Taryba

Tarybos nariai

 

Pirmininkas

Pirmininko pavaduotoja

Sekretorė

         Prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius

         Assist. dr. Agnė Brilingaitė

         Laima Paliulionienė

Nariai
 •  Prof. dr. Romas Baronas (Informatikos institutas)
 •  Assist. dr. Agnė Brilingaitė (Informatikos institutas)
 •  Jonas Brusokas (studentų atstovas)
 •  Doc. dr. Paulius Drungilas (Matematikos institutas)
 •  Prof. habil. dr. Artūras Dubickas (Matematikos institutas)
 •  Doc. dr. Arvydas Kregždė (Taikomosios matematikos institutas)
 •  Prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius (Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas)
 •  Assist. dr. Jurgita Markevičiūtė (Taikomosios matematikos institutas)
 •  J. asist. Oleg Mirzianov (studentų atstovas, doktorantas)
 •  Prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas (Taikomosios matematikos institutas)
 •  Doc. dr. Saulius Ragaišis (Informatikos institutas)
 •  Mantautas Rimkus (studentų atstovas)
 •  Dominykas Stankevičius (studentų atstovas)
 •  Prof. dr. Gediminas Stepanauskas (fakulteto dekanas)
 •  Prof. dr. Jonas Šiaulys (Matematikos institutas)
 •  Doc dr. Povilas Treigys (Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas)
 •  Romualdas Zovė (socialinių partnerių atstovas)
 •  Prof. dr. Julius Žilinskas (Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas)

Tarybos nutarimai2018


2018-02-09 Taryboje nutarta:

Patvirtinti Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto struktūrą, kurią sudaro šie akademiniai administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai organizaciniai dariniai:

Pakeisti Informatikos instituto Kompiuterijos katedros pavadinimą į Kompiuterinio ir duomenų modeliavimo katedrą, įsteigti šiame institute Kibernetinio saugumo laboratoriją ir patvirtinti Informatikos instituto struktūrą, kurią sudaro šie akademiniai administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai organizaciniai dariniai:

Likviduoti Matematikos instituto Matematikos ir informatikos metodikos katedrą, įsteigti šiame institute Matematikos metodikos centrą ir patvirtinti Matematikos instituto struktūrą, kurią sudaro šie akademiniai administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai organizaciniai dariniai:

Patvirtinti Taikomosios matematikos instituto struktūrą, kurią sudaro šie akademiniai administracinio padalinio teisių neturintys vidiniai organizaciniai dariniai:

Nustatyti, kad Institutų direktoriai teikia siūlymus Fakulteto dekanui dėl priemokų už vadovavimą administracinio padalinio teisių neturinčiam akademiniam dariniui, atsižvelgdami į turimą Instituto biudžetą ir akademinio darinio veiklos apimtis.

Sudaryti šios sudėties Tarybos Mokslo komitetą: Konstantinas Pileckas (komiteto pirmininkas), Romas Baronas, Agnė Brilingaitė, Artūras Dubickas, Mantautas Rimkus, Povilas Treigys, Julius Žilinskas.

Sudaryti šios sudėties Tarybos Studijų komitetą: Saulius Ragaišis (komiteto pirmininkas), Agnė Brilingaitė, Jonas Brusokas, Jurgita Markevičiūtė, Oleg Mirzianov, Jonas Šiaulys.

Sudaryti šios sudėties Tarybos Finansų ir strategijos komitetą: Romas Baronas (komiteto pirmininkas), Paulius Drungilas, Arvydas Kregždė, Konstantinas Pileckas, Saulius Ragaišis, Dominykas Stankevičius, Romualdas Zovė.

Sudaryti šios sudėties Fakulteto akademinės etikos komisiją:

 1. Doc. dr. Algirdas Mačiulis – komisijos pirmininkas;
 2. M. darbuot. dr. Jolita Bernatavičienė;
 3. Doc. dr. Rūta Levulienė;
 4. Asist. dr. Donata Puplinskaitė;
 5. Domantas Petuška (studentų atstovas);
 6. Arūnas Smalskys (studentų atstovas).

