Apeliacijų, ginčų ir etikos pažeidimų nagrinėjimas

Ginčų nagrinėjimo komisija

Nuostatai VU puslapyje.

Komisijos sudėtis (patvirtinta 2018-02-09 VU MIF Tarybos posėdyje):

 • asist. dr. Adomas Birštunas – komisijos pirmininkas
 • doc. dr. Gintautas Bareikis
 • asist. dr. Kristina Kaulakytė
 • Gediminas Krasauskas (studentų atstovas)
 • Mantautas Rimkus (studentų atstovas)
 • Haroldas Vitunskas (studentų atstovas)

Kada reikia kreiptis

Į ginčų nagrinėjimo komisiją reikia kreiptis tada, jeigu norite pateikti pareiškimą dėl apeliacijos ar ginčo, susijusio su mokslo ir studijų veikla, tarp Universiteto studijuojančiųjų ir kitų bendruomenės narių, dirbančių tame padalinyje. Išskyrus ginčus dėl akademinės etikos ir ginčus dėl darbo santykių - šiuos ginčus nagrinėja Padalinio akademinės etikos komisija.

Teikimo priežastys

Pareiškimus gali teikti kiekvienas Universiteto studijuojantysis, kuris mano, kad jo teisės yra pažeidžiamos. Pavyzdžiui, apeliacijos dėl galutinio dalyko pasiekimų įvertinimo (išskyrus baigiamųjų egzaminų ir baigiamojo darbo gynimo įvertinimą) bei procedūrinių (egzamino laikymo, baigiamojo darbo gynimo) pažeidimų.

Teikimo terminai

Pareiškimas gali būti pateiktas ne vėliau kaip per mėnesį nuo dienos, kurią pažeidimas padarytas ar paaiškėjo. Esant svarbioms termino praleidimo priežastims ir motyvuotam pareiškėjo prašymui Komisija terminą gali atnaujinti.
Apeliacijos dėl galutinio vertinimo gali būti pateiktos ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvertinimo paskelbimo dienos. Tokiu atveju, kai egzaminas yra laikomas sesijos pabaigoje, apeliacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Padalinio tvarkaraščiuose numatytos paskutinės egzaminų laikymo dienos, t.y. jei egzaminas laikomas paskutinę egzaminų laikymo dieną, studento darbą ištaisius ir įvertinimą paskelbus per 5 dienas, studijuojantysis turi dvi dienas apeliacijai teikti.
Apeliacijos dėl procedūros pažeidimų gali būti pateiktos ne vėliau nei kitą darbo dieną po egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo datos.

Kur pristatyti

Pareiškimai įteikiami Studijų skyriui (galima elektronine forma).

Jeigu turite klausimų

Jeigu Jūs turite neaiškumų dėl šios komisijos veiklos ir taisyklių galite kreiptis į fakulteto studijų skyrių, bet kurį komisijos narį arba VU studentų atstovybę

Studentams

LSP (Lietuvos studento pažymėjimas)

Lietuvos studento pažymėjimą galite užsisakyti čia. Daugiau informacijos galite rasti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Studentų atstovybės svetainėje.

VU ELEKTRONINIS PAŠTAS ir prisijungimas prie VUSIS

Pasirašius studijų sutartį su VU, įsipareigojate reguliariai naudotis VU el.paštu, registracija vykdoma E. tapatybių valdymo sistemoje. Neturintieji VU elektroninio pašto dėžutės negalės prisijungti prie VU informacinės sistemos (VUSIS) ir registruotis į pasirenkamuosius (PD) ir laisvuosius (LD) dalykus, nematys studijų rezultatų. 

MIF NAUDOTOJO VARDAS IR SLAPTAŽODIS

Kiekvienas MIF studentas pirmų užsiėmimų metu kompiuterių klasėse gauna unikalų MIF naudotojo vardą ir slaptažodį, kurį reikia pasikeisti. Naudotojo vardas susideda iš pirmųjų vardo ir pavardės raidžių bei 4 skaitmenų, pvz. Vardenis Pavardenis – vapaxxxx. Naudotojo vardą galima sužinoti mif.vu.lt/user, o slaptažodį galima pasikeisti mif.vu.lt/passwd arba prie kompiuterių paspaudus Pagalba. Pamiršus slaptažodį, galima jį pasikeisti mif.vu.lt/passwd2 prisijungus su VU el.pašto duomenimis.

