Aproksimavimai dzeta funkcijomis ir algebriniais skaičiais

2018 04 04 Projekto 09.3.3 LMT K 712 01 0037 logoProjekto nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0037

Mokslinio tyrimo vadovas prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas

Projekto vykdytojai

prof. habil. dr. Artūras Dubickas

prof. dr. (HP) Ramūnas Garunkštis

dr. Raivydas Šimėnas

Administratorė

Rima Stančikienė

Projekto santrauka

Skaičių teorija yra viena iš fundamentaliųjų matematikos sričių, kurios tyrimai ir rezultatai formuoja naujas matematikos idėjas ir kuria galingus metodus, taikomus įvairiose matematikos srityse ir kituose moksluose.

Sudėtingų funkcijų ar skaičių aproksimavimas paprastesniais objektais yra labai svarbi matematikos problema, turinti gilius praktinius taikymus. Žinoma, kad skaičių teorijos analiziniai įrankiai - dzeta funkcijos - turi savybę aproksimuoti plačias analizinių funkcijų klases. Daugelis tokių dzeta funkcijų priklauso nuo parametrų. Atsiranda problema aprašyti šių parametrų klases, kad dzeta funkcijos turėtų reikiamas aproksimavimo savybes. Tai veda prie aproksimavimo algebriniais skaičiais problemos.

Projekto tikslai

Naudojant algebrinius ir analizinius metodus, gauti plačių analizinių funkcijų klasių aproksimacijas įvairių dzeta funkcijų postūmiais, ištirti algebrinių skaičių ir polinomų klasių savybes ir pritaikyti jas aproksimavimo teorijoje.

Projekto finansavimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 "Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą" veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygtio MTEP projektus".