Bakalauro studijų programos „Duomenų mokslas“ pasirenkamųjų dalykų „Programų sistemų inžinerija“ (penktame semestre ir septintame semestruose) ir „Programavimas OS UNIX“ (penktame semestre) naikinimas.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2.1 E) 110000-KT-82.

2019-10-09 svarstyta:

 • Remiantis VU Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos 2019-09-27 protokolu Nr. (1.5)110000-TPN-37, sumažinti kontaktinių (auditorinių) valandų skaičių bakalaurų studijų programose „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros studijų programoje „Modeliavimas ir duomenų analizė“.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 5.

2019-09-02 svarstyta:

 • Įtraukti DMSTI vyresniąją mokslo darbuotoją Jolitą Bernatavičienę į Jungtinį bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komitetą.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 4.

2019-05-08 svarstyta:

 • Įtraukti doc. Rūtą Levulienę į Jungtinį bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komitetą.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 3.

2019-03-19 svaratyta:

 • Pakeisti 2019-2020 studijų metų „Duomenų mokslo“ ir „Ekonometrijos“ programas taip, kad būtų galima sutampančius dalykus dėstyti jungtiniams studentų srautams.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 2.

2019-01-18 svarstyta:

 • Pakeisti 2019-2020 studijų metų „Duomenų mokslo“ ir „Ekonometrijos“ programas taip, kad būtų galima sutampančius dalykus dėstyti jungtiniams studentų srautams.

Jungtinio bakalauro studijų programų „Ekonometrija“, „Duomenų mokslas“ ir magistrantūros „Modeliavimas ir duomenų analizė“ komiteto posėdžio protokolas Nr. (2019) 1.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės el. paštu