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS

VU teikiamas e.paslaugas rasite adresu www.epaslaugos.vu.lt. Informaciją apie MIF e.paslaugas (bevielis tinklas, programinė įranga, tapatybė ir pan.) rasite adresu mif.vu.lt/itwiki.

BANKO SĄSKAITA

Kad ateityje būtų galima Jums pervesti stipendiją, atsidarykite sąskaitą viename iš šių bankų: SEB, SWEDBANK, NORD/LB, DANSKE. Tai padarę, užregistruokite savo banko sąskaitą prisijungę prie VUSIS (Prašymas dėl banko sąskaitos užregistravimo).

PASIRENKAMIEJI (PD) ir LAISVIEJI (LD) DALYKAI

Studijų programos susideda iš privalomųjų, pasirenkamųjų ir laisvųjų dalykų. Privalote prisijungę prie VUSIS pasirinkti Jūsų programoje nurodytus pasirenkamuosius (PD) ir (ar) laisvuosius (LD) dalykus. Laiku dalyko nepasirinkęs studentas nesurenka atitinkamo kreditų skaičiaus ir tampa skolininku. Jeigu studijų programoje numatytos kelios pasirenkamųjų (PD) dalykų grupės (A, B, C), reikia rinktis dalykus iš kiekvienos grupės.

AKADEMINĖS SKOLOS

Neišlaikęs egzamino (įskaitos) studentas turi teisę vieną kartą jį (ją) laikyti per pirmąsias dvi naujo semestro savaites. Jeigu vis tiek nepavyksta išlaikyti egzamino, studentas turi kartoti kursą arba laikyti egzaminą eksternu (abiem atvejais studentas turi teisę laikyti egzaminą du kartus bendra tvarka). Neperlaikius egzamino ar gavus neigiamą įvertinimą įgijama akademinė skola. Akademinė skola – žemesnis nei slenkstinis dalyko (modulio) studijų pasiekimų lygmuo, pasiektas akademinio kamieninio padalinio nustatyta tvarka išnaudojus vieną iš šiuose nuostatuose numatytų galimybių: pakartojus dalyką (modulį), perlaikius dalyką (modulį) eksternu po savarankiško kartojimo arba dalyką (modulį) pakeitus kitu. 

APELIACIJŲ, GINČŲ IR ETIKOS PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMAS

Apeliacijas dėl galutinio dalyko pasiekimo įvertinimo ar procedūrinių pažeidimų nagrinėja MIF Ginčų nagrinėjimo komisija. Nusiskundimus dėl akademinės etikos bendruomenės narių, dirbančių ar studijuojančių fakultete, nagrinėja MIF Akademinės etikos komisija. Daugiau informacijos apie komisijas, skundų/apeliacijų teikimo terminus ieškokite šiame puslapyje.

PROFESINĖ PRAKTIKA

Privaloma profesinė praktika paprastai atliekama paskutiniais studijų metais pagal studijų programos planą ir tvarkoma MIF praktikų sistemoje. Norint praktiką atlikti anksčiau nei numatyta, reikia kreiptis į Studijų skyrių.

NAUDINGOS NUORODOS

- Nemokami vadovėliai el. formatu

Studentams (naujas)

Svarbu

Studijų skyriaus kalendorius

Studijos ir negalia

Vienas iš pagrindinių Vilniaus universiteto tikslų – telkti Universiteto akademinę bendruomenę. Vilniaus universitetas yra atviras negaliai ir deda pastangas kurti vienodas studijų sąlygas visiems studijuojantiems.

Džiaugiamės, kad studentai, turintys negalią, vis dažniau yra pasiryžę siekti mokslo aukštumų Vilniaus universitete. Siekiame sudaryti lygiavertes studijų sąlygas visiems aukštojo mokslo siekiantiems studentams. Reikia pastebėti, kad kiekvienais metais gerėja Universiteto fizinės aplinkos prieinamumas, galimybė naudotis įvairiomis kompensacinės technikos priemonėmis studentams, turintiems judėjimo, regos ar klausos sutrikimų. Studentai, turintys negalią, taip pat gali naudotis lankstesnėmis studijų galimybėmis, o prireikus – pasikonsultuoti rūpimais klausimais su šią sritį išmanančiais specialistais.

Būsimi ar esami Vilniaus universiteto studentai, turintys negalią, kviečiami kreiptis stojimo ir studijų, praktikos atlikimo ir kitais klausimais. Studentams yra teikiama finansinė pagalba, organizuojami studijų proceso pritaikymo pagal specialiuosius poreikius darbai. Universitetas mielai pasiruošęs padėti kilus bet kokiems sunkumams ar problemoms studijų proceso metu.