Sudaryti šios sudėties Fakulteto ginčų nagrinėjimo komisiją:

 1. Asist. dr. Adomas Birštunas – komisijos pirmininkas;
 2. Doc. dr. Gintautas Bareikis;
 3. Asist. dr. Kristina Kaulakytė;
 4. Gediminas Krasauskas (studentų atstovas);
 5. Mantautas Rimkus (studentų atstovas);
 6. Haroldas Vitunskas (studentų atstovas).

Inicijuoti Fakulteto dekano, kurio įgaliojimai prasidės 2018 m. rugsėjo 1 d., rinkimus.

 

2018-01-19 Taryboje nutarta:

Patvirtinti Tarybos pirmininko pavaduotoja Tarybos narę dr. Agnę Brilingaitę.

Patvirtinti Tarybos sekretore Laimą Paliulionienę.

Patvirtinti MIF studijų prodekane dr. Aldoną Skučaitę.

Patvirtinti Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto nuostatus.

Patvirtinti Informatikos instituto nuostatus ir atkurti iki 2017 m. spalio 1 d. MIF šakinių akademinių padalinių teisėmis veikusias katedras kaip Informatikos instituto akademinius administracinio padalinio teisių neturinčius vidinius organizacinius darinius:

Patvirtinti Matematikos instituto nuostatus ir atkurti iki 2017 m. spalio 1 d. MIF šakinių akademinių padalinių teisėmis veikusias katedras kaip Matematikos instituto akademinius administracinio padalinio teisių neturinčius vidinius organizacinius darinius:

Patvirtinti Taikomosios matematikos instituto nuostatus.

Patvirtinti MIF Tarybos darbo reglamentą.

Pritarti antrosios pakopos studijų programos Ekonometrija pavadinimo keitimui į Modeliavimas ir duomenų analizė (angl. Modelling and Data Analysis) ir teikti tvirtinti naują pavadinimą Vilniaus universiteto senatui.

 2017


 

2017-12-22 Taryboje nutarta:

Patvirtinti Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto 2018 m. mokslo tiriamųjų darbų planą.

 

2017-12-05 Taryboje nutarta:

Išrinkti Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos pirmininku prof. habil. dr. Kęstutį Kubilių.

Patvirtinti Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos instituto, Matematikos instituto ir Taikomosios matematikos instituto 2018 m. mokslo tiriamųjų darbų planą.

Rekomenduoti Vilniaus universiteto senatui teikti LMA Studentų mokslinių darbų konkursui darbą:

* * *

 

2017-03-24 Taryboje nutarta:

Pritarti naujam bendrųjų universitetinių studijų dalykui Švietimo, mokslo ir religijos sąveika.

 

2017-03-21 Taryboje nutarta:

Nepritarti siūlomam fakulteto nuostatų projektui.

Patvirtinti Agnę Brilingaitę Tarybos pirmininko pavaduotoja.

 

2017-03-14 Taryboje nutarta:

Nepritarti siūlomam fakulteto nuostatų projektui.

Patvirtinti atnaujintus matematikos m. krypties doktorantūros studijų dalykų aprašus.

Patvirtinti Statistikos magistrantūros studijų programos komitetą šios sudėties:

 

2017-03-07 Taryboje nutarta:

Pritarti dekano ataskaitai už 2016 metus.

Pritarti akademinės komisijos sudėčiai:

 

2017-03-01 Taryboje nutarta:

 

Pritarti pastaboms ir įpareigoti MIF Mokslo komitetą parengti atitinkamą kvalifikacinių reikalavimų tekstą.

 

2017-02-28 Taryboje nutarta:

 

Teikti VU senatui tvirtinti atnaujintą žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ (ISSN 1392-5113) redkolegijos sudėtį.

Teikti Mokslo ir inovacijų direkcijai apdovanojimui už 2016 m. geriausią Vilniaus Universiteto mokslininkų publikaciją (pagal Vilniaus universiteto rektoriaus 2014 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. R-12) šį straipsnį: R. Baronas, A. Žilinskas, L. Litvinas Optimal design of amperometric biosensors applying multi-objective optimization and decision visualization, Electrochimica Acta 211(2016)

Patvirtinti atnaujintą matematikos m. krypties doktorantūros studijų programą.

