Asociacijos atsakymai dėl NŠA siūlymų

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA), vykdydama LR ŠMSM 2020 m. lapkričio 30 d. pavedimą, atlikusi įvairių interesų grupių aktualiais klausimais apklausas ir konsultacijas, pateikė galimus siūlymus (NŠA_siūlymai_2021_BE_2020-12-31) dėl 2020–2021 metų brandos egzaminų sesijos ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo. 

NŠA direktorės pranešimo skaidrės.

 Lietuvos matematikos mokytojų asociacija apsvarstė mokytojų asociacijoms pateiktus NŠA siūlymus (2020-12-31 ir 2020-12-14). Svarstymuose dalyvavo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, Šalčininkų matematikos mokytojų ir Vilniaus universiteto atstovai, asociacijos tarybos nariai.

 Atsakymai dėl NŠA siūlymų (2021-01-06)

  1. Dėl brandos egzaminų tvarkaraščio.

Pritariame 1 arba 2 tvarkaraščio variantui.

  1. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo.

Prašome matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą visiems dešimtokams organizuoti birželio pirmą savaitę, kadangi anksčiau gali būti nebaigtas mokymosi kursas ir mokiniai nespės pasirengti. Prioritetą teikiame patikrinimo organizavimui kontaktiniu būdu, siekiant kuo didesnio sąžiningumo atliekant užduotis.

  1. Dėl matematikos VBE užduoties turinio.

Nepritariame jokiems veiksmams, kurie nespręstų prastų matematikos VBE rezultatų problemos, kurių taikymas iškreiptų statistinius duomenis ir paslėptų realią situaciją. Egzamino užduotis neturėtų būti lengvinama, nes ji ir taip nėra sunki lyginant su kitų šalių užduotimis. Nereikia manyti, kad palengvinus užduotį, pagerės mokinių matematikos pasiekimai – egzamino rezultatai gal ir bus geresni, bet lengvindami užduotį, mes nueitume lengviausiu keliu ir padarytume daugiau žalos negu suteiktume naudos: ne stiprintume mokymą(si) ir sunkumams įveikti reikalingus gebėjimų ugdymą, o sudarytume klaidingas iliuzijas apie lengvą matematikos egzaminą.  Taip pat nereikia kurti precedento, kad mokiniai nepakankamai įsisavina matematikos ugdymo turinį dėl mokymosi nuotoliniu būdu ypatumų. Matematikos mokytojai ir nuotoliniu būdu sąžiningai veda pamokas ir stengiasi išmokyti mokinius, o mokiniai mokosi. Todėl geriausia, ką šiuo metu galima padaryti – tai padėti išlaikyti ramybę ir nedaryti įvairių kaitaliojimų. 

Reikalaujame, kad VBE užduotis būtų parengta vadovaujantis matematikos VBE programa, kurioje yra numatytas lankstumas (+/- 4 proc.) ir atskirai reglamentuoti to nereikia. Laikantis matematikos VBE programos įmanoma parinkti tikimybių teorijos ir kombinatorikos uždavinius su aiškia formuluote, vengiant dviprasmiškai suprantamų situacijų, komplikuotų sudėtingais skaičiavimais. 

Nepritariame matematikos egzamino programos keitimui net ir siekiant įvesti papildomų formulių. Egzamino užduoties rengėjai gali rasti būdų, kaip uždavinio sąlygoje įvesti reikalingą formulę. Be to, dažnai formalino išplėtimas sukelia problemų silpnam mokiniui ieškant tinkamos formulės ir peržiūrint esančias.

  1. Dėl siūlymo svarstyti matematikos VBE rezultato reikalingumą stojant į aukštąsias mokyklas.

Nepritariame šiam siūlymui, kadangi norime, jog aukštosios mokyklos priimtų galinčius studijuoti abiturientus. Mūsų tikslas – turėti universitetus, o ne profesines mokyklas su universitetų statusu. Nesolidžiai atrodytų valstybė, prieš keletą metų įvedusi matematikos egzamino reikalingumą siekiant studijuoti valstybės finansuojamose vietose, paskui keičianti savo nuostatas, besiblaškanti, dėl nepastovumo mažai pasiekianti. Taip būtų  žengtas žingsnis atgal nuo kokybiškų studijų Lietuvoje siekimo. 

Matematikos pasiekimų problema privalo būti sprendžiama ankstesnėse klasėse – mokiniai atlieka standartizuotus testus. Matematikos PUPP rezultato nuvertinimas demoralizuoja mokinį – padeda mokiniui ir jo tėvams susidaryti įspūdį, kad į aukštesnę klasę patekti užtenka tik noro, kad  lengvai išlaikys ir VBE, o po to ir pateks į universitetus. Nenorintiems ar negalintiems mokytis reikia sudaryti sąlygas po pagrindinės mokyklos mokytis profesinėse mokyklose ir taip siekti karjeros. Ir nebūtinai kiekvienas baigęs vidurinį ugdymą turi stoti į universitetą, mokytis galima visą gyvenimą.