Kviečiame negalią turinčius studentus aktyviai reikšti savo poreikius dėl studijų sąlygų sudarymo, nes dialogo būdu galėsime efektyviausiai užtikrinti specialiųjų poreikių atliepimą ir skatinti orų bei nepriklausomą dalyvavimą akademiniame gyvenime.

 

Finansinės pagalbos priemonės

Studentai, turintys 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį, gali gauti šias finansinės pagalbos priemones:

 • Finansinės pagalbos išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį.
 • Tikslinę išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – už kiekvieną semestrą gaunama išmoka, studijuojantiems aukštosiose mokyklose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose.
 • Tikslinę išmoką studijų prieinamumui didinti – iš Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama išmoka.
 • Socialinę stipendiją – kartą per mėnesį skiriama 3,25 BSI dydžio išmoka.
 • Erasmus+ papildomą paramą specialiųjų poreikių turintiems studentams, dalyvaujantiems mobilumo veiklose.
 • Bet kokio lygio negalią turintys, valstybės finansuojamoje vietoje studijavę ir studijas nutraukę studentai yra atleidžiami nuo krepšelio grąžinimo į valstybės biudžetą.
 • Nedarbingais pripažinti asmenys ar negalintys valstybės remiamos paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami nuo valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo.
 • Stojant į Vilniaus universitetą, negalią turintys asmenys gali būti atleidžiami nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio. Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą bei dokumentą, įrodantį 45% arba mažesnį darbingumo lygį.

Fakulteto pritaikymas ir kompensacinės technikos priemonės

Šiuo metu fakultete prieinama tokia kompensacinė technika:

 • Alternatyvi kompiuterinė pelė TRAXSYS ROLLER JOYSTICK II, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais.
 • Stacionari elektroninė vaizdo didinimo priemonė TOPAZ XL XD 24", ekrane atvaizduojanti padidintą rašytinį ar spausdintą tekstą ir pan.
 • Nešiojamas 40 langelių elektroninis Brailio įtaisas ESY40 su integruota Brailio klaviatūra.
 • Skaitmeninio koduoto vidinio ryšio FM sistema BELLMAN AUDIO DOMINO PRO, su galimybe transliuoti garsą keliems klausytojams iš karto.
 • Mobilus kopiklis laiptais su papildoma baterija LIFTKAR PT UNI 130, skirtas transportuoti neįgaliojo vežimėlį laiptais.
 • Programinė įranga EasyConverter, konvertuojanti teksto dokumentus į alternatyvius formatus, su lietuvių k. sinteztoriumi WintalkerVoice.
 • Programinė įranga WintalkerVoice v. 1.6, visą kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba.
 • Programinė įranga SuperNova Magnifier 13.03, išdidinanti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba pasirinktas jos dalis.
 • 2 klaviatūros silpnaregiams HIGH CONTRAST KEYBOARD.
 • 6 specializuoti reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.
 • 11 pristumiamų reguliuojamo aukščio ir kampo stalų.
 • 8 specializuotos ergonomiškos kėdės BIZZIR15/STEEL, reguliuojamas kėdžių, rankų atramų aukštis, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvirimo kampas.

Studijų proceso pritaikymas

Vilniaus universitete stengiamasi sudaryti studentams turintiems negalią kuo palankesnes sąlygas studijuoti, užtikrinant palankią psichologinę atmosferą. Dėl šios priežasties skatiname studentus aktyviau kreiptis į dėstytojus, kontaktinius asmenis padaliniuose, bei išsakyti savo poreikius.
Vilniaus universiteto Studijų pasiekimų vertinimo tvarkoje numatyta, kad vertinant studijuojančiųjų, turinčių specialiųjų poreikių (turinčių regos, klausos, judėjimo ar kt. negalią), studijų pasiekimus, taikomos lanksčios pasiekimų vertinimo formos, prisiderinama prie šių asmenų galimybių (pvz., padidinant egzaminų užduočių šriftą, pailginant studijų pasiekimų vertinimui skirtą laiką, pritaikant studijų pasiekimų vertinimui fizinę aplinką – užtikrinant gerą egzamino (įskaitos) vietos apšvietimą, egzamino vietos pasiekiamumą ir kt.). Akademinio kamieninio padalinio administracija iki pirmojo auditorinio užsiėmimo (paskaitos, seminaro ar kt.) informuoja dalyko (modulio) dėstytoją (egzaminų komisiją, egzaminuotojus – iki egzamino (įskaitos) pradžios) apie studijuojančiuosius su specialiaisiais poreikiais, suteikia studijų pasiekimų vertinimui pagal tokio Studijuojančiojo galimybes reikalingas priemones, užtikrina galutinio studijų pasiekimų vertinimo vietos pritaikymą.