Deleguoti prof. Konstantiną Pilecką ir prof. Rimantą Vaicekauską su dekanu prof. Gediminu Stepanausku dalyvauti susitikime su MII atstovais.

Jungti Matematinės statistikos katedrą prie Ekonometrinės analizės katedros.

Nestabdyti Matematikos ir informatikos metodikos katedros veiklos.

Patvirtinti bakalauro Informatikos studijų programos pakeitimus dėl praktikos trukmės.

Patvirtinti Tarybos Informacinių technologijų komitetą šios sudėties:

Rekomenduoti išleisti Palangos skaičių teorijos 2016 m. konferencijos darbus VU leidykloje.

 

2017-02-17 Taryboje nutarta:

Patvirtinti priedų už mokslą MIFskyrimo tvarką 2017 m.

 2016


 

2016-12-15 Taryboje nutarta:

Patvirtinti MIF biudžetinių mokslo tiriamųjų darbų planą 2017 m.

Siūlyti VU pedagoginių vardų teikimo komisijai kreiptis į Senatą dėl suteikimo Matematikos ir informatikos fakulteto Matematinės statistikos katedros darbuotojai  Rūtai Levulienei pedagoginio docento vardo pagal VU profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo tvarkos 3.3 punktą.

Rekomenduoti leidybai doc. Viliaus Stakėno knygą „Tikimybių mokslo pagrindai“.

 

2016-11-29 Taryboje nutarta:

 

Tvirtinti fakulteto priėmimo-atestacijos komisiją šios sudėties:

Įpareigoti prodekaną L. Būtėną supažindinti MIF darbuotojus su skaitmeninio tyrimo rezultatais, modeliuojančiais MIF akademinių darbuotojų darbo užmokesčio dydžius, apskaičiuotus laikantis tvarkos, aprašytos įvairiose rengiamo dokumento redakcijose.

Išregistruoti iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro magistrantūros studijų programą „Statistika“ (valstybinis kodas 621G30001).

Neteikti išoriniam vertinimui magistrantūros studijų programos „Modernioji matematikos didaktika“ (valstybinis kodas 621G10002).

Neteikti išoriniam vertinimui bakalauro studijų programos „Matematikos ir informatikos mokymas“ (valstybinis kodas 612X13006).

Pritarti profesinei studentų praktikai skirto savarankiško darbo valandų skaičių korekcijoms.

Patvirtinti Bioinformatikos bakalauro studijų programos ir studijų programos komiteto pakeitimus.

Patvirtinti bakalauro studijų programos Matematika ir matematikos taikymai pakeitimus.

Patvirtinti bakalauro studijų programos Finansų ir draudimo matematika pakeitimus.

Patvirtinti magistrantūros studijų programos Finansų ir draudimo matematika pakeitimus.

Tvirtinti Informatikos magistrantūros studijų programos komitetą šios sudėties:

Patvirtinti magistrantūros studijų programos Ekonometrija ištęstinę programą su Ekonometrija ir Duomenų mokslai šakomis.

 

Doc. Viliaus Stakėno vadovėlio „Tikimybių mokslo pagrindai“ recenzentais skirti prof. Vigirdą Mackevičių (VU MIF) ir doc. dr. Jolitą Norkūnienę (VGTU).

 

 

Rekomenduoti VU Senatui teikti LMA Studentų mokslinių darbų konkursui šį darbą:

1.   Edita Kizinevič (1/3 darbo turinio) ir Jonas Sprindys (1/3 darbo turinio), „Randomly stopped sums with consistently varying distributions“, fizinių mokslų sritis, matematikos kryptis, vadovas – prof. dr. Jonas Šiaulys.

Rekomenduoti VU Senatui teikti LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui šiuos darbus:

1.   Žilvinas Ledas, „Kompiuterinis švytinčiųjų bakterijų struktūros formavimosi tirpale modeliavimas“, fizinių mokslų sritis, informatikos kryptis.

2.   Robertas Petuchovas, „Asimptotinė ciklinės keitinių struktūros analizė“, fizinių mokslų sritis, matematikos kryptis.

 

 Įpareigoti fakulteto administraciją (dekaną) pateikti Tarybai naujųjų kameninio padalinio nuostatų projektą iki 2017 m. sausio vidurio.

Įkurti Tarybos informacinių technologijų komitetą ir įpareigoti doc. A. Mitašiūną organizuoti komiteto kūrimą (pasiūlyti komiteto sudėtį, darbo principus).

 

2016-11-19 Taryboje nutarta:

Pritarti vienkartinių stipendijų skyrimui šiems studentams, dalyvavusiems Erazmus profesinėje praktikoje CERN’e:
1.Aurimas Repečka,
2.Donata Mielaikaitė,

3. Deivydas Voroneckis,
4. Jonas Sideravičius,
5.
Adelina Varatinskaitė.

 

Teikti Rektoriui skirti Matematikos ir informatikos fakulteto dekanui prof. dr. Gediminui Stepanauskui vienkartinę piniginę išmoką už gerus 2016 metų veiklos rezultatus.

 

2016-09-27 Taryboje nutarta:

Pritarti fakulteto raidos planui su tokiais pakeitimais :
1.1. punkte (MIF pasiekimų rodiklis skiltyje) „Skatinimui už publikacijas kasmet skiriama bent 10% fakultetui skirtų biudžeto asignavimų mokslui lėšų“; Ten pat „straipsnių skaičius didėjantis bent 1% kasmet“.
1.3. punkte (Skiriami ištekliai skiltyje) palikti šią skiltį tuščią.
1.4. punkte (MIF pasiekimų rodiklis skiltyje) “Paraiškų sėkmingumas bent 1.5 karto didesnis už LR vidurkį“.
2.3. punkte (VU MIF priemonės. Kas bus daroma skiltyje) 2) dalį formuluoti: „Pritaikyti bent tris II studijų pakopos programas dėstyti anglų kalba“.
5.1. punkte (VU MIF priemonės. Kas bus daroma skiltyje) Įtraukti numatomą veiklą “3) MIF ir MII integracijos plano ir naujų KAP nuostatų principų parengimas“ ir numatyti įgyvendinimo terminą: iki 2017-01-01. Pašalinti 1) dalies teksto dalį.

Rita Ragaisiene 15.00

Teikti VU senatui, Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai doc. V. Tumasonio ir doc. V. Undzėno kandidatūras afilijuotojo mokslininko vardui (statusui).

 Lietuvos matematikų muziejui suteikti Henriko Jasiūno vardą ir pavadinti jį „Henriko Jasiūno vardo Lietuvos matematikų muziejumi“. Taip pat vartojant ir trumpesnę formą „Henriko Jasiūno Lietuvos matematikų muziejus“.

 Pritarti vienkartinių stipendijų skyrimui šiems studentams, dalyvavusiems Erazmus profesinėje praktikoje CERN’e:
1.Mantas Briliauskas
2. Mantas Padimanskas
3 Aivaras Šilalė

Pritarti partnerystės profesorių ir docentų kandidatūroms:
Programų sistemų katedros kandidatai į partnerystės profesorius: dr. Vytautas Ašeris, dr. Aldas Glemža, dr. Darius Sauliūnas, dr. Giedrius Slivinskas, dr. Albertas Šermokas; kandidatai į partnerystės docentus: Andrius Adamonis, Gediminas Alzbutas, Vaidas Jusevičius, Elita Pakalnickienė, Viačeslav Pozdniakov, Danielius Saltanavičius.
Informatikos katedros kandidatas į partnerystės profesorius: dr. Giedrius Zlatkus; kandidatai į partnerystės docentus: Arūnas Janeliūnas, Rokas Masiulis, Viktor Kiško, Saulius Grigaitis.
Matematinės analizės katedros kandidatas į partnerystės profesorius: dr. Gintaras Bakštys.

Palikti katedrų vedėjų priedus tokius kokie jie buvo praeitais mokslo metais.

Palikti studijų programų komitetų pimininkų priedus tokius kokie jie buvo praeitais mokslo metais.

Palikti krūvio normas tokias, kokios jos buvo praeitais mokslo metais. 

Palikti virškrūvių apmokėjimo tvarką (įkainius) tokią, kokia buvo praeitais mokslo metais.

 

2016-06-14 Taryboje nutarta:

Teikti VU senatui, Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai profesorės Marie-Claude Viano kandidatūrą Vilniaus universiteto Garbės daktaro vardui.

Teikti VU senatui, Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai doc. dr. Ričardo Kudžmos kandidatūrą afilijuotojo mokslininko vardui (statusui).
Teikti VU senatui, Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai doc. dr. Remigijaus Lapinsko kandidatūrą afilijuotojo mokslininko vardui (statusui).
Teikti VU senatui, Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijai profesoriaus Juliaus Jono Kruopio kandidatūrą afilijuotojo profesoriaus vardo (statusui) pratęsimui.

 

2016-05-10 Taryboje nutarta:

Atsižvelgiant į Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros 2016-04-29 (protokolas Nr. 5) posėdžio nutarimą, teikti Vilniaus universiteto Rektoriui skirti prof. Artūrą Dubicką laikinuoju Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros vedėju nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Teikti Vilniaus universiteto Senatui sudaryti darbo sutartį su prof. V. Bagdonavičiumi, prof. A. Laurinčiku, prof. E. Manstavičiumi, doc. R. Kašuba 2016-09-01 – 2019-08-31 laikotarpiui.

Atsižvelgiant į antrosios pakopos studijų programos „Ekonometrija“ komiteto posėdžio nutarimą (2016-01-19 protokolas Nr.1) tvirtinti antrosios pakopos studijų programos „Ekonometrija“ pakeitimus.
Atsižvelgiant į pirmosios pakopos studijų programos „Programų sistemos“ komiteto posėdžio nutarimą (2016-04-19 protokolas Nr.2) tvirtinti pirmosios pakopos studijų programos „Programų sistemos“ pakeitimus.
Atsižvelgiant į antrosios pakopos studijų programos „Informatika“ komiteto posėdžio nutarimą (2016-05-06 protokolas Nr.1) tvirtinti antrosios pakopos studijų programos „Informatika“ pakeitimus.
Atsižvelgiant į pirmosios pakopos studijų programos „Informatika“ komiteto posėdžio nutarimus (2016-04-25 protokolas Nr.3 ir 2016-05-10 protokolas Nr.4) tvirtinti pirmosios pakopos studijų programos „Informatika“ pakeitimus.

Atsižvelgiant į magistrantūros studijų programos „Matematika ir matematikos didaktika“ studijų komiteto 2016-04-29 posėdžio protokolą Nr.11,
- patvirtinti antrosios pakopos studijų programos „Matematika ir matematikos didaktika“ atnaujinimus;
- pritarti antrosios pakopos studijų programos „Matematika ir matematikos didaktika“ pavadinimo keitimui į „Modernioji matematikos didaktika“.

Teikti Rektoriui doc. dr. Gintauto Misevičiaus kandidatūrą afilijuoto mokslininko vardui (statusui).

Tvirtinti pirmosios pakopos studijų programos „Programų sistemos“ komitetą šios sudėties:

Tvirtinti antrosios pakopos studijų programos „Programų sistemos“ komitetą šios sudėties:

 

 2016-04-20 Taryboje nutarta:

Patvirtinti šį ekspertų sąrašą:

 

2016-03-01 Taryboje nutarta:

Patvirtinti metinę dekano ataskaitą

Pritarti fakulteto 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatai. 

Teikti Mokslo ir inovacijų direkcijai apdovanojimui už 2015 m. geriausią Vilniaus universiteto mokslininkų publikaciją (pagal Vilniaus universiteto rektoriaus 2014 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. R-12) šiuos straipsnius:

 1.  M. V. Korobkov, K. Pileckas, R. Russo, Solution of Leray's problem for stationary Navier-Stokes equations in plane and axially symmetric spatial domains, Annals of Mathematics 181(2)(2015) 769-807, ISSN: 0003-486X. (Teikia K.Pileckas; fizinių mokslų srityje.)
 2.  S. Bang, A. Dubickas, J. H. Koolen, V. Multon, There are only finitely many distance-regular graphs of fixed valency greater than two, Advances in Mathematics 269(2015) 1-55, ISSN: 0001-8708. (Teikia A.Dubickas; fizinių mokslų srityje.)
 3.  R. Jasevičius, R. Baronas, H. Kruggel-Emden, Numerical modelling of the normal adhesive elastic-plastic interaction of a bacterium, Advanced Powder Technology 26(3)(2015) 742-752, ISSN: 0921-8831. (Teikia R.Jasevičius ir R.Baronas; technologijos mokslų srityje.) 

Patvirtinti 2016 m. priemokų skirstymo už mokslo darbus tvarką VU MIF.

Įtraukti dalyką Kopulų teorija į Matematikos krypties doktorantūros studijų programą, patvirtinti kurso aprašą.

Matematikos ir informatikos fakulteto II pakopos studijų programų giminingas grupes sudaryti pagal studijų programos kryptį ir baigiamojo semestro laikotarpį.

Kreiptis į studijų direkciją dėl I pakopos studijų programų Ekonometrija (kodas – 612G30001) ir Statistika (kodas – 612G30002) akreditacijos pratęsimo iki 2017-07-01.

Tvirtinti MIF tarybos Studijų komitetą šios sudėties:

Atsižvelgiant į pirmosios pakopos studijų programos Informacinės technologijos komiteto posėdžio nutarimą (2016-01-28 protokolas Nr.1) tvirtinti pirmosios pakopos studijų programos Informacinės technologijos pakeitimus.

 2015


 

2015-12-01 Taryboje nutarta:

Tvirtinti Fakulteto ginčų (apeliacijų) komisiją šios sudėties:

 

2015-11-24 Taryboje nutarta:

LR institucijų dalyvavimo CERN mokslo programoje projekto vadovo prof. A.Juozapavičiaus teikimu skirti vienkartines šio projekto stipendijas (po 550 €) studentams, dalyvavusiems Erasmus profesinėje praktikoje CERN’e ir deramai reprezentavusiems Vilniaus universitetą, kaip dalykinėje srityje, taip ir kultūriniame kontekste.

Atsižvelgiant į Vilniaus universiteto Matematikos krypties mokslo doktorantūros komiteto posėdžio nutarimą (2015-10-27 protokolas Nr.11) tvirtinti doktorantūros studijų dalyko Algebrinė kombinatorika aprašą.

Atsižvelgiant į magistrantūros studijų programos Matematika komiteto posėdžio nutarimą (2015-11-03 protokolas Nr.1) tvirtinti magistrantūros studijų programos Matematika komitetą šios sudėties:

Patvirtinti fakulteto mokslo tiriamųjų darbų planą 2016 metams.

Atsižvelgiant į magistrantūros studijų programos Programų sistemos komiteto posėdžio nutarimą (2015-11-03 protokolas Nr.2) tvirtinti magistrantūros studijų programos Programų sistemos pakeitimus.

Atsižvelgiant į magistrantūros studijų programos Kompiuterinis modeliavimas komiteto posėdžio nutarimą (2015-11-04 protokolas Nr.1) tvirtinti magistrantūros studijų programos Kompiuterinis modeliavimas pakeitimus.

 

Atsižvelgiant į pirmosios pakopos gretutinių studijų programos Bioinformatika komiteto posėdžio nutarimą (2015-11-04 protokolas Nr.1). tvirtinti pirmosios pakopos gretutinių studijų programos Bioinformatika atnaujintą aprašą.

Teikti VU senatui tvirtint atnaujintą žurnalo „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ (ISSN 1392-5113) redkolegijos sudėtį.

Rekomenduoti VU senatui teikti LMA studentų mokslinių darbų konkursui šį mokslinį darbą: Ieva Marija Andrulytė (1/3 darbo turinio), Dominyka Kievinaitė (1/3 darbo turinio), A Lundberg-type inequality for an inhomogeneous renewal risk model, fiziniai mokslai, matematika, vadovas prof. dr. Jonas Šiaulys.

 Tvirtinti Mokslo komitetą šios sudėties:

Teikti VU senatui svarstyti Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatų straipsnių pataisas, taikomas asmenims, siekiantiems eiti dėstytojų pareigas Fizinių mokslų srities Informatikos mokslo kryptyje ir atestuojamiems šioms pareigoms Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete.

 

2015-11-17 Taryboje nutarta:

Teikti VU senatui iškelti į LMA tikrųjų narių vietas šiuos kandidatus:

 

2015-11-09 Taryboje nutarta:

Metinio pedagoginio auditorinio darbo normos 2015-2016 m.m. 1 etatui nekeičiamos:

Darbuotojams už pedagoginį auditorinį darbą, viršijantį nustatytą normą mokama priemoka, kurios dydis yra proporcingas darbuotojo tarnybiniam atlyginimui ir sudaro:

Nustatyti priemokų dydžiai gali būti keičiami gavus 2016 metų biudžetinį finansavimą.

Teikti Rektoriui skirti fakulteto dekanui vienkartinę piniginę išmoką už 2015 metų veiklos rezultatus.

 

2015-09-22 Taryboje nutarta:

Siūlyti teikti prof. Jono Šiaulio darbą „TIKIMYBINIAI METODAI SKAIČIAMS IR RIZIKOMS TIRTI (2002-2015)“ Lietuvos mokslo premijai.

Teikti VU Senatui prof. habil. dr. Felikso Ivanausko kandidatūrą Vilniaus universiteto profesoriaus emerito vardui (statusui).

Patvirtinti atnaujintą magistrantūros studijų programos Ekonometrija komitetą šios sudėties:

Vietoje nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus universitete nedirbančios prof. Vidos Kirvelienės į pirmosios pakopos studijų programos Bioinformatika komiteto sudėtį įtraukti Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir molekulinės biologijos katedros vedėją prof. dr. Editą Sužiedėlienę.

Patvirtinti atnaujintą pirmosios pakopos studijų programos Informatika komitetą šios sudėties:

Pakeisti VU MIF Tarybos nutarimo punktą (priimtą 2014 m. vasario 18 d., protokolo Nr. 3, punktas „4.4 Dėl studijų įmokos sumažinimo“), o vietoj jo patvirtinti naują redakciją: VU MIF studentams studijų įmoka gali būti sumažinta, jei jie studijuoja pirmos arba antros pakopos studijose ir turi negalią arba yra našlaičiai, neturintys abiejų tėvų. Įmoka gali būti sumažinta vienam semestrui. Įmoka gali būti sumažinta nuo 30% iki 90%. Sprendimą dėl įmokos sumažinimo priima fakulteto dekanas.

Tvirtinti dr. Mindaugą Skujų prodekanu nuo 2016 metų.

 

2015-06-23 Taryboje nutarta:

Teikti Rektoriui prof. A. Laurinčiko kandidatūrą laikinuoju Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros vedėju vieniems metams.

Biudžeto komiteto pavadinimą keisti į „Biudžeto ir finansų komitetas“. Patvirtinti biudžeto ir finansų komitetą šios sudėties:

Tvirtinti UAB „Baltic Amadeus“ vardinės stipendijos skyrimo nuostatus.

 

2015-06-09 Taryboje nutarta:

Sudaryti Mokslo komitetą, komiteto pirmininku išrinkti prof. Remigijų Leipų. Fizinių mokslų srities Informatikos krypties mokslininkų kvalifikacinių reikalavimų klausimą perduoti Mokslo komitetui išnagrinėti.

Sudaryti Biudžeto komitetą, komiteto pirmininku išrinkti prof. Rimantą Vaicekauską.

Tvirtinti pirmosios pakopos studijų programos Finansų ir draudimo matematika pakeitimus.

Skirti vienkartines stipendijas (po 550 €) studentams, dalyvavusiems Erasmus profesinėje praktikoje CERN’e ir deramai reprezentavusiems Vilniaus universitetą, kaip dalykinėje srityje, taip ir kultūriniame kontekste.

Rekomenduoti spausdinti docento Stanislovo Leono Norgėlos mokomąją knygą „Matematinė logika informatikams“ Vilniaus universiteto leidykloje.

Rekomenduoti VU Senatui suteikti prof. M. Bloznelio vadovėliui „Kombinatorikos ir grafų teorijos paskaitos“ VU universiteto vadovėlio statusą. Taip pat publikuoti VU leidykloje.

Remiantis VU Statuto 38 straipsnio 1 dalies 21 punktu bei VU Darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų 21 punktu, teikti Rektoriui skirti fakulteto dekanui ir prodekanams priemoką už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą nuo 2015-07-01 iki 2015-12-31 iš Matematikos ir informatikos fakultetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

 

2015-05-29 Taryboje nutarta:

Siūlyti VU Senatui išduoti MAGNA CUM LAUDE diplomus Matematikos ir informatikos fakulteto magistrantūros studijų absolventams, pasižymėjusiems brandžia bei originalia moksline veikla, jei apgins baigiamąjį darbą įvertinimu 10 (puikiai):

2015-05-25 Taryboje nutarta:

Teikti Vilniaus universiteto Senatui sudaryti darbo sutartį su Matematinės analizės katedros profesoriumi Vigirdu Mackevičiumi 2015-09-01 – 2018-08-31 laikotarpiui.

 

2015-05-05 Taryboje nutarta:

Sudaryti Akademinės etikos komisiją ir tvirtinti jos sudėtį:

Patvirtinti Ginčų (apeliacijų) komisiją šios sudėties:

Patvirtintas MIF Tarybos darbo reglamentą.

Rita Ragaišienė išrinkta Fakulteto Tarybos sekretore.

Rekomenduoti VU Senatui profesorės Marie-Claude Viano kandidatūrą Vilniaus universiteto Garbės daktaro vardui.

Suteikti profesoriui Vladui Skakauskui Vilniaus universiteto afiliuotojo akademinės bendruomenės nario statusą trejiems metams.

Patvirtinti gretutinių studijų pirmosios pakopos programą Matematika.

Doc. S. Norgėlos vadovėlio „Matematinė logika informatikams“ recenzentais skirti prof. habil. dr. Henriką Pranevičių (KTU) ir dr. Julių Andrikonį (VU).

Prof. M. Bloznelio vadovėlio „Kombinatorikos ir grafų teorijos paskaitos“ recenzentais skirti prof. Eugenijų Manstavičių (VU) ir prof. Aleksandrą Krylovą (MRU).

 

2015-04-14 Taryboje nutarta:

Prof. Mindaugas Bloznelis išrinktas Matematikos ir informatikos fakulteto Tarybos pirmininku.

Tvirtinti pirmosios pakopos studijų programų Ekonometrija, Informatika, Finansų ir draudimo matematika, Programų sistemos ir magistrantūros studijų programų Ekonometrija, Informatika pakeitimus.

Patvirtinti atnaujintą magistrantūros studijų programos Ekonometrija komitetą šios sudėties:

Patvirtinti atnaujintą pirmosios pakopos studijų programos Finansų ir draudimo matematika komitetą šios sudėties:

Patvirtinti atnaujintą magistrantūros studijų programos Finansų ir draudimo matematika komitetą šios sudėties:

Prof. M.Bloznelio mokymo knygos, skirtos pirmųjų metų studentams, klausantiems kombinatorikos ir grafų teorijos kursą, recenzentais skirti prof. Eugenijų Manstavičių (VU) ir prof. Aleksandrą Krylovą (MRU).

Posėdžių darbotvarkės

2018-02-09 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl Institutų akademinių darinių įsteigimo.
 2. Dėl priemokų Institutų akademinių darinių vadovams.
 3. Dėl Tarybos nuolatinių komitetų sudarymo.
 4. Dėl Fakulteto akademinės etikos komisijos sudarymo.
 5. Dėl Fakulteto ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo.
 6. Dėl Fakulteto priėmimo-atestacijos komisijos sudarymo.
 7. Dėl Fakulteto dekano rinkimų inicijavimo (klausimas įtrauktas į darbotvarkę posėdžio metu).
 8. Kiti klausimai.

2018-01-19 posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl Tarybos pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus patvirtinimo.
 2. Dėl studijų prodekano patvirtinimo.
 3. Dėl MIF šakinių akademinių padalinių nuostatų patvirtinimo.
 4. Dėl Tarybos darbo reglamento patvirtinimo.
 5. Dėl antrosios pakopos studijų programos Ekonometrija pavadinimo keitimo.
 6. Kiti klausimai.

Tarybos vidiniai dokumentai