Paslaugos studentams

Psichologo konsultacijos, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas

Studijų procese ar asmeniniame gyvenime susidūrus su problemomis, gali būti reikalinga specialisto konsultacija. Psichologinio konsultavimo tikslas – padėti žmonėms išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus. Psichologinių konsultacijų ir mokymų centras (PKMC), esantis prie Filosofijos fakulteto, teikia profesionalias psichologines konsultacijas (individualias, grupines), organizuoja atviras paskaitas, mokymus bei pažintinius užsiėmimus. Taip pat PKMC teikia įvertinimo paslaugą, kuri gali būti aktuali asmenims, norintiems įsivertinti mokymosi sunkumus (disleksiją, disgrafiją ir pan.) bei su jais susijusius poreikius.

PKMC paslaugos VU bendruomenės nariams teikiamos su nuolaida. Daugiau informacijos.

Sveikatos ir sporto centras

VU Sveikatos ir sporto centre organizuojami individualizuoti fizinės veiklos užsiėmimai studentams su įvairių tipų negalia. Užsiėmimai vyksta individualiai ir grupėse. Studentai, kuriuos domina sveikatingumas bei sportinė veikla, maloniai kviečiami kreiptis Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (doc. Laimutė Samsonienė).
VU Sveikatos ir sporto centro patalpos pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims. Paslaugos negalią turintiems studentams teikiamos nemokamai. Daugiau informacijos.

Bendrabučiai

Studentams, turintiems judėjimo negalią, Saulėtekio al. 12 yra įrengti du triviečiai ir vienas dvivietis kambarys. Į bendrabutį įrengtas atskiras platus įėjimas su specialia rampa, kambariai ir sanitarinis mazgas taip pat pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Daugiau informacijos.

Kontaktai ir naudingos nuorodos

Linas Būtėnas

Akademinių reikalų prodekanas
Naugarduko g. 24, 112 kab.
Tel. 8 5 219 3051
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Indrė Širvinskaitė

Neįgaliųjų reikalų koordinatorė Vilniaus universitete
Universiteto g. 5, 108-109 kab.
Tel. (8 5) 219 3161
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Jurgita Alonderytė-Venckienė

Finansinės paramos koordinatorė Vilniaus universitete
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab., Vilnius
Tel. (8 5) 219 3235
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Darbo laikas:
I-V 8:30 - 12:30 val.

 


Modernioji matematikos didaktika-senas

Programos tikslas. Rengti aukštos dalykinės kvalifikacijos specialistus, gebančius atlikti tyrimus, moderniai dėstyti matematikos disciplinas taikant inovatyvius metodus ir informacines technologijas.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Programa universali – teikiamos  matematikos, informacinių technologijų, dalyko didaktikos ir šiuolaikinio ugdymo žinios, įgūdžiai ir gebėjimai.

Baigus studijas suteikiamas Matematikos magistro laipsnis.

Trumpas studijų programos aprašas.

Reikalavimai stojantiesiems: minimalus išsilavinimas – Socialinių mokslų srities dalyko pedagogikos (matematikos arba informatikos)  arba Fizinių mokslų srities Matematikos ir Informatikos studijų krypčių grupės pagrindinės ar gretutinės krypties  bakalauro laipsnis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš stojamojo pokalbio pažymio (E) ir diplomo priedėlio pažymių (išskyrus baigiamojo darbo) vidurkio (VS)  taikant formulę E+VS.

Priėmimas

Stojantieji pateikia turimus dokumentus, liudijančius jų išsilavinimą ir įgytus gebėjimus (pagal VU nustatytus reikalavimus stojantiesiems į antrosios pakopos studijų programas):
a) bakalauro diplomą;
b) diplomo priedus.

Egzaminas žodžiu – pokalbis.

 

Studijų programos komitetas:

 • prof. dr. (HP) Valentina Dagienė – pirmininkas
 • prof. habil. dr. Remigijus Leipus
 • prof. habil. dr. Eugenijus Manstavičius
 • doc. dr. Edmundas Mazėtis
 • doc. dr. Romanas Tumasonis - socialinis partneris (Vilniaus kolegija)
 • Studentų atstovė


Atsakinga katedra

Matematikos ir informatikos metodikos katedra

Matematikos ir informatikos mokymas-senas

Programos tikslas: absolventas turi gerai suvokti matematiką, žinoti pagrindinius jos dėsnius ir gebėti juos taikyti; turi būti aukštos kvalifikacijos mokytojas, galintis mokyti matematikos ir informatikos dalykus bendrojo lavinimo mokyklose bei gimnazijose.

Baigus Matematikos ir informatikos mokymo studijų programą studentai geba dirbti kolektyve, lengvai bendrauja su mokiniais, remdamasis matematikos ir informatikos, pedagogikos ir psichologijos žiniomis suprantamai ir aiškiai dėsto savo dalyką, geba parengti dokumentus, yra imlus naujovėms, geba mokytis, naudojasi informacinėmis technologijomis, įsisavinęs pagrindinius statistikos metodus ir moka juos taikyti, geba atlikti tyrimus ir daryti išvadas.

Matematikos ir informatikos mokymo bakalaurai gali tęsti studijas matematikos bei informatikos magistrantūroje.

Absolventas gali dirbti matematikos ir informatikos mokytoju bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose bei siekti karjeros srityse, kuriose panaudojamos matematikos, informatikos, psichologijos bei pedagogikos žinios.

Studijos baigiamos bakalauro darbo gynimu.


Studijų programos aprašas

Matematikos ir informatikos mokymas

Dalykų aprašai

Matematikos ir informatikos mokymas 


Studijų programos komitetas

 • doc. dr. (HP) Edmundas Mazėtis - pirmininkas,
 • prof. dr. (HP) Valentina Dagienė,
 • prof. habil. dr. Eugenijus Manstavičius,
 • Regina Rudalevičienė - socialinė partnerė (Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė),
 • prof. dr. (HP) Gediminas Stepanauskas,
 • Elena Sutkutė, MIM 4 kurso studentė


Atsakinga katedra

Matematikos ir informatikos metodikos katedra

Pagalba studentams

Socialinė

Studento pažymėjimai, akademiniai prašymai, stipendijos, bendrabučiai ir t.t.

Akademinė

Konsultacijos dėl karjeros planavimo, studijų stabdymo ir kitų probleminių studijų klausimų.

 • Rašyk: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 • arba apsilankyk:

Antradienį 10:00 - 16:00 val. Baltupiuose, Didlaukio g. 47, 404 kab.

Trečiadienį 10:00 – 16:00 val. Naugarduko g. 24, 122B kab.

Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Finansinė

Stipendijos, paskolos, finansinė pagalba studentams su negalia

Technologinė

 

Slaptažodžių keitimas, problemos su kompiuteriu, belaidis tinklas ir t.t.

 

Gretutinės studijos

Gretutinės studijos — tai studento, įstojusio nuo 2011 m., galimybė bakalauro studijų metais greta pagrindinės studijų programos studijuoti kitą studijų programą.

Kviečiame rinktis šias gretutinių studijų programas, vykdomas VU MIF:

Bioinformatika Fizinių bei biomedicinos mokslų studijų sričių programų studentams
Matematika Visų studijų programų studentams, išlaikiusiems matematikos valstybinį brandos egzaminą

SVARBU! Pagrindinėje pirmosios pakopos studijų programoje turi būti numatyta galimybė rinktis gretutines studijas, t. y. visiems studentams programoje  „išlaisvinta“ 60 kreditų arba numatyta galimybė sudaryti individualų studijų planą.


Norite sužinoti daugiau? Kreipkitės!

Studijų skyriaus specialistė

Alina Šataitytė-Borysevičienė

Tel. 8 5 219 3056

El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Informacija MIF studentams

 

VU MIF studentai gali rinktis kitų fakultetų siūlomas gretutines studijas, sąrašas yra pateiktas VU puslapyje.

Studijuoti gretutinių studijų programą gali šių MIF pirmosios pakopos studijų programų studentai: 

Registracijos tvarka

Studentas registruojasi  į gretutines studijas likus vienam semestrui iki jų pradžios: jeigu gretutinės studijos prasideda pavasario semestre – per rugsėjo mėnesį, jeigu rudens semestre – per vasario mėnesį.

1. Studentas registruojasi į gretutines studijas VU informacinėje sistemoje;

2. Jeigu studentas buvo priimtas į gretutines studijas, jis turi pasirašyti gretutinių studijų sutartį fakultete, kuriame tos studijos vykdomos.

Dėl papildomos informacijos apie gretutines studijas reikia kreiptis į fakultetą, kuriame organizuojama konkreti gretutinių studijų